มาตรา ๙


 • (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 • โครงการจัดซื้อจัดจ้าง "หน่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่"
  อ่านรายละเอียด
  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง "งานบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 43 สถานี"
  อ่านรายละเอียด
  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง "งานบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)"
  อ่านรายละเอียด
  โครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 12 สถานี
  อ่านรายละเอียด
  โครงการจัดซื้อจัดจ้างผลิตจดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ประจำปี 2556
  อ่านรายละเอียด
  โครงการจัดซื้อจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกฏกระทรวง ภายใต้มาตรา 80
  อ่านรายละเอียด
  กิจกรรมนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวนอกสถานที่ (Press Tour) สื่อมวลชน - ชุมชนสัมพันธ์
  อ่านรายละเอียด

   

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม