???????????
PCD on Facebook
แบบสำรวจความคิดเห็น
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
HOTLINE 1650
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
22 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมส่งความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากภาคครั...
21 ส.ค. 57 สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556...
21 ส.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่สูง จำนวน ๑ คัน...
21 ส.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ สถานี...
20 ส.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษจังหวัดระรอง (อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษ)...
20 ส.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น...
19 ส.ค. 57 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า - ส่งออก ...

22 ส.ค. 57 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ต.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ฯ ของ คพ ...
22 ส.ค. 57 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ...
21 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 5 สถานี...
21 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ สถานี...
21 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่สูง จำนวน 1 คัน...
20 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น...
20 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง...
31 ก.ค. 57 คณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลเนปาล รัฐบาลภูฎานฯ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ...
30 ก.ค. 57 กำหนดส่งบทความวิชาการการประชุมประจำปีกรมควบคุมมลพิษ ปี 2557 ณ จังหวัดเชียงราย...
25 ก.ค. 57 ผู้บริหาร ทส. และ คพ. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (1 ตำแหน่ง)
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
22 ส.ค. 22:30
X
22 ส.ค. 22:30
4.1
22 ส.ค. 22:30
5.7
22 ส.ค. 22:30
7.8
22 ส.ค. 22:30
5.6
22 ส.ค. 22:00
4.6
22 ส.ค. 22:30
3.6
22 ส.ค. 23:00
2.1
22 ส.ค. 22:30
0.3

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2556

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


DBD App ???????????????????? ???????????????????????????????  ???????????? Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region ??????????????????? ???????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????? GCC nesac ????????????
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 6 ส.ค. 57 เวลา 10:39:46 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000

Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher