การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ


หลังจากที่มาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ได้ถูกจัดทำขึ้นและเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษรับทราบในปี 2546 นั้น ในปี 2547 หน่วยงานต่างๆ ได้ประชุมวางแผนและกำหนดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ และกำหนดให้มี “โครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ดำเนินงานในปี  2548  โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลัก และเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจจราจร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย   สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ชมรมคลินิกไอเสีย และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่สำคัญมีดังนี้

กิจกรรม และผลการดำเนินงาน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาบุคลากรในงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง
การให้บริการตรวจวัดระดับเสียง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ราคาพิเศษ
โครงการมอเตอร์ไซด์ลดมลพิษ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ
การตรวจสอบตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง
การตรวจจับร้านจำหน่ายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
โครงการวินมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียง
การประเมินผล

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน ใช้สโลแกน “มอเตอร์ไซค์ เสียงดัง....ซ่อมได้” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนำรถเข้าตรวจสอบสภาพ ซ่อม/ เปลี่ยนท่อไอเสียงที่ได้มาตรฐาน การรณรงค์กำหนดขึ้นภายใน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2548 ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้
 
 

 • การแถลงข่าวโครงการฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2548 ซึ่งเป็น “วันต้านภัยเสียงสากล (International Noise Awareness Day)” ณ กรมควบคุมมลพิษ

 • สื่อ “เสียงดัง...ซ่อมได้” “เสียงดังระวังโดนจับ ปรับ 500 บาท” ทางวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ F.M. 98.0 เมกกะเฮิร์ต รายการ ”98 ลูกทุ่งรักไท...สถานีแห่งความรัก” ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 16 มิถุนายน 2548 วันละ 5 ครั้ง เวลา 08.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 16.00 น. และ 21.00 น.

 • ติดสติ้กเกอร์ “มอเตอร์ไซด์ เสียงดัง...ซ่อมได้” ท้ายรถตู้ของ กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 18 คัน

 • ติดป้าย “จุดรณรงค์การใช้ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน” ตามจุดรณรงค์ 93 แห่ง

 • ติดป้าย “รณรงค์การใช้ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน” ตามสี่แยกต่าง ๆ ที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน และตามสถานีตำรวจนครบาลทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 แห่ง โดย   ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครและกองบังคับการตำรวจจราจร

 • แผ่นพับรายชื่อจุดรณรงค์ฯ

 • แผ่นปลิว “มอเตอร์ไซด์ เสียงดัง...จับปรับ 500 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548”

 • Display Broad ของ กรมควบคุมมลพิษ

 • หมายเลขโทรศัพท์ 1650 กด 5 หรือ โทร. 0 2298 2374-75

 • Website ของ กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th

 •  

  สื่ออื่นที่ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร และ รายการ “ชาวกรุง” ทาง Nation Channel ฯลฯ
  การพัฒนาบุคลากรในงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง และการให้ความรู้แก่ประชาชน

  กรมควบคุมมลพิษดำเนินการจัดอบรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง และการให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1) จัดอบรมหลักสูตร ขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียง ในวันที่ 25 มีนาคม 2548 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใน 5 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จตุจักร พญาไท ลาดพร้าว ห้วยขวาง และบางซื่อ รวมจำนวน 70 คน

  2) จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2548 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ รวมจำนวน 150 คน  การให้บริการตรวจวัดระดับเสียง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ราคาพิเศษ

  สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย และชมรมคลินิกไอเสีย  เข้าร่วมโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2548 โดยจัดให้ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน 51 แห่ง  และสถานประกอบการคลินิกไอเสียมาตรฐานและคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น จำนวน 16 แห่ง เป็น จุดรณรงค์การใช้ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน”   ให้บริการตรวจวัดระดับเสียง ตรวจสภาพทั่วไปไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เปลี่ยนท่อไอเสียมีส่วนลด  20% ผลการดำเนินงานพบว่า มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 564 คน นอกจากนี้ ที่กรมควบคุมมลพิษ และริมถนนทั่วกรุงเทพมหานคร 26 แห่ง ได้ตั้งเป็นจุดบริการชั่วคราวตรวจวัดระดับเสียงรถจักรยานยนต์ด้วย  โครงการมอเตอร์ไซด์ลดมลพิษ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ

  กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย กองบังคับการตำรวจจราจร  กรมการขนส่งทางบก  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก ธนาคารออมสิน สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ลดมลพิษจากรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “มอเตอร์ไซด์ ลดมลพิษ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ”  ซึ่งเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมงานสามารถนำรถเข้าลงทะเบียน รับเอกสาร และนำไปตรวจวัดมลพิษ ปรับแต่งรถจักรยานยนต์เก่าทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ กรณีเปลี่ยนอะไหล่ลดราคา 50% เปลี่ยนท่อไอเสียที่ได้มาตรฐานลดราคา 20%  ซื้อหมวกกันน็อคในราคาโรงงาน รับน้ำมันเครื่องฟรี และสามารถนำรถจักรยานยนต์เก่ามาแลกซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ประเภท 4 จังหวะ โดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต ได้แก่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทก้า มอเตอร์เซลส์ จำกัด  


   กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 4 จุด
   -ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2548  ได้แก่

  1. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2548 
  2. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (เขตดินแดง) วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2548
  3. ลานจอดรถ สตาร์ คาเฟ่ ถนนอุดมสุข (เขตบางนา) วันที่ 6-9 ธันวาคม 2548
  4. เซ็นทรัล พาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (เขตบางขุนเทียน) วันที่ 13-16 ธันวาคม 2548                         
                 ผลการดำเนินโครงการ มีดังนี้
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีอายุอยู่ช่วง 15-72 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 33 ปี 
  2. รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,247 คัน  มีขนาด 50-400 ซี.ซี. ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ประเภท 4 จังหวะ คิดเป็นร้อยละ 85.99 รองลงมาเป็นรถจักรยานยนต์ประเภท 2 จังหวะ และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 13.17 และร้อยละ 0.84 ตามลำดับ อายุรถจักรยานยนต์อยู่ในช่วง 1 เดือน-48 ปี โดยมีอายุรถเฉลี่ย 3 ปี
  3. ผลการตรวจวัดมลพิษ รถจักรยานยนต์มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในช่วง 0.01-10.00% โดยจำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกินมาตรฐาน 125 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.38  ส่วนก๊าซไฮโดรคาร์บอนอยู่ในช่วง  0-18,400 ppm โดยจำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกินมาตรฐาน 88 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.68 และระดับเสียงอยู่ในช่วง 72.6-111.8 dBA โดยจำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกินมาตรฐาน 220 คัน คิดเป็นร้อย 4.19  
  4. การนำรถจักรยานยนต์เก่ามาซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ มีจำนวน 49 คัน ราคาที่แลกซื้ออยู่ที่ 30,200-45,000 บาทต่อคัน
  5.  

    

    

   ตารางสรุปผลการสำรวจปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
   ที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่าง 21 พย-16 ธค. 48

   รถจักรยานยนต์

   จำนวน (คัน)

   CO (%)

   HC (ppm)

   ระดับเสียง (dBA)

   ค่าเฉลี่ย

   ร้อยละของ
   รถที่เกินมาตรฐาน

   ค่าเฉลี่ย

   ร้อยละของ
   รถที่เกินมาตรฐาน

   ค่าเฉลี่ย

   ร้อยละของ
   รถที่เกินมาตรฐาน

   2 จังหวะ

   691

   2.20

   4.34

   5,937

   12.88

   90.02

   69.61

   4 จังหวะ

   4512

   1.22

   3.06

   489

   0.09

   81.33

   3.24

   ไม่ระบุข้อมูล

   44

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด

   5,247

   0.01-10.00 %

   0-18,440 ppm

   72.6-111.8 dBA

   หมายเหตุ :

    -ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ต้องไม่เกิน 4.5%
    -ค่ามาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอน ต้องไม่เกิน 10,000 ppm
    -ค่ามาตรฐานระดับเสียง ต้องไม่เกิน 95 dBA  การตรวจสอบตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง

  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นวันเริ่มตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง ได้มีการแถลงข่าว ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้า ถนนเยาวราช โดยคุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และพลตำรวจตรีภาณุ  เกิดลาภผล ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจจราจร นอกจากนี้ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เปิดให้บริการปรับแก้รถจักรยานยนต์เพื่อลดเสียงและจำหน่ายท่อไอเสียในราคาลด 50% ในงานดังกล่าวด้วย

  การดำเนินงานตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง ผู้ที่ถูกจับจะต้องเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท และถูกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว ซึ่งจะต้องนำรถจักรยานยนต์มายกเลิกคำสั่งฯ ณ จุดที่กำหนด ภายใน 30 วัน จำนวนด่านตรวจจับที่กำหนดไว้มีจำนวน 31 แห่ง ครอบคลุม 50 เขต และจุดยกเลิกคำสั่งฯ 7 แห่ง ประกอบด้วย จุดยกเลิกของกรมควบคุมมลพิษ 2 แห่ง และกรุงเทพมหานคร ที่กองโรงงานช่างกล และศูนย์ซ่อมสาขา รวม 5 แห่ง 

  ผลการตรวจสอบตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง ระหว่าง มิถุนายน - ธันวาคม 2548

  เดือน

  ออกคำสั่ง

  ยกเลิกคำสั่ง

  ร้อยละ

  คพ.

  กทม.

  รวม

  ยกเลิกคำสั่ง

  มกราคม-พฤษภาคม

  676

   

   

   

   

  มิถุนายน 

  436

  231

  27

  258

   

  กรกฎาคม 

  259

  118

  64

  182

   

  สิงหาคม 

  55

  55

  92

  147

   

  กันยายน 

  12

  12

  33

  45

   

  ตุลาคม 

  0

   

  17

  17

   

  พฤศจิกายน 

  38

   

  15

  15

   

  ธันวาคม 

  59

   

  6

  6

   

  รวม

        1,535

  416

  254

  670

  43.6

     โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง

  กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับคณะกรรมการนักธุรกิจและสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และศูนย์โรคประสาทการได้ยินกรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้จัด โครงการ รวมใจ คุณพ่อ คุณแม่ ต้านภัยเสียง” ณ สวนลุมพินี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2548  ซึ่งในงานดังกล่าวได้เผยแพร่เอกสารปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ด้วย  นอกจากนี้ จากการสอบถามประชาชนที่ไปออกกำลังกายในสวนลุมพินี จำนวน 740 คน ที่แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์    พบว่า 587 คน (ร้อยละ 79) มีความเห็นว่าริมถนนในกรุงเทพฯ มีระดับเสียงที่ดังเกินไป และ 444 คน (ร้อยละ 60) มีความเห็นว่าควรใช้กฎหมายบังคับจัดการมลพิษทางเสียงอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดกวดขันและเอาจริงเอาจังกับรถจักรยานยนต์ที่มีเสียงดัง  ตั้งด่านตรวจรถที่มีการดัดแปลงเป็นรถซิ่ง ตรวจระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ ไม่ควรให้รถจักรยานยนต์เข้ามาวิ่งใกล้กับเขตสวนสาธารณะ ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่น-ร้านรับจ้างดัดแปลงรถซิ่ง และทำการกวาดล้างรถที่ทำการดัดแปลงท่อไอเสียงให้มีลักษณะเสียงดัง  โครงการวินมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียง

  กองบังคับการตำรวจจราจร ได้จัดทำ “โครงการวินมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียง” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2548 เพื่อขยายผลโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้บริการตรวจวัดระดับเสียง ตรวจสภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบทั่วไปฟรี

  ผลการบริการตรวจวัดระดับเสียงวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 27 แห่ง ใน 5 เขต ได้แก่ บางรัก สัมพันธวงศ์ พระนคร ป้อมปราบ และปทุมวัน พบว่ารถจักรยานยนต์จำนวน 578 คัน เกินมาตรฐาน จำนวน 122 คัน คิดเป็นร้อยละ 21  การประเมินผล

  การประเมินผลการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ ได้ดำเนินการ 2 ลักษณะคือ ประเมินระดับเสียงริมเส้นทางจราจรโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องโดยสถานีตรวจวัดระดับเสียงในกรุงเทพมหานคร และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม ผลการดำเนินงานมีดังนี้

  1) การประเมินระดับเสียงริมเส้นทางจราจร

  การประเมินข้อมูลระดับเสียงริมเส้นทางจราจร ใช้ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีริมถนน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีพาหุรัด (ถนนตรีเพชร) สถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี (ถนนอินทรพิทักษ์) และสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (ถนนลาดพร้าว) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเสียงในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ของปี 2547 และปี 2548 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการรณรงค์การใช้ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน และเข้มงวดตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดัง  พบว่าค่าระดับเสียงในปี 2548 ของ ถนนตรีเพชร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.5 เดซิเบลเอ ถนนอินทรพิทักษ์ 72.4 เดซิเบลเอ และ ถนนลาดพร้าว 73.1 เดซิเบลเอ ซึ่งยังคงมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิน 70 เดซิเบลเอ) แต่มีค่าลดลงจากปี 2547 เท่ากับ 0.2 – 0.7 เดซิเบลเอ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบก่อนรณรงค์ฯ (1 – 31 มีนาคม 2548) และหลังรณรงค์ฯ (1 – 30 กันยายน 2548) พบว่าเฉพาะ ถนนอินทรพิทักษ์ มีค่าระดับเสียงลดลง 0.8 เดซิเบลเอ  
   

  2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

  ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 740 คน  เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงจากยานพาหนะเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 โดยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย พบว่า ร้อยละ 79 เห็นว่าริมถนนในกรุงเทพฯ มีระดับเสียงที่ดังเกินไป และ ร้อยละ 60 เห็นว่าควรใช้กฎหมายบังคับจัดการมลพิษทางเสียงอย่างเข้มงวด 
  ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 751 คน ต่อโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2548 มีดังนี้

  • ประเภทของยานพาหนะที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเสียงดัง มากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 76.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ตารางที่ 1)
  • ประชาชนส่วนใหญ่ตอบ “เห็นด้วย” ว่าหากดำเนินโครงการต่อเนื่อง จะแก้ไขปัญหาเสียงรถจักรยานยนต์ได้ (ร้อยละ 43.4) และส่วนใหญ่พึงพอใจกับการแก้ไขเสียงดังจากรถจักรยานยนต์ในปี 2548 ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 47.1) (ตารางที่ 2)
  • ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เข้มงวดตรวจจับรถที่ดัดแปลงท่อไอเสีย รองลงมาคือ จับร้านจำหน่ายท่อไอเสียผิดกฎหมาย (ร้อยละ 75.5 และ 56.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) หากดำเนินโครงการรณรงค์ฯ อย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 3)
   

  ตารางที่ 1 ประเภทยานพาหนะที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาเสียงดัง

  ประเภทยานพาหนะ

  จำนวน

  ร้อยละ *

  รถจักรยานยนต์

  571

  76.0

  รถโดยสารประจำทาง

  265

  35.3

  รถสามล้อ

  237

  31.6

  รถบรรทุก

  180

  24.0

  * ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

  ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการรณรงค์ฯ ปี 2548

  ความคิดเห็น

  จำนวน

  ร้อยละ *

  หากดำเนินโครงการต่อเนื่องจะแก้ไขปัญหาเสียงรถจักรยานยนต์ได้

       เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  276

  36.8

       เห็นด้วย

  326

  43.4

       ไม่แน่ใจ

  127

  16.9

  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐในปี 2548 ในการแก้ปัญหาเสียงรถจักรยานยนต์

       พึงพอใจมาก

  74

  9.9

       พึงพอใจปานกลาง

  354

  47.1

       พึงพอใจน้อย

  200

  26.6

  ตารางที่ 3 ความต้องการหากดำเนินโครงการรณรงค์ฯ อย่างต่อเนื่อง

  ความคิดเห็น

  จำนวน

  ร้อยละ *

  1. เข้มงวดกับการตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงท่อไอเสีย

  567

  75.5

  2. จับร้านจำหน่ายท่อไอเสียผิดกฎหมาย

  423

  56.3

  3. เพิ่มด่านตรวจจับรถจักรยานยนต์เสียงดังให้มากขึ้น

  350

  46.6

  4. ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการไม่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง

  341

  45.4

  5. รถจักรยานยนต์เสียงดังจะถูกห้ามใช้ชั่วคราว

  283

  37.7

  6. เพิ่ม หรือ ลดค่าปรับรถจักรยานยนต์เสียงดัง

  153

  20.4

  7. ให้จุดยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวมีทุกสำนักงานเขต

  111

  14.8

  * ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

   

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ

  โทรศัพท์ 0 2298 2372-75 โทรสาร 0 2298 2392
  E-mail : noise(at)pcd(dot)go(dot)th  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม