???????????
PCD on Facebook
แบบสำรวจความคิดเห็น
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
HOTLINE 1650
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
21 ต.ค. 57 ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาห...
20 ต.ค. 57 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิ...
17 ต.ค. 57 แผ่นพับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ...
17 ต.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้า...
16 ต.ค. 57 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗...
16 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่...
16 ต.ค. 57 หลักเกณฑ์พื้นฐานในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน ...

13 ต.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา...
10 ต.ค. 57 ผลการติดตามตรวจสอบ สารวีโอซี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ...
8 ต.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา...
6 ต.ค. 57 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รมว.ทส) เข้าตรวจเยี่ยมกรมควบคุมมลพิษ ...
25 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่...
25 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร...
22 ก.ย. 57 คพ.ขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายสู่ภาคอีสาน...
19 ก.ย. 57 ทส. มอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้กับจังหวัด...
18 ก.ย. 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฯ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา...
15 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (1 ตำแหน่ง)
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
22 ต.ค. 09:30
X
22 ต.ค. 11:30
4.9
22 ต.ค. 12:00
7.8
22 ต.ค. 11:30
3.7
22 ต.ค. 11:30
6.5
22 ต.ค. 09:00
4.1
22 ต.ค. 11:00
2.2

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2556

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


DBD App ???????????????????? ???????????????????????????????  ???????????? Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region ??????????????????? ???????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????? GCC nesac ????????????
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 19 ก.ย. 57 เวลา 10:53:29 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000


Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher