มาตรา ๙


 • (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
 • มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
  อ่านรายละเอียด
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
  อ่านรายละเอียด

   

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม