Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
PCD on Facebook
PM2.5
Air4Thai
Air4Thai
PlasticRoadmap
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ASEAN
ASEAN
รับสมัครงาน
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
แจ้งปัญหามลพิษ
Chemical Data Bank(MSDS)
ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการประชาชน
Law

วิสัยทัศน์: องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2570

 

นโยบายและแผน
ระดับประเทศ

การจัดการ
คุณภาพน้ำ

การจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

การจัดการ
ขยะมูลฝอย

สารเคมีและ
ของเสียอันตราย

กฎหมายและ
มาตรฐาน

 12 ก.พ. 62 ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5...
15 ต.ค. 63 ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ฯ ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 256...
12 ต.ค. 63 รายงานคำพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 และคำสั่ง คพ. ที่ 292/2563 เรื่อง การแ...
7 ต.ค. 63 เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เเละเเผนการตรวจสอบระยะยาว ...
5 ต.ค. 63 เเนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่อ...
5 ต.ค. 63 คู่มือการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนในท้องที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังสถานที่กำจัด...

26 ต.ค. 63 ทส. ติดตามปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน...
26 ต.ค. 63 คพ. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเหตุท่อส่งก๊าชระเบิด...
22 ต.ค. 63 คพ. ติดตามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน...
21 ต.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตรวจต่อเนื่องสารเคมีรั่วไหลโรงงาน ไมด้า วัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ...
15 ต.ค. 63 วราวุธ สั่งตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่...

รายงานระดับเสียง
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถามและตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (0 ตำแหน่ง)
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มรับแจ้งการชำระเงิน
สิ่งพิมพ์ต่างๆ

พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2562
สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (กรมควบคุมมลพิษ) ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)
สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (กรมควบคุมมลพิษ) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. และอาคารประเภท ข. 
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบ sms คพ.  


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม