ไฟล์ Excel ที่ได้จัดทำชึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการคำนวณและประมวลผลเสียงรบกวนตามวิธีการของกฎหมายที่ได้ประกาศใช้ในปี 2550 จำนวน 2 ฉบับ คือ
  1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
  2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึก การตรวจวัดเสียงรบกวน
ดาวน์โหลด Excel ช่วยคำนวณเสียงรบกวน คลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนการใช้งาน Excel คำนวณเสียงรบกวน


ขั้นตอนการใช้งาน กรณีที่ 1 (อ้างอิงตามแผ่นภาพด้านบน)

(ข้อแนะนำก่อนการใช้งาน เซลที่มีสีเหลืองดังในภาพที่ 1 สำหรับใส่ข้อมูลระดับเสียง)
  1. ให้ใส่ข้อมูลระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. ของแหล่งกำเนิด (หน่วยเดซิเบลเอ) ในเซล C3
  2. ให้ใส่ผลการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนในเซล C4
หลังจากทีใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฏผล ดังนี้

เซล C5 เป็นผลต่างของ C3 และ C4

เซล C7 เป็นตัวปรับค่าระดับเสียงซึ่งปรากฏผลอัตโนมัติ

โดยมาจากเมื่อนำค่า C5 เทียบในตารางตัวปรับค่า (ตารางด้านล่าง) เช่น หากเซล C5 มีค่าเท่ากับ 4 ผลในเซล C7 จะปรากฏค่า 2 และเซล C9 จะแสดงค่าระดับเสียงของแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่า


ตาราง : แสดงตัวปรับค่า
ผลต่าง ตัวปรับค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.4 7.0
1.5 - 2.4 4.5
2.5 - 3.4 3.0
3.5 - 4.4 2.0
4.5 - 6.4 1.5
6.5 - 7.4 1.0
7.5 - 12.4 0.5
มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 0.0
  3. ให้ใส่ "5" หรือ "0" ในเซล C11 ถ้าแหล่งกำเนิด "มี" หรือ "ไม่มี" เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือนร่วมด้วย
หลังจากที่ใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฏผล คือ เซล C14 เป็นระดับเสียงขณะที่การรบกวน
  4. ให้ใส่ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ที่ตรวจวัดไม่น้อยกว่า 5 นาที ในเซล C16
หลังจากที่ใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฏผล คือ เซล C18 เป็นระดับการรบกวน


ขั้นตอนการใช้งาน กรณีที่ 4 (อ้างอิงตามแผ่นภาพด้านบน)

  1. ให้ใส่ข้อมูลระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ของแหล่งกำเนิด (หน่วย เดซิเบลเอ) ในเซล C28
  2. ให้ใส่ผลการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนในเซล C29
ผลที่ปรากฎจะเป็นเช่นเดียวกับกรณีที่ 1 แต่มีส่วนที่เพิ่มคือ
เซล C36 จะแสดงค่าระดับเสียงที่ +3 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นการปรับค่าเฉพาะกรณี เสียงที่เกิดในเวลากลางคืน จากนั้นดำเนินตามกรณีที่ 1 คือ
  3. ให้ใส่ " 5 " หรือ " 0 " ในเซล C8 ถ้าแหล่งกำเนิด " มี " หรือ " ไม่มี " เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือนร่วมด้วย
หลังจากใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฎผล คือ เซล C41 เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน
  4. ให้ใส่ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ที่ตรวจวัดไม่น้อยกว่า 5 นาที ในเซล C43
หลังจากใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฎผล คือ เซล C45 เป็น ระดับการรบกวนขั้นตอนการใช้งาน กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 (อ้างอิงตามแผ่นภาพด้านบน)

(ข้อแนะนำก่อนการใช้งาน เซลที่มีสีเหลืองดังในภาพข้างต้น สำหรับใส่ข้อมูลระดับเสียง)
  1. ให้ใส่ข้อมูลระยะเวลา (หน่วย นาที) และระดับเสียง (หน่วย เดซิเบลเอ) ที่ตรวจวัดได้ในแต่ละช่วง เช่น ใน 1 ชม. มีเสียงเกิดขึ้น 2 ช่วง มีผลการตรวจวัด ดังนี้ ช่วงแรกเกิดเสียง 17 นาที ได้ค่า Leq 65.6 เดซิเบลเอ ช่วงที่ 2 เกิดเสียง 12 นาที ได้ค่า Leq 67 เดซิเบลเอ นำผลมาใส่ในตารางดังที่แสดง
ค่าที่ ระยะเวลาที่ตรวจวัด (Ti) ระดับเสียง (Leg, Ti)
1 17 65.6
2 12 67
3    

หลังจากที่ใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฏผล ดังนี้
เซล B12 เป็นระยะเวาที่เกิดเสียงรวม (Tm)
เซล B19 เป็นระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกำเนิด (Leg, Tm)
โดยค่านี้จะ link ไปที่เซล C23 เพื่อคำนวณในขั้นต่อไป

หมายเหตุ : กรณีใน 1 ชม. เสียงแหล่งกำเนิดเกิดเพียง 1 ช่วง เมื่อใส่ข้อมูลระยะเวลา และระดับเสียงสียงในตารางแล้ว ค่าระดับเสียงจะ link ไปที่เซล C23 เพื่อคำนวณในขั้นต่อไป
  2. ให้ใส่ผลการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนในเซล C24
หลังจากใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฏ ดังนี้
เซล C25 เป็นผลต่างของเซล C23 และ C24 โดยผลใน เซล C25 จะหาตัวปรับค่าให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งปรากฎใน
เซล C27 เป็นตัวปรับค่าระดับเสียง
เซล C29 เป็นระดับเสียงของแหล่งกำเนิดที่ปรับค่า โดยเป็นผลต่างของเซล C23 กับ C27
ค่าในเซล C29 จะ link ไปที่เซล E24 เพื่อคำนวณในขั้นต่อไป


  3. ค่าที่ Link มา จะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาระดับเสียงเฉลี่ยในเวลาอ้างอิง (60 นาที) โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฎผลใน D37
  4. ให้ใส่"5" หรือ"0" ในเซล D39 ถ้าแหล่งกำเนิด " มี " หรือ " ไม่มี " เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือนร่วมด้วย
หลังจากใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฎผล คือ
เซล D42 เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน
  5. ให้ใส่ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ที่ตรวจวัดไม่น้อยกว่า 5 นาที ในเซล D44
หลังจากใส่ข้อมูลแล้วจะปรากฎผล คือ
เซล D46 เป็น ระดับการรบกวนส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ 0 2298 2375 - 6 โทรสาร 0 2298 2380
E-mail : noise(at)pcd(dot)go(dot)th
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม