การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ


การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
• สถานการณ์ปัญหา
• มาตรการจัดการ
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ปี 2548)
โครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ปี 2549)
ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ

 • สถานการณ์ปัญหา
 • เสียงดัง เป็นปัญหาที่พบในเขตชุมชนและพื้นที่พัฒนาต่างๆ  ที่มีการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญคือ ยานพาหนะ จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยสถานีตรวจวัดอย่างต่อเนื่องพบว่า ในปี 2548 บริเวณริมถนนมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 60.8-90.3 เดซิเบลเอ (เฉลี่ย 71 เดซิเบลเอ) เกินมาตรฐาน1 ร้อยละ 70 ของจำนวนวันที่ตรวจวัด และผลการตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน พบว่า รถยนต์สี่ล้อเล็ก มีระดับเสียงเกินมาตรฐานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ รถสามล้อเครื่อง และรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ (ร้อยละ 35.1, 12.8 และ 1.7 ตามลำดับ) ส่วนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล พบว่า รถโดยสารระหว่างจังหวัดมีระดับเสียงเกินมาตรฐานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ รถโดยสารไม่ประจำทาง รถตู้ รถมินิบัส และรถโดยสารร่วมประจำทาง ขสมก. (ร้อยละ 29.7, 10, 8.6, และ 8.2 ตามลำดับ)


  * มาตรฐานระดับเสียโดยทั่วไป กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ประเมินอันตรายต่อการได้ยินจากการได้รับเสียงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

  รูปที่ 1 ระดับเสียงริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2540- 2548  

  รูปที่ 2 สัดส่วนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินที่มีมลพิษทางเสียงเกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครปี 2548

  รูปที่ 3 สัดส่วนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีมลพิษทางเสียงเกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2548

 • มาตรการจัดการ
 • กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ได้จัดทำมาตรการ 2 เรื่อง ได้แก่

   1) มาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ ระหว่างปี 2546 – 2550

   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร และเสนอให้ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ทราบในคราวประชุมครั้งที่ 5/2456 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 รายละเอียด

   นับตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานได้จัดทำโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการแปลงมาตรการสู่การปฏิบัติอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์และขยายขอบข่ายการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะประเภทอื่น

   2) ร่างมาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงริมเส้นทางจราจร

   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนร่างมาตรการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการแปลงมาตรการสู่การปฏิบัติ เนื้อหาโดยสรุปประกอบด้วย


   1. การจำกัดจำนวนยานพาหนะ
    1.1 การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่การจราจรแออัด
    1.2 การจัดระบบบริการแท็กซี่
    1.3 การกำหนดอายุการใช้งานรถรับจ้างทุกประเภท
    1.4 การควบคุมอัตราเพิ่มของรถยนต์ส่วนบุคคล
    1.5 การส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
    1.6 การห้ามรถบรรทุกวิ่งในเขตพื้นที่ชั้นใน
   2. การบริหารจัดการ
    2.1 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
    2.2 การจำกัดความเร็วสูงสุดของรถ
    2.3 การปรับปรุงสภาพผิวถนน
    2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียนยานพาหนะเสียงดัง
    2.5 การบริการปรับแต่งท่อไอเสียงและตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะ
    2.6 การส่งเสริมและศึกษาวิจัยเทคโนโลยีลดมลพิษจากยาพาหนะ
    2.7 การสนับสนุนมาตรการด้านผังเมือง
   3. มาตรการด้านกฎหมาย
    3.1 การกำหนดมาตรฐานระดับเสียงยานพาหนะ
    3.2 การตรวจสภาพรถก่อนต่อทะเบียน
    3.3 การตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง
    3.4 การตรวจจับร้านจำหน่ายท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน
   4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

  • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  โครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(ปี 2548) รายละเอียด

  หลังจากที่มาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ได้ถูกจัดทำขึ้นและเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษรับทราบในปี 2546 นั้น ในปี 2547 หน่วยงานต่างๆ ได้ประชุมวางแผนและกำหนดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ และกำหนดให้มี “โครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ดำเนินงานในปี  2548  โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลัก และเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจจราจร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย   สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ชมรมคลินิกไอเสีย และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย

   กิจกรรม และผลการดำเนินงาน

   • การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
   • การพัฒนาบุคลากรในงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง
   • การให้บริการตรวจวัดระดับเสียง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ราคาพิเศษ
   • โครงการมอเตอร์ไซด์ลดมลพิษ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ
   • การตรวจสอบตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง
   • การตรวจจับร้านจำหน่ายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
   • โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
   • โครงการวินมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียง  โครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  (ปี 2549)
  รายละเอียด

  ปี 2549 รัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากการจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชื่อ  "โครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมควบคุมโรค สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และชมรมคลินิกไอเสีย การดำเนินงานเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง ซึ่งตรวจจับรถสามล้อเครื่อง และรถโดยสารประจำทาง สำหรับรถจักรยานยนต์ได้ตรวจสอบตรวจจับต่อเนื่องจากปี 2548 นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาเสียงดังจากยานพาหนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

   กิจกรรมและผลการดำเนินงาน

   • การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
   • การพัฒนาบุคลากรในงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง
   • การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนมลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
   • การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะสียงดัง
   • โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
   • การตรวจให้คำแนะนำร้านจำหน่ายท่อไอเสียยานพาหนะ  ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  กรุงเทพมหานคร

  กองบังคับการตำรวจจราจร

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กรมประชาสัมพันธ์
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  กรมการขนส่งทางบก
  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
  สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
  มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
   

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ

  โทรศัพท์ 0 2298 2372-5 โทรสาร 0 2298 2392
  E-mail : noise(at)pcd(dot)go(dot)th  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม