การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ
เอกสารประกอบการวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะฯ โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สรุปประเด็น/ข้อเสนอแนะจากการการประชุม
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม