สรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัด การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 1 ปี
กลุ่มงานด้านความมั่นคงกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม