Connection Failure PCD : Waste Download

เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์

โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
[ :212 KB]
กรอบการทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ :163 KB]
ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
[ :62.9 KB]
ผลการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือนแรก(1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
[ :244 KB]
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอต กทม.
[ :13.8 MB]
Mind Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
[ :8.76 MB]
Mind Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2560
[ :8.76 MB]
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559)
[ :57.5 KB]
รายงานการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสม" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
[ :12.5 KB]
คู่มือ หลีเป๊ะ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
[ :20.9 MB]
เอกสารประกอบการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสม"
 • รวมเล่มฝึกอบรม
 • แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
 • AW Solid Waste Management in Flood
 • แผ่นพับรณรงค์ลดขยะในแหล่งท่องเที่ยว
  [ :240 KB]
  แนวทางการจัดการขยะมุลฝอยในพื้นที่ภุทับเบิก
  [ :8.52 MB]
  รายงานสรุปผลการอบรมและศึกษาดูงาน Paper Recycling System Establishment for Asia ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  [ :802 KB]
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558)
  [ :363 KB]
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานระบบเตาเผาชยะมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  [ :8.34 MB]
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรัชวิภา กรุงเทพมหานคร
  [ :1.09 MB]

  รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

 • รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี [ : 5, 579 KB]
 • รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี [ : 5, 171 KB]
 • รายงานสรุปการเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ๒ แห่ง ของจังหวัดชลบุรี [ :61 KB]
 • ก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558)
  [ :293 KB]
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558)
  [ :474 KB]
  สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 7 ในระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  [ :293 KB]
  บันทึกการประชุมการดำเนินงาน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
  [ :75.2 KB]
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)
  [ :350 KB]
  เกณฑ์การดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม "๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ต้นแบบ"
  [ :46 KB]
  รายงานการจัดทำค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลัน และแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน จากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  [ :798 KB]
  แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการของกรมควบคุมมลพิษ
  [ :240 KB]
  แนวทางการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสำหรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
  [ :118 KB]
  คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  [ :16.3 MB]
  คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  [ :30.4 MB]
  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน "แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
  [ :20 MB]
  รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558
  [ :364 KB]
  แนวทางปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน ทส. และตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือนและรายสัปดาห์
  [ :163 KB]
  รายงานการฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย" วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
  [ :168 MB]
  สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล เพื่อการควบคุมการนำเข้า – ส่งออกของเสียอันตราย และการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ เพื่อการควบคุมการนำเข้า – ส่งออกสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมทรอปิคานา พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ [ :22.2 MB]
 • การดำเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลและอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ[ : 5.03 MB]
 • นิยามและประเภทของเสียอันตรายที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาบาเซล[ : 5.48 MB]
 • กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน[ : 3.44 MB]
 • การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม (Chemical Sound Management)[ :543 KB]
 • กระบวนการนำเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ[ : 3.33 MB]
 • การควบคุมมลพิษจากการขนส่งข้ามแดน[ :3.36 MB]
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
 • ฉบับภาษาไทย [ : 699 KB]
 • ฉบับภาษาอังกฤษ[ : 350 KB]
 • เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ปี ๒๕๕๗
  [ :354 KB]
  รายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครปฐม
  [ :49.5 MB]
  หลักเกณฑ์และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
  [ :3.96 MB]
  ROADMAP การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
  [ :2.86 MB]
  เอกสารสรุปผลการประชุม The Sixth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury
  [ :218 KB]
  เอกสารผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18 (The 18th Meeting of the ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements: AWGMEA - 18)
  [ 119 KB]
  เอกสารสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1 (The first session of the United Nations Environment Assembly - UNEA 1)
  [ :131 KB]
  ตารางบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
  [ :34 KB]
  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๒ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)
  [ :4.82 MB]
  หลักเกณฑ์วิชาการ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  [ : 175 KB]
  หลักเกณฑ์ในการจัดการของเสียอันตรายบางประเภทจากชุมชน
  [ : 118 KB]
  หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะการฝังกลบมูลฝอยชุมชน
  [ : 194 KB]
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  [ : 327 KB]
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยเตาเผา
  [ : 88.8 KB]
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการหมักปุ๋ย
  [ : 85.7 KB]
  หลักเกณฑ์พื้นฐานในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน
  [ : 73.7 KB]
  แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่
  [ : 114 KB]
  เอกสารประกอบการชี้แจง Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย
  [ : 3.40 MB]
  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
  [ : 44.9 KB]
  Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
  [ :141 KB]
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
  [ : 48.5 KB]
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗
  [ : 46.5 KB]
  กรอบการจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
  [ : 54.4 KB]
  ผังการจัดทำแผนด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
  [ : 167 KB]
  ผังการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) ภายใต้ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557
  [ : 199 KB]
  แนวทางการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
  [ : 581 KB]
  แผ่นพับ Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
  [ : 995 KB]
  แผ่นพับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
  [ :4.32 MB]
  วีดีโอ การแถลงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ภายใต้ Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก
  [ : 1.37 MB]
  เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากภาคครัวเรือนสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
  [ : 11.7 MB]
  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า - ส่งออกของเสียอันตราย
  [ : 1.37 MB]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  [ : 445 KB]
  บทความเรื่อง การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมกรณีพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  [ : 1.16 MB]
  สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  [ : 5.11 MB]
  รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [ : 22.2 KB]
  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตการ แนวทางการดำเนิน " โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ" [ : 200 MB]
  การริเริ่ม แนวปฏิบัติและผลกระทบจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [ : 45.8 KB]
  การเคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย [ : 67 KB]
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย [ : 598 KB]
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง 3Rs : Reduce Reuse Recycle [ : 1.26 MB]
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
  [ : 1.10 MB]
  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยน
  [ : 66 KB]
  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๑ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)

  เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโลโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย" วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 • ข้อกำหนดการดำเนินงานการฝึกอบรม(Term Of Reference) [:165 KB]
 • ความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย รศ.ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) [ : 88.6 MB]
 • ความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ โดย รศ.ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) [ : 20.7 MB]
 • ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย ดร.นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ (เทศบาลนครพิษณุโลก) [ : 7.89 KB]
 • ศูนย์การจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดย ฮาเล็ม เจะมาริกัน (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16) [ : 3.83 MB]
 • ศูนย์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดย นายอุดร ระโหฐาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) [ : 35.3 MB]
 • เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย โดย ดร. พล สาเกทอง ( บริษัทอัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [ : 48.4 MB]
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF โดย ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) [ : 41.8 MB]
 • เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน โดย ผศ.ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) [ : 55.6 MB]
 • โครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีของ (JICA) โดย นาย ทวีชัย เจียรนัยขจร (กรมควบคุมมลพิษ) [ : 8.46 MB]
 • การจัดการขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบมูลฝอยแบบประยุกต์ โดย นาย ธวัช ปทุมพงษ์ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10) [ : 8.46 MB]
 • การจัดการมูลฝอยแบบ MBT Thin Layer โดย นายชาญชัย พงษ์พลูทอง (บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด) [ : 9.61 MB]
 • การจัดการมูลฝอยและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดย นายสมชาย ตู้แก้ว ( ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ) [ : 1.12 MB]
 • การจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน
  และมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โดย ผศ.ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )[ :453 MB]
 • ข้อกำหนดการดำเนินงาน ( Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green City ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ : 774 MB]
 • รายงาน "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) บ้านถ้ำหิน และบ้านห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
  เอกสารประกอบการประชุม "แนวทางการจัดการมูลฝอย" ภายใต้การประชุมปฏิบัติการ "การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียชุมชน และการจัดชื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวลล้อม" วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ. อุดรธานี

  รายงาน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕"

  รายงานผลการดำเนิน "โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านถ้ำหิน และ บ้านห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕"

  รายงานสรุปผลการดำเนิน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔"

  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนิน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕"
 • การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดย นางสาวนวนุช ทองแป้น (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย)[ : 2.11 MB]
 • การพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556โดย ดร..เชาวน์ นกอยู่ (ผอ.ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)[ : 673 KB]
 • การประชุมสรุปผลการดำเนิน“โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555” [ : 2.85 MB]
 • แนวทางการจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. ๑ และการจัดทำรายงานสรุปตามแบบ ทส. ๒ [ : 2.34 MB]
 • หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ [ : 3.00 MB]
 • มาตราที่เกี่ยวข้อง (พรบ.สิ่งแวดล้อม)[ : 797 KB]
 • รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่าย ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การดาเนินงานลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle: 3Rs) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  เอกสารประกอบการสัมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องปิ่นเกล้า ๑ ชั้น ๙ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

 • การจัดการของเสียโดยใช้มาตราทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกรณีศึกษาในการแก้ไขปัญหาการจัดการของเสีย โดย ผศ.ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[ : 11.6 MB]
 • ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและความจำเป็นในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ โดย นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ( ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย )[ : 1.72 MB]
 • แนวทางการควบคุมมลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๕๕ ๖๘ และ ๖๙) โดย สุชิน สังขพงษ์ ( ผู้อำนวยการกองนิติการ )[ : 1.17 MB]
 • การประกาศสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ โดย นายเชาวน์ นกอยู่ ( ผู้อำนวยการส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )[ : 588 KB]
 • การควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย มาตรา ๗๓ ๘๐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย สุชิน สังขพงษ์ ( ผู้อำนวยการกองนิติการ )[ : 381 KB]
 • หลักการและสาระสำคัญของมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย โดย นายเชาวน์ นกอยู่ ( ผู้อำนวยการส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )[ : 1.04 MB]
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแพลทตินัม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูนกรุงเทพมหานคร

 • การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย โดย นางสาวนภวัส บัวสรวง (ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย)[ : 3.79 MB]
 • การจัดการมูลฝอยและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา( ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข)[ : 536 KB]
 • การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดย นายอิทธิกร ชิตวงค์ (หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา)[ : 6.27 MB]
 • การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดย นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ๗ เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)[ : 10.7 MB]
 • แนวทางในการส่งเสริมให้เอกชนร่วมดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดย นายคณพล ปิ่นแก้ว (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่)[ : 32.2 MB]
 • การจัดการซากปรักหักพังจากภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ โดย ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)[ : 8.58 MB]
 • แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ (ผู้อำนวยการส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)[ : 4.40 MB]
 • การรีไซเคิลและกำจัดของเสียอันตราย โดย นายภัทรพล  ตุลารักษ์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย)[ : 2.93 MB]
 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านสา ร่วมกับ โรงปูนซีเมนต์ไทย โดย นายนภปนนท์ สุรินทร์โท (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา จังหวัดลำปาง)[ : 23.8 MB]
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงปูนซีเมนต์ไทย โดย นายเจตพล เอมมณี (ผู้จัดการประจำรัฐกิจสัมพันธ์ ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด)[ : 2.10 MB]
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงปูนซีเมนต์นครหลวง โดย นายไกรรัตน์ ศรีวรนารถ (รองประธานสายงานธุรกิจจีโอไซเคิล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน))[ : 5.88 MB]
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดย นายสมชัย รัตนฤดีรมณ์ (ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงทดแทน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน))[ : 3.12 MB]
 • การอภิปราย “ทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน” โดย นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)[ : 1.73 MB]
 • การอภิปราย “ทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน” โดย นายพิชัย ถิ่นสันติสุข (ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)[ : 3.01 MB]
 • การอภิปราย “ทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน” โดย นายธีรเดช ทองขวัญ (วิศวกร ระดับ ๙ กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)[ : 1.78 MB]
 • การอภิปราย “ทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน” โดย นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ (ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกำกับการพลังงาน)[ : 3.91 MB]
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)[ : 17.4 MB]
 • แนวทางและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยของภาคเอกชน ๑ โดย นายหนิง เหอ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซียูจียู เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด)[ : 11.2 MB]
 • แนวทางและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยของภาคเอกชน ๒ โดย นางสาวทักษ์สุตา ถิ่นสันติสุข (ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ราชาควิปเมนท์ จำกัด)[ : 9.04 MB]
 • แนวทางและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยของภาคเอกชน ๓ โดย นายณพชัย สมานสวน (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด)[ : 36.8 MB]
 • รูปสัมมนา"เทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2555 [ : 3.25 MB]
 • ผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย
  เอกสารการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕) วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ ชั้น ๔ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  รายงานการประชุมชี้แจงรายละเอียด “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” [ : 6.61 MB]ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  แบบฟอร์มการรายงาน

 • แบบฟอร์มที่ 1-4 การดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ : 178 KB ]
 • แบบฟอร์มการรายงานผล สำหรับ สสภ. และ ทสจ. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน สมรรถนะ ที่ 2 การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย กิจกรรม : การจัดเก็บข้อมูลปริมาณการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ [ : 57 KB]
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล กิจกรรม : การดำเนินการด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ : 96 KB]
 • เอกสารการประชุมฯ

 • ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) การประชุมชี้แจงรายละเอียด “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” [ : 102KB]
 • รายละเอียดการดำเนินงาน (สำหรับ สสภ. ทสจ. และ ผู้ว่าราชการจังหวัด) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ : 341 KB]
 • ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน สมรรถนะที่ ๒ การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย กิจกรรม : การจัดเก็บข้อมูลปริมาณการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ [ : 125 KB]
 • โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเตรียมระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ : 54 KB]
 • โครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕) [ : 110 KB]
 • รายละเอียด สมรรถนะที่ 5 การประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย [ : 275 KB]
 • รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 392 KB]
 • เอกสารนำเสนอ

 • การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะฯ โดย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ [ : 2.09 MB]
 • การชี้แจงรายละเอียดสมรรถนะ ทั้ง 6 สมรรถนะโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะฯ โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ ผู้อำนวยการส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรมควบคุมมลพิษ [ : 2.69 MB]
 • กิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย โดย นางสาวนภวัส บัวสรวง ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ [ : 4.40 MB]
 • ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย โดย นายทวีชัย เจียรนัยขจร กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ[ : 2.13 MB]
 • แนวทางการเพิ่มรายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดย โดย นางสาวกุลชา ธนะขว้าง กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ [ : 162 KB]
 • การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดย ภัทรพล ตุลารักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย [ : 745 KB]
 • โครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม โดย ภัทรพล ตุลารักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย [ : 748 KB]
 • WEEE CAN DO โครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย ภัทรพล ตุลารักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย [ : 1.19 MB]
 • ประมวลภาพการประชุมฯ คลิกที่นี่

  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย ฉบับที่ 1-4
  เอกสารการประชุมครั้งที่ 3 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  เอกสารการประชุมฯ

 • ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ : 88 KB]
 • เอกสารนำเสนอ

 • การประชุมสรุปผลโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ : 7.2 MB]
 • แนวทางในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ : 593 KB]
 • การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ : 4.0 MB]
 • คำอธิบายรายการประเมินตรวจสอบสมรรถนะการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยขั้นต่ำ [ : 163 KB]
 • สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เบื้องต้น [ : 216 KB]
 • พื้นที่ในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น [ : 150 KB]
 • ประมวลภาพการประชุมฯ คลิกที่นี่

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ [ : 16.7 MB]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Regional Workshop on Improvement of Sanitation Issue in Asia [ZIP: 38 MB] วันที่ 13 – 20 มีนาคม 2554 ณ เมือง Kawasaki ประเทศญี่ปุ่น
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Application Sustainability Assessment of Technologies (SAT) for Integrated Solid Waste Management (ISWM) วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม Plaza Athenee Hotel กรุงเทพฯ
 • Sustainability Assessment of Technologies (SAT) for Integrated Solid Waste Management (ISWM) United Nations Conference Centre, Bangkok - Thailand [DOC: 573 KB]
 • Workshop Report: Regional Training Workshop on application of Sustainability Assessment of Technologies (SAT) for Integrated Solid Waste Management (ISWM) [DOC: 272 KB]
 • Methodology and Framework for Sustainability Assessment of Technologies (SAT) [ZIP:2 MB]
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Second consultation workshop on "Waste" วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • GPWM 2nd consultation meeting [DOC: 365 KB]
 • Second consultation workshop on “Waste” [ZIP:2 MB]
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Solid Waste Management; a Workshop for Policy Makers วันที่ 21 -23 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศเกาหลี
 • Integrated Solid Waste Management; a Workshop for Policy Makers 21-23 June, KOICA Training Center, Seoul, Korea [DOC: 364 KB]
 • Thailand Experience for Soild Waste Management โดย ดร. เชาวน์ นกอยู่ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย [PPT: 18.7 MB]
 • Developing Integrated Solid Waste Management Plan Training Manual [ZIP:4.5 MB]
 • Workshop Presentation [ZIP: 30 MB]
 • เอกสารประกอบการสัมมนา "แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี
  เอกสารการประชุมฯ
  1. ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) การสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ : 69 KB]
  เอกสารนำเสนอ
  1. กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการ ขยะมูลฝอยในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการจัดการกากของเสียและสารอันตราย [ : 2.56 MB]
  2. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นายฉัฐกร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (รก.) จังหวัดนครราชสีมา [ : 80.5 MB]
  3. เทศบาลตำบลพังโคน [ : 5.69 MB]
  4. การดำเนินงานให้ชุมชุนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนี่ยมเก็บขนมูลฝอยในชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี โดย หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ : 1.26 MB]
  5. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน โดย เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับบริษัทเมืองสะอาด จำกัด [ : 53.8 MB]
  6. ประสบการณ์ในการเพิ่มรายได้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดย ดร.นิมิติตร จิวิวะสันันติกิการ เทศบาลนครลำปาง [ : 50 MB]
  7. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพของเทศบาลเมืองทุ่งสง [ : 6 MB]
  8. การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ [ : 7.3 MB]
  9. การจัดการของเสียอันตราย เทศบาลนครขอนก่น โดย นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ : 6.2 MB]
  10. แนวคิดในการกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย โดย กุลชา ธนะขว้าง กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย [ : 3.15 MB]
  11. ประสบการณ์ในการกำหนดอัตราค่าบริการการจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา 88 โดย นางละอองพรรณ กำเหนิดสิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขละสิ่งแวดล้อม [ : 432 KB]
  12. แบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำหลุมฝังกลบขยะ กรณีการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย หลุมฝังกลบขยะ หจก.ธเนศการก่อสร้าง และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากหลุมฝังกลบขยะ (VSPP) บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด [ : 30.6 MB]
  ประมวลภาพการประชุมฯ คลิกที่นี่

  เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ ๑ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
  เอกสารการประชุมฯ
  1. รายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 98 KB]
  2. แผนการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) โครงการสนับสนุนและเสริมสร างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 43 KB]
  3. ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) การประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 84 KB]
  4. แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 62 KB]
  5. แบบฟอร์มการติดตามผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๖ สมรรถนะ ในเบื้องต้น โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 43 KB]
  6. สำหรับ สสภ. รายงานสรุปผล โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 26 KB]
  7. สำหรับ ทสจ. รายงานสรุปผลโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 30 KB]
  8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ [ : 118 KB]
  9. สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ [ : 69 KB]
  10. รายงานผลการประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 285 KB]
  เอกสารนำเสนอ
  1. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 14 MB]
  2. การบูรณาการแผนงานโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด [ : 108 KB]
  3. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ : 6.2 MB]
  4. โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ : 2.1 MB]
  5. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน [ : 1.3 MB]
  ประมวลภาพการประชุมฯ คลิกที่นี่

  กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอิมพีเรียล ๓ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
 • กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ [ : 130 KB]
 • ทบทวนกฏหมายการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในต่างประเทศ และข้อเสนอการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [ : 2.86 KB]
 • ร่างพ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอสาระสำคัญ ร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และการจัดระบบ รวบรวมและรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว [ : 2.24 KB]
 • ข้อเสนอสาระสำคัญร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และการจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ [ : 117 KB]
 • กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ ห้อง Marine ๑ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี [ : 840 KB]
  เอกสารประกอบ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเตาเผา ขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.พล สาเกทอง 17 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร [ : 2.07 MB] ประมวลภาพกิจกรรม
 • มูลฝอย/ของเสีย (Wastes) [ : 162 KB]
 • การเกิดสาร Dioxin และ Furan (D/Fs) [ : 47 KB]
 • ภาพรวมของเทคนิคของเตาเผาขยะมูลฝอย [ : 1.06 KB]
 • เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรม KM คุยกันตอนเที่ยง
 • พลาสติกและโฟม........ตัวเอกหรือตัวร้าย วันที่ 13 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 101 คพ. [ : 1.06 MB]
 • การจัดการ 3Rs ในอาคาร คพ. วันที่ 2 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 101 คพ. [ : 1.48 MB]
 • สรุปผลการประชุม The Regional Workshop of the Greater Mekong Sub-region (GMS) On National Strategy of Integrated Solid Waste Management and 3Rs เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2553 ณ เมือง Do Son, Hai Phong, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ : 358 KB]
  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มรายได้ ในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2553
  ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2553
  ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมนารากูล รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2553
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตน้ำมัน ของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดย นายนิรันด์ นิมิตรถวิล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • แนวทางการหารายได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Management: CDM) และโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ (Voluntary/Verified Emission Reduction: VER) โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
 • การเพิ่มรายได้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ไส้เดือนดิน โดย นายภูริพงษ์ ก๋าวิชัย นักวิจัยจากโครงการเกษตรหลวงอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่
 • ประสบการณ์ในการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย ดร. สมไทย วงษ์เจริญ จากบริษัทวงษ์พาณิชย์
 • การเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางอุบล ยะไวทย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • แนวคิดในการกำหนดค่าบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดย นางสาวกุลชา ธนะขว้าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสมาน ทองชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี โดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • แนวทางการหารายได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Management: CDM)และโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ (Voluntary/Verified Emission Reduction: VER) โดย นายณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • ประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี โดย นายชยพล ฉิมพลี นักบริหารสาธารณสุข 7 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร โดย นางนงนุช ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมและดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
 • เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ภาคิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การจัดการขยะมูลฝอย โดยเทคโนโลยีหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ เทศบาลนครนนทบุรี โดย คุณเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขฯ
 • แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย แบบผสมผสาน เทศบาลนครพิษณุโลก โดย ดร. นพดล สินไพศาลสมบูรณ์
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดย คุณสุธีร์ ทับหนองฮี เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครอุดรธานี
 • การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดย นายมงคล ส่งข่าวผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต
 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเทคโนโลยีการฝังกลบและการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย โดย บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด บริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัด
 • แบบสำรวจข้อมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
 • แบบสำรวจข้อมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
 • [Download : 0.23 MB] l [ Download : 0.4 MB]
 • แบบสำรวจข้อมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • [Download : 0.3 MB] l [ Download : 0.43 MB]
  ขอเชิญชวนทดลองและให้คำแนะนำ โปรแกรมการคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการขยะมูลฝอย [ ZIP: 4.84 MB]
  โปรแกรมการคำนวณอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย [ ZIP: 88 KB]
  ขอเชิญชวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การให้คำแนะนำ ทางเทคนิคในการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินคุณภาพการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MSMS 2008) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ : 117 KB] ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552
  โปรดส่งกลับที่ คุณพรวิภา คลังสิน (pornwipa(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th) โทรศัพท์ 0 2298 2760 โทรสาร 02 298 2763 หรือ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  เอกสาร: โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลดคัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ [ : 3.47 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 1.37 MB] ภาคผนวก [ : 5.91 MB]
  เอกสาร: แบบสอบถามสำหรับ 23 เทศบาลนครที่ได้ร่วมประชุม “ แนวทางการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ [ : 244 KB]
  สรุปการประชุม Asia 3R High-level Seminar และ Asia Regional Seminar for Sustainable Resource Management [ : 4.44 MB] ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2552 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  เอกสาร: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย" [ : 6.46 MB]
  เอกสาร: สรุปผลการประชุม The Asia 3Rs Conference ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น [ : 680 KB] รายละเอียด 3R ในประเทศไทย [ : 52.2 KB]
  เอกสาร: สรุปผลการประชุม Senior Officials Meeting on the 3Rs Initiatives [ : 307 KB] รายละเอียด 3R ในประเทศไทย [ : 57 KB] ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2549 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  เอกสาร: การจัดทำกลไกการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ [ : 5.5 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 1.0 MB] เอกสารเผยแพร่ [ : 2.54 MB]
  เอกสาร: โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม [ : 1.0 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 1.1 MB]
  เอกสาร: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของท้องถิ่นในการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) [ : 8.2 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 2.3 MB]
  เอกสาร: ภาพรวมของโครงการ Thailand: Partnership for Development (WASTE MANAGEMENT:Realization of Waste-to-Energy and Beyond) [ : 235 KB] ข้อกำหนดโครงการ [ : 145 KB]
  เอกสาร:โครงการจัดทำมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ [ : 1.28 MB]
  เอกสาร:โครงการจัดทำร่างกฏหมายรองรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทขยะ [ : 2.18 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 156 KB]
  เอกสาร: แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค [ : 66.5 KB]
  เอกสาร: คู่มือการใช้ Arcview สำหรับการจัดหาขอบเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering) [ : 739 KB]
  เอกสาร:การศึกษาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม [ : 4.8 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 866 KB]
  เอกสาร:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นในการคัดแยกและใช้ประโยชน์ของเสีย (ลุ่มน้ำปิง) [ : 5.6 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 1.7 MB]
  เอกสาร:การศึกษายกร่างกฎหมายการจัดการของเสียบรรจุภัณฑ์ [ : 1.59 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ : 0.4 MB]
  ข้อมูลการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล (3 files)

  สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่น [ : 91.2 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [ : 2.33 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร [ : 43.21 MB]
  สิ่งพิมพ์:การกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) [ : 14.92 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประยุกต์ [ : 46.15 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือ "การดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน" [ : 1.42 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือ การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย [ : 0.73 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน [ : 7.4 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน [ : 0.91 MB]
  สิ่งพิมพ์: 20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Landfill Q-20) [ : 15.3 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน [ : 3.7 MB]
  สิ่งพิมพ์: แนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [ : 4.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย [ : 6.5 MB] และ แนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน [ : 2.1 MB]
  สิ่งพิมพ์: เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ : 6.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม [ : 2.16 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย [ : 621 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย (ตรวจสอบกากของเสียและสารอันตราย) [ : 251 KB]
  สิ่งพิมพ์: การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร(คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ : 1.79 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือปฏิบัติการนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับวัดในพระพุทธศาสนา [ : 823 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย [ : 426 KB]
  สิ่งพิมพ์: การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) [ : 252 KB]
  สิ่งพิมพ์: เอกสารคู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ (9 files)

  วีดีทัศน์: สปอตโฆษณา โครงการกระป๋องอลุมิเนียม... ขาเทียมพระราชทาน [ : 3.59 MB]
  ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:13:34
  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.