Connection Failure PCD : Pollution Management Download

เกี่ยวกับการบริหารจัดการมลพิษ

คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [ :39.3 MB]
คู่มือฉบับประชาชนเพื่อประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม [ :6.64 MB]
คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย [ :347 KB]
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณ เกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 [ : 9.65 MB]
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 [ :4.13 MB]
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 [ : 228 KB]
คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว [ : 4.45 MB]
เอกสาร: เพื่อใช้ประกอบการประชุมรับฟังความเห็นร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555 [ : 7.44 MB]
 • แบบเสนอความเห็น (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ [ : 20 KB]
  แบบสอบถามเพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ [ : 266 KB] [ : 185 KB]

  แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 [ : 2.74 KB]

  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ [ : 208 KB]
  กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 37 และ 60 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 [: 347 KB] 
  แบบรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) โครงการศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ส่วนของเสียอันตราย [ : 208 KB]
  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาหลังน้ำลด [ : 200 KB]
  การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายในภาวะน้ำท่วม [ : 54 KB]
  เอกสาร: การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในภาวะอุทกภัย ปี 2554 [ : 538 KB]
  การเยิ่ยมชมและดูงาน
    ปีงบประมาณ 2554
    เอกสาร: Power Point ประกอบการบรรยาย "Occupational and Environmental Medicine" และการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ คพ. สถานการณ์มลพิษ รวมถึงผลการดำเนินงานจัดการปัญหามลพิษในเขตพื้นที่มาบตาพุด เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ คพ.
    ปีงบประมาณ 2553
    เอกสาร: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ศึกษาดูงานในเรื่อง มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมของ คพ. สำหรับพื้นที่เมือง ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ คพ.
    เอกสาร: School of Architecture and the Built Environment, Singapore Polytechnic ศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินงานของ คพ. ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการดำเนินโครงการด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเด็นดังกล่าวในเขตกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ คพ.
    เอกสาร: การบรรยายของ คพ. ในระหว่างการศึกษาดูงาน ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คพ.
    ปีงบประมาณ 2552
    เอกสาร: การบรรยายของ คพ. ในระหว่างการศึกษาดูงาน ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและระดับ middle professional จากกระทรวงโยธาธิการของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คพ.
    เอกสาร: การบรรยายของ คพ. ในระหว่างการศึกษาดูงาน ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และบุคลากรจาก The Directorate of Human Settlements Ministry of Public Works ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คพ.

 • Pollution Control Department , Ministry of Natural Resources and Environment [ : 1.07 MB]
 • Thailand's Accomplishments and Future Undertakings on Air Pollution and Noise Management by Dr. Wijarn Simachaya[ : 5.15 MB]
 • Thailand’s Waste Minimization [ : 1.18 MB]
 • Overview of Waste Management in Thailand by Taweechai Jiaranaikhajorn [ : 1.48 MB]
 • An Overview of Hazardous Waste Management & Prevention in Thailand by Teeraporn WiriwutikornF: 2.77 MB]
 • Domestic Wastewater Management by Ms.Wilasinee Saktaywin [ : 1.4 MB]
 •   ปีงบประมาณ 2551
    เอกสาร: การบรรยายของ คพ. ในระหว่างการเยี่ยมชม/ดูงาน ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และบุคลากรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 301 คพ.

 • Pollution Control Department , Ministry of Natural Resources and Environment [ : 0.46 MB]
 • Environmental Analytical Laboratory [ : 1.14 MB]
 • Air Quality and Noise Management โดย คุณเกศศินี อุนะพำนัก [ : 1.81 MB]
 • Overview of Hazardous Substances Management โดย คุณพรพิมล เจริญส่ง [ : 1.20 MB]
 • Overview on Waste Management in Thailand โดย คุณทวีชัย เจียรนัยขจร [ : 1.68 MB]
 • Water Quality Sampling and monitoring โดย คุณพิมล จิระวิทยาบุญ [ : 1.18 MB]
 • เอกสาร: แผนบริหารความเสี่ยงกรมควบคุมลพิษ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ [ : 614 KB]
  เอกสาร: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทย” [ : 1.31 MB] ในวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เอกสาร: บทความ เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 20 (ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment: ASOEN) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม +3 ครั้งที่ 6 (ASEAN plus Three Senior Officials Meeting on the Environment: SOME) [ : 210 KB]
  เอกสาร: บทความ เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมนัดพิเศษในเรื่องการจัดการป่าพรุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Special ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: SMME) [ : 164 KB]
  เอกสาร: บทความ เรื่อง แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับการจัดการสิ่งแวดล้อม [ : 790 KB]
  เอกสาร: รายงานหลัก "โครงการการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องาจากการทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)"
 • หน้าปก [ : 919 KB]
 • สารบัญ: บทสรุปผู้บริหาร [ : 94 KB]
 • บทสรุปผู้บริหาร (ไทย) [ : 909 KB]
 • บทสรุปผู้บริหาร (อังกฤษ) [ : 489 KB]
 • สารบัญ [ : 167 KB]
 • บทที่ 1: บทนำ [ : 302 KB]
 • บทที่ 2: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำความตกลงการค้าเสรี [ : 790 KB]
 • บทที่ 3: ทบทวนสถานการณ์และผลกระทบจากการทำความตกลงเขตการค้าเสรี [ : 1.01 MB]
 • บทที่ 4: การวิเคราะห์กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำความตกลงการค้าเสรี [ : 543 KB]
 • บทที่ 5: ผลกระทบด้านการเงินระหว่าประเทศจากการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย [ : 447 KB]
 • บทที่ 6: สินค้าและบริการและการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการมีความตกลงการค้าเสรี [ : 254 KB]
 • บทที่ 7: ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการมีความตกลงการค้าเสรี [ : 1.48 MB]
 • บทที่ 8: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการมีความตกลงการค้าเสรี [ : 340 KB]
 • บทที่ 9: ผลได้-ผลเสียทางเศรษฐกิจจากการมีความตกลงการค้าเสรี [ : 1.61 MB]
 • บทที่ 10: บทสรุปและข้อเสนอแนะ [ : 792 KB]
 • บรรณานุกรม [ : 101 KB]
 • เอกสาร: แผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 – 2554 เรื่อง การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ : 515 KB]
  เอกสาร: แผ่นภาพประกอบการบรรยาย เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการค้าต่างประเทศ (30 ก.ย. 51) ณ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ [ : 873 KB]
  เอกสาร: บทความ เรื่องประเทศไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน [ : 119 KB]
  เอกสาร: การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 3 กันยายน 2551
 • เสวนาพิเศษ เรื่อง “ภาวะโลกร้อน วิกฤติการณ์ที่ต้องช่วยกันแก้ไข” โดย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ [ : 0.86 MB]
 • เสวนาพิเศษ เรื่อง “ภาวะโลกร้อน วิกฤติการณ์ที่ต้องช่วยกันแก้ไข” ประเด็น ปัญหาโลกร้อนกับตัวเรา โดย ดร.จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ : 3.69 MB]

 • การนำเสนอผลงานวิชาการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ 1 ด้านคุณภาพน้ำ
 • ทางเลือกใหม่สำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชน โดย นายสมชาย ทรงประกอบ (ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ) [ : 3.75 MB]
 • การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว โดย น.ส.เอกอร แก้วขาว (กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.98 MB]
 • จัดการอย่างไรให้ทะเลไทยดี โดย ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ (กรมควบคุมมลพิษ) [ : 2.44 MB]
 • DTM สำหรับการจัดการมลพิษในฟาร์มสุกร โดย ดร.วิมลิน แกล้วทนง (กรมควบคุมมลพิษ) [ : 3.12 MB]
 • เพาะเลี้ยงลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร. อรพินท์ จินตสถาพร (คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) [ : 0.75 MB]

 • วันที่ 4 กันยายน 2551
 • เสวนาพิเศษ เรื่อง “CSR กับความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจองค์กร และแนวคิดความรับผิดชอบของภาคีเครือข่ายทางสังคม” นายเชวง จาว กรรมการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด [ : 1.76 MB]
  ดร.วรางคณา ศรนิล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ : 0.10 MB]
  นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ [ : 0.17 MB]

 • การนำเสนอผลงานวิชาการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ 2 ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
 • คุณภาพอากาศประเทศไทยและเมืองใหญ่ในเอเชีย โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.85 MB]
 • หมอกควันและไฟป่า : ภัยที่มองเห็น โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [ : 1.77 MB]
 • มาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย นายพันศักดิ์ ถิรมงคล (ผู้อำนวยการส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.75 MB]
 • VOCs จากการจราจร โดย ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) [ : 1.82 MB]
 • มลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน : ปัญหาที่มีทางแก้ โดย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ( ผู้อำนวยการส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ) [ : 2.91 MB] และนายธนาพันธ์ สุกสอาด (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) [ : 0.74 MB]


 • การนำเสนอผลงานวิชาการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ 3 การจัดการกากของเสียและสารอันตรายในทศวรรษหน้า
 • การจัดการขยะมูลฝอยในทศวรรษหน้า โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ (ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) [ : 2.48 MB]
 • ตามกระแส 3Rs โดย นางสาวนภวัส บัวสรวง (ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ) [ : 3.41 MB]
 • พลังงานจากขยะ (Waste to Energy) โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ (ผู้อำนวยการส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรมควบคุมมลพิษ) [ : 2.40 MB]
 • WEEE – Thai ไปทางไหน โดย นายภัทรพล ตุลารักษ์ (กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.72 MB]
 • การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ โดย ดร.นิตยา นักระนาด มิลน์ (ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านของเสียและชีวมวล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) [ : 2.38 MB]


 • การนำเสนอผลงานวิชาการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ 4 การจัดการกากของเสียและสารอันตรายในทศวรรษหน้า (ต่อ)
 • อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมี โดย นางสาวพรพิมล เจริญส่ง (ผู้อำนวยการส่วนสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.40 MB]
 • อนุสัญญาบาเซล : การควบคุมขยะอันตรายข้ามแดน โดย นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร (ผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) [ : 1.04 MB]
 • ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกับการผลิกฟื้นวิกฤติมลพิษสารเคมี โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร (ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.76 MB]
 • การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช โดย นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) [ : 0.62 MB]
 • การใช้ Molecular marker เป็นดัชนีวัดการสะสมของสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม โดย ดร.รุจยา บุณยทุมานนท์ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) [ : 0.86 MB]


 • วันที่ 5 กันยายน 2551
  การนำเสนอผลงานวิชาการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ 5 นโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมาย
 • การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ : กลไกในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.35 MB]
 • การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย โดย นางจันทนา ภาคย์ทองสุข (ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ) [ : 0.27 MB]
 • เอกสาร: แผ่นภาพประกอบการสัมมนา เรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) : องค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ (25 พ.ค. 50) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ : 19.0 MB]
  เอกสาร: ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมมลพิษ

  สิ่งพิมพ์: เอกสารเผยแพร่ของศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ (POPs)
 • สารพีซีบี คืออะไร [ : 1.48 KB]
 • ระบบการเผาที่ไร้สารพิษ "ไดออกซิน" [ : 4.59 KB]
 • สารไดออกซินและฟิวแรน คืออะไร [ : 2.34 KB]
 • สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง คืออะไร [ : 2.04 KB]
 • สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอู่ซ่อมรถที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม [ : 18.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [ : 1.96 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือสายด่วนสิ่งแวดล้อม [ : 360 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด [zip: 10.75 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ : 2.8 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 [ : 2.2 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 [ : 6.5 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 [ : 4.46 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [ : 5.5 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [ : 15.4 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 22 [ : 2.37 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 [ : 4.94 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 [ : 2.83 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 [ : 1.99 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 [ : 1.92 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 [ : 2.67 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 [ : 2.00 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 [ : 8.46 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 [ : 7.22 MB]
  สิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 [ : 5.35 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 12 ปีที่ 4 [ : 5.45 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 11 ปีที่ 4 [ : 6.84 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 10 ปีที่ 3 [ : 1.64 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 9 ปีที่ 3 [ : 2.95 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 8 ปีที่ 3 [ : 3.5 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 7 ปีที่ 3 [ : 1.75 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 6 ปีที่ 3 [ : 8.24 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 5 ปีที่ 2 [ : 10.3 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 [ : 1.71 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 [ : 1.75 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 [ : 2.28 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 [ : 3.92 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 [ : 4.3 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 [ : 4.2 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 [ : 4.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: จดหมายข่าว รักษ์ชุมชน ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 [ : 1.4 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 12 ปีที่ 8 [ : 7.21 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 11 ปีที่ 8 [ : 8.26 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 3 ปีที่ 7 [ : 3.69 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 [ : 3.57 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 [ : 2.98 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 23 ปีที่ 6 [ : 6 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 21 ปีที่ 6 [ : 1.18 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 20 ปีที่ 5 [ : 2.91 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 19 ปีที่ 5 [ : 5.38 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 18 ปีที่ 5 [ : 3.9 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 17 ปีที่ 5 [ : 13.5 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 16 ปีที่ 4 [ : 4.45 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 15 ปีที่ 4 [ : 2.04 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 14 ปีที่ 4 [ : 3.17 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 13 ปีที่ 4 [ : 2.04 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 4 ปีที่ 3 [ : 3.46 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 3 ปีที่ 3 [ : 3.41 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 [ : 12.8 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 [ : 7.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 [ : 17.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 [ : 12.4 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 [ : 12.6 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 [ : 12.2 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 [ : 56.3 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 [ : 22.5 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 [ : 3.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 [ : 23.2 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551 (สรุป) [ : 32.2 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550 (สรุป) [ : 2.88 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549 (สรุป) [ : 1.8 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2548 (สรุป) [ : 1.3 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547 (สรุป) [ : 4.29 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2546 (สรุป) [ : 1.21 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551 [ : 16.15 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550 [ : 31.47 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2549 [ : 13.8 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2548 [ : 23.6 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547 [ : 5.05 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2546 [ : 14.69 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2545 (9 files)
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2543 : ในรอบทศวรรษ (2532-2542) (5 files)
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2541 [ : 2.93 MB]
  สิ่งพิมพ์: แผนปฏิบัติงาน 21 (Agenda 21) [ : 2.82 MB]
  ปรับปรุงล่าสุด: 15 ส.ค. 61 เวลา 10:29:25
  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม