มาตรา ๙


 • (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 • คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 3/2556
  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง กรณีโรงแรม
  อ่านรายละเอียด
  คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 5/2556
  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง รายนิติบุคคลอาคารชุด
  อ่านรายละเอียด
  คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 2/2557
  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง รายโรงพยาบาล
  อ่านรายละเอียด
  คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 3/2557
  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง รายนิติบุคคลอาคารชุด
  อ่านรายละเอียด
  คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 4/2557
  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง รายบริษัทจำกัด เจ้าของโรงพยาบาล
  อ่านรายละเอียด
  คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 6/2557
  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง รายนิติบุคคลอาคารชุด
  อ่านรายละเอียด

   

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม