Connection Failure PCD : Envi Technology Download

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม


เอกสาร: การอบรมเรื่อง Conducting Envionmental Compliance Inspectiona ณ กรุงไทเป ดินแดนไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ มีนาคม ๕๖[]
เอกสาร: สัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน"
-เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน
[ : 2.6 MB]
-แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด พ.ศ. 2551-2559 [ : 1 MB]
-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมาตรการป้องกันมลพิษ [ : 643 KB]
-บทบาทของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กับเครือข่ายเทคโนโลยีสะอาดในมหาวิทยาลัย [ : 972 KB]
-เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศน์เศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (TNEC) [ : 1 MB]
-เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคอุตสาหกรรม [ : 64 KB]
-TMT Environmental Strategy 2010 [ : 1.1 MB]

สิ่งพิมพ์ : บทสัมภาษณ์ของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านนิตยสาร Magazine for Office People "at Office" Issue 58 หน้าที่ 48 [ :29 KB]
สิ่งพิมพ์: แนวทางด้านเทคนิคและสาธิตระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ [ : 1.53 MB]
สิ่งพิมพ์: โครงการพัฒนากระบวนการจัดการน้ำเสียที่มีความเค็ม [ : 484 KB]
สิ่งพิมพ์: คู่มือวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ [ 2 files]
สิ่งพิมพ์: การจัดการทำแนวทางออกแบบวิศกรรมเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานโดยระบบไม่ใช้ออกซิเจน [ 2 files]
สิ่งพิมพ์: คู่มือเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและสิ่งทอ [ : 8.7 MB]
สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม [ : 6.25 MB]
สิ่งพิมพ์: คู่มือความรู้พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม [ : 3.8 MB]
สิ่งพิมพ์: คู่มือการควบคุมและประกันคุณภาพงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม [ : 0.63 MB]
สิ่งพิมพ์: คู่มือเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม [ : 0.43 MB]
สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ : 3.45 MB]
- บทที่ 1 บทนำ ( : 82 KB)
- บทที่ 2 เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( : 2.56 MB)
- บทที่ 3 เกณฑ์การจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( : 133 KB)
- บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( : 107 KB)
- ภาคผนวก ก สารเคมีที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าและลริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( : 61 KB)
- ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว( : 92 KB)
- ภาคผนวก ค รายชื่อสารอันตรายที่ห้าามใช้ทำความสะอาด ( : 54 KB)
- ภาคผนวก ง รายชื่อโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว( : 153 KB)
- ภาคผนวก จ ตัวอย่างเอกสารตกลงราคา( : 363 KB)
- ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างเอกสารสอบราคา( :247 KB)
- ภาคผนวก ช เอกสารที่ใช้ในวิธีการจ้างบริการทำความสะอาดโดยวิธีสอบราคา( : 235 KB)
- ภาคผนวก ซ เอกสารที่ใช้ในวิธีการเลือกใช้บริการโรงแรมในการจัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม( : 121 KB)

วีดีทัศน์: เทคโนโลยีการบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม [: 22.8 MB]
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:48:48
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.