Connection Failure PCD : Water Download

คุณภาพน้ำและการจัดการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM) ของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙ [ : 4.00 MB]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM) ของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ [ : 1.73 MB]
กลักเกณฑ์การจัดการฟาร์มสุกรที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ : 798 KB]
การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ประเภทการเลี้ยงสุกร 1 [ : 1288 KB]
การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ประเภทการเลี้ยงสุกร 2 [ : 6595 KB]
สร้างองค์ประกอบที่ดีสำหรับการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน [ : 690 KB]
8 ขั้นตอน แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) ขั้นตอนที่1 การจัดตั้งคณะทำงานและโครงสร้างการจัดการ [ : 252 KB]
เอกสารเผยแพร่:การดำเนินงานตามมาตรา 80 [ : 6.20 MB]
เอกสารเผยแพร่:เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษสำหรับธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจแปรรูปผลไม้ [ : 38.7 MB]
เทศบาลเมืองน่านกับการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(Municpal Sewage Management System: MSMS ๒๐๐๘) [ : 191 KB]
ก้อนน้ำมัน [ : 1.95 KB]
แผนปฏิบัติการการจัดการน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจกรรมปลา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ [ : 1.77 KB]
การจัดการน้ำเสียในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง [ : 321 KB]
การดำเนินงานแก้ไขมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา [ : 199 KB]
การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ [ : 252 KB]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม : กิจกรรม Green and Clean Hospita ในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของโรงพยาบาล [ : 1.47 MB]
ถาม ตอบ กับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 [ : 1.47 MB]
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กรณีพื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ [ : 1.47 MB]
ฝายพับได้ : นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ [ : 1.47 MB]
รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพตะกอนดินในอ่าวไทยภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2554 [ : 1.47 MB]
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม [ : 3.03 MB]
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน [ : 3.14 MB]
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร [ : 1.82 MB]
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [ : 6.42 MB]
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา [ : 4.23 MB]
ประเด็นคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ [ : 139 KB]
ตัวอย่างแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น) [ : 54.1 KB]
ตัวอย่างใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น) [ : 13.0 KB]

เอกสาร: อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

 • มาตราที่เกี่ยวข้อง [ : 1.9 MB]
 • แนวทางจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1และ 2 [ : 2.1 MB]
 • การควบคุมมลพิษและติดตามตรวจสอบ [ : 161 KB]
 • หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง [ : 6.6 MB]
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ [ : 100 KB]
 • แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) [ : 109 KB]
 • เอกสาร: การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตะกอนในแหล่งน้ำและการใช้เครื่อง Multibean echosounder(Sonar) โดยนาย Richard Wilson เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางน้ำประจำมลรัฐนีบราสก้า หน่วนสำรวจทางธรณีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา [ : 6.7 MB]
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำรายกระทรวง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554) [สำหรับหน่วยงานภายในเท่านั้น]
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2554 [สำหรับหน่วยงานภายในเท่านั้น]
 • (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)
 • (ต.ค. 53 - มิ.ย. 54)
 • (ต.ค. 53 - มี.ค. 54)
 • เอกสาร: รายชื่อหน่วยงานที่มีการผลิตสารสกัดชีวภาพสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นเน่าเหม็น [ : 100 KB]
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) [สำหรับหน่วยงานภายในเท่านั้น]
  แบบตัวอย่างรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
 • สำหรับบ้านเรือน [ 42.3 MB]
 • สำหรับกลุ่มอาคาร [ 15.3 MB]
 • สำหรับตลาด [ 18.2 MB]
 • สำหรับสถานประกอบการ (ร้านอาหาร) [ 34 MB]
 • เอกสาร: น้ำสกัดชีวภาพ (EM) และการใช้ประโยชน์ [ : 282 KB]
  เอกสาร: ภาพแสดงที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 98 แห่ง [ : 172 KB]
  เอกสาร: แผนที่จุดเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกรณีอุทกภัย [ : 9.9 MB]
  เอกสาร: แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย [ : 1.6 MB]
  เอกสาร: แผ่นพับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการรั่วไหลของมลพิษจากเหตการณ์อุทกภัย [ : 1.5 MB]
  เอกสาร: ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน [ : 655 KB]
  เอกสาร: โครงการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมจากการเกิดอุทกภัย ปี 2549 [ : 131 KB]
  เอกสาร: คู่มือการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ [ : 860 KB]
  เอกสาร: แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน [ : 950 KB]
  เอกสาร: การติดตั้งและการดูแลรักษาระบบถังกรองทราย [ : 108 KB]
  เอกสาร: สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ปี 2547 [ : 988 KB]
  เอกสาร: Environmental Financing Strategies: User Charges in the Wastewater Sector in Thailand [ : 148 KB]
  เอกสาร: สถานการณ์และแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง แควใหญ่และแควน้อย [ : 437 KB]
  เอกสาร: Water Quality Management in Thailand [ : 199 KB]
  เอกสาร: คู่มือสำหรับการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำ [ : 1 MB] , [html]
  เอกสาร: มลพิษทางทะเล [ : 161 KB] , [html]
  เอกสาร: Lead Contamination Control Plan and Environmental Risk Assessment in the Pattani River Basin and the Upper Maeklong River Basin in Thailand [ : 137 KB] (in English)
  เอกสาร: ทศวรรษแม่น้ำเจ้าพระยา... แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง [ : 251 KB]
  เอกสาร: A Decade of Water Quality Monitoring in Thailand's Four Major Rivers: The Result and the Implications for Management (in English) [ : 409 KB]
  เอกสาร: ทศวรรษคุณภาพแม่น้ำสายหลัก..แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง [ : 413 KB]
  เอกสาร: Water Quality Monitoring and Modeling Application in Thailand (in English) [ : 741 KB]
  เอกสาร: ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของลุ่มน้ำในประเทศไทย [ : 288 KB]
  เอกสาร: Lessons Learned on Integrated Watershed and Water Quality Management in the Thachin River Basin, Thailand [ : 273 KB] (in English)
  เอกสาร: แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด [9 files]
  เอกสาร: การนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองลำพูน [ : 0.2 MB]

  สิ่งพิมพ์: รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2555 [ : 20.6 MB]
  สิ่งพิมพ์: สถานการณ์คุณภาพน้ำและการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ประจำปี 2553 [ : 39.4 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสัตว์ปีก [ : 35.8 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดการน้ำเสียโดยภูมิปัญญาไทย [ : 21 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการประเมินน้ำทิ้งและปริมาณมลพิษจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [ : 10 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอบีอาร์ [ : 60 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากกิจกรรมการเกษตร [ : 1.68 MB]
  สิ่งพิมพ์: วิธีการปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ [ : 283 MB]
  สิ่งพิมพ์: วิธีการปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ [ : 13.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือประชาชน “รักษ์น้ำ....รักษ์สิ่งแวดล้อม” [ : 15.9 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ประจำปี 2552 [ : 5.45 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสุกร [ : 34.5 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการเก็บและวิเคราะห์กลิ่นจากฟาร์มสุกรด้วยการดม (Sensory Test) [ : 28.9 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการประเมินปริมาณน้ำเสียและปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสุกร [ : 20.6 KB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2552 ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2550 - 2559 [ : 3.32 KB]
  สิ่งพิมพ์: นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 - 2584) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ : 26.3 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือ สืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษ [ : 39.75 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการใช้งาน โปรแกรมฐานข้อมูลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน [ : 8.1 KB]
 • โปรแกรมฐานข้อมูลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน [zip : 139 KB]
 • สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับชุมชน [ : 10.62 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน [ : 11.21 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับร้านอาหาร [ : 10.97 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับสถานีบริการ [ : 3.37 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย [ : 1.04 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือสภาวะคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง [ : 15 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน [ : 1.6 MB]
  สิ่งพิมพ์: แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย (พ.ศ. 2549-2552) [ : 2 MB]
  สิ่งพิมพ์: แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับอุตสาหกรรม (9 เล่ม)
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากมลพิษน้ำมัน [ : 0.3 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส [ : 1.16 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น [ : 1.79 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากผลไม้ [ : 2.02 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม [ : 1.94 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมแพปลา [ : 1.74 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) [ : 5.8 MB]
  สิ่งพิมพ์: แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับอุตสาหกรรม (5 เล่ม)
  สิ่งพิมพ์: แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน [ : 1.13 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน [ : 4.96 MB]
  สิ่งพิมพ์:รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2551 [ : 20.1 MB]
  สิ่งพิมพ์:รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2550 [ : 18.79 MB]
  สิ่งพิมพ์:รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2549 [ : 10.5 MB]
  สิ่งพิมพ์:รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2548 [ : 12.3 MB]
  สิ่งพิมพ์:รายงานประจำปีกองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2547 [ : 8.4 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือ แนวทางปฎิบัติด้านการผลิตที่สะอาดสำหรับฟาร์มสุกร [ : 1.78 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือดำเนินงานโครงการคลองสวย - น้ำใส [ : 7.46 MB]
  สิ่งพิมพ์:แผ่นพับโครงการ คลองสวย - น้ำใส [ : 456 KB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือ เกณฑ์ปฏิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกร [ : 1.36 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือแนวทางและวิธีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยภาคประชาชน [4 files]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ [5 files]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือปฏิบัติการจัดการน้ำเสียสำหรับวัดในพระพุทธศาสนา [ : 4.18 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือควบคุมมลพิษทางน้ำจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง [ : 546 KB]
  สิ่งพิมพ์: แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและลดน้ำเสียและกากของเสียจากอุตสาหกรรมในชุมชนประเภทสุราพื้นบ้าน [ : 18 MB]
  สิ่งพิมพ์: แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [ : 1.76 MB]
  สิ่งพิมพ์: เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย [ 3 files]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือน้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย [ 1 files]
  สิ่งพิมพ์: ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและแพปลา กับแนวทางการจัดการ [ : 0.74 MB]
  สิ่งพิมพ์: การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ [ : 2.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล [ : 0.56 MB]
  สิ่งพิมพ์: การประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว [ : 0.43 MB]
  สิ่งพิมพ์: ทะเลไทย...วันนี้ [ : 7.22 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการประกันและควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล [ : 0.3 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย (ตรวจสอบคุณภาพน้ำ) [ : 2.15 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำ ปี 2546 [ : 6.67 MB]

  วีดีทัศน์ : ประชาสัมพันธ์มาตรา 80
    ความละเอียดต่ำ ความละเอียดสูง
  ตอนที่ 1 การปฏิบัติตาม มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ : 21.5 MB ] [ : 116 MB ]
  ตอนที่ 2 แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 [ : 22.7 MB ] [ : 116 MB ]
  วีดีทัศน์: ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(MSMS 2008)
 • ตอนที่ 1 [ : 20 MB]
 • ตอนที่ 2 [ : 12 MB]
 • ตอนที่ 3 [ : 11 MB]
 • วีดีทัศน์: จากรายการ "จุดเปลี่ยน"
 • ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา [ : 1.2 MB]
 • เยาวชนนักสืบสายน้ำ [ : 1.2 MB]
 • ร่วมแก้ปัญหามลพิษด้วยจิตสำนึก [ : 1.2 MB]
 • รักษ์น้ำใสไว้เล่นสงกรานต์ [ : 1.2 MB]
 • บ้านรักน้ำ [ : 1.2 MB]
 • บ่อดักไขมันประจำบ้าน [ : 1.2 MB]
 • ชายหาดติดดาว [ : 1.2 MB]
 • ระบบเตือนภัยคุณภาพน้ำ [ : 1.2 MB]
 • กว่าน้ำเสียจะมาเป็นน้ำดี 1 [ : 1.2 MB]
 • กว่าน้ำเสียจะมาเป็นน้ำดี 2 [ : 1.2 MB]
 • ฟาร์มหมูกู้โลก [ : 1.2 MB]
 • วีดีทัศน์: ซองจดหมาย [ : 824 KB]
  วีดีทัศน์: ลด ละ เลิก ทำน้ำเสีย [ : 2.7 MB]
  วีดีทัศน์: ผู้ประกอบการ คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา [ : 2.7 MB]
  วีดีทัศน์: ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา ชุดที่ 2 [ : 2.7 MB]
  วีดีทัศน์: ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา [ : 18.6 MB]
  วีดีทัศน์: รักษ์น้ำ....ท่าจีน [ : 21.9 MB]
  วีดีทัศน์: ระบบเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้ำ [ : 6.36 MB]
  วีดีทัศน์: การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน [ : 29.4 MB]
  วีดีทัศน์: สปอตโฆษณา คืนความสะอาดใสให้กับแม่น้ำ [ : 3.63 MB]
  วีดีทัศน์: สปอตโฆษณา ชายหาดติดดาว [ : 3.77 MB]
  ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:21:49
  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.