502 Bad Gateway


nginx
PCD : Pollution Management Download

ลำห้วยคลิตี้

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/กิจกรรม
 • (27-Apr-2017) การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 3 [ :467 KB ]
 • (3-Mar-2017) คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ประจำปี 2559 [ :1.18 MB ]
 • (10-Jan-2017) ประสิทธิภาพฝายดักตะกอนบริเวณห้วยคลิตี้ [ :670 KB ]
 • (21-Sep-2016) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 [ :451 KB ]
 • การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 1/2559 [ :225 KB ]
 • บทความการติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2559 [ : 538 KB ]
 • บทความบวชป่า " รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้ " [ : 228 KB ]
 • บทความการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสำรวจแนวเขตพื้นที่ขออนุญาติฟื้นฟูห้วยคลิตี้และทำแผนที่แนวเขตพี้นที่ฟื้นฟู [ : 1.92 MB ]
 • การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 1/2559 [ : 505 KB ]
 • ความก้าวหน้าการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี [ : 1.0 KB ]
 • การสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับปรุงกระบวนงานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ของกรมควบคุมมลพิษ [ : 344 KB ]
 • แถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 [ : 197 KB ]
 • บทความสรุป การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 3/2558 [ : 852 KB ]
 • บทความสรุป ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2558 [ : 733 KB ]
 • บทความสรุป การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 4/2557 [ : 852 KB ]
 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ [ : 607 KB ]
 • สรุปผลการดำเนินงาน และรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่บ้านคลิตี้ ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
  ระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2557
  [ : 314 KB ]
 • การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน สารตะกั่ว
  และกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนรักษ์สายน้ำ
  [ : 276 MB ]
 • รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี 2557
  [ : 1.89 MB ]
 • บทความ เรื่อง การเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษ เยียวยาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ในระหว่างการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้
  [ : 364 MB ]
 • ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำประปาภูเขาบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557
  [ : 872 MB ]
 • การตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำประปาภูเขาบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  [ : 1.71 MB ]
 • คพ. ร่วมกับ สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ห้วยคลิตี้ ระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2556
  [ : 1.18 MB ]
 • การประชุมความก้าวหน้า โครงการกำหนดแนวทางฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนตะกั่ว (ระยะที่ 1)
  [ : 1.12 MB ]
 • สรุปประเด็นจากการจัดเวทีปฐมนิเทศ โครงการกำหนดแนวทางฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนตะกั่ว วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ หมู่บ้านคลิตี้บน และหมู่บ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  [ : 428 KB ]
 • ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความคืบหน้าการฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
  [ : 135 KB ]
 • รายงานผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่ห้วยคลิตี้ ร่วมกับสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 [ : 90 KB]
 • รูปประกอบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ เดือน มิถุนายน 56 [ : 42.7 KB]
 • กิจกรรมการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ : 358 KB]
 • จดหมายข่าว ฟื้นฟูคลิตี้
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม2558 [ : 7.24 MB]
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 [ : 7.47 MB]
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคาม - มิถุนายน 2558 [ : 12.71 MB]
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน2558 [ : 5.73 MB]
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 [ : 971 KB]
 • ข้อมูลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้
 • ครั้งที่3/59 [ : 681 KB]
           หัวข้อเรื่อง "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้"
 • ครั้งที่3/58 [ : 173 KB]
           หัวข้อเรื่อง "การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำห้วยคลิตี้"
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ครั้งที่1/59 [ : 1.73 MB]
 • ครั้งที่4/58 [ : 1.78 MB]
 • ครั้งที่3/58 [ : 1.72 MB]
 • ครั้งที่2/58 [ : 1.75 MB]
 • ครั้งที่4/57 [ : 861 KB]
 • ครั้งที่3/57 [ : 279 KB]
 • ครั้งที่2/57 [ : 501 KB]
 • ครั้งที่1/57 [ : 1,285 KB]
 • ครั้งที่4/56 [ : 1.25 KB]
 • ครั้งที่3/56 [ : 4.41 KB]
 • ครั้งที่2/56 [ : 1.90 KB]
 • ครั้งที่1/56 [ : 2.10 KB]
 • ประจำเดือนธันวาคม 55 [ : 434 KB]
 • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตระกั่วบริเวณห้วยคลิตี้
 • ครั้งที่2/59 [ : 101 KB]
 • ครั้งที่1/59 [ : 94.9 KB]
 • ครั้งที่3/58 [ : 105 KB]
 • ครั้งที่2/58 [ : 106 KB]
 • ครั้งที่1/58 [ : 102 KB]
 • ครั้งที่4/57 [ : 113 KB]
 • ครั้งที่3/57 [ : 69.6 KB]
 • ครั้งที่2/57 [ : 106 KB]
 • ครั้งที่1/57 [ : 243 KB]
 • ครั้งที่4/56 [ : 257 KB]
 • ครั้งที่3/56 [ : 100 KB]
 • ครั้งที่2/56 [ : 87.8 KB]
 • ครั้งที่1/56 [ : 250 KB]
 • สถานการณ์สิ่งแวดล้อมห้วยคลิตี้
 • ประจำปี 55 [ : 959 KB]
 • ประจำปี 54 [ : 918 KB]
 • ประจำปี 53 [ : 550 KB]
 • ประจำปี 52 [ : 687 KB]
 • จดหมายข่าว
 • จดหมายข่าวห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ : 113 KB]
 • จดหมายข่าวห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ : 232 KB]
 • สิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว ฟื้นฟูคลิตี้


 • 404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม