การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ


ปี 2549 รัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากการจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชื่อ  "โครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมควบคุมโรค สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และชมรมคลินิกไอเสีย การดำเนินงานเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง ซึ่งตรวจจับรถสามล้อเครื่อง และรถโดยสารประจำทาง สำหรับรถจักรยานยนต์ได้ตรวจสอบตรวจจับต่อเนื่องจากปี 2548 นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาเสียงดังจากยานพาหนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กิจกรรม และผลการดำเนินงาน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาบุคลากรในงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง
การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนมลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะสียงดัง
โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
-คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากการจราจรของหน่วยงานต่างๆ
การตรวจให้คำแนะนำร้านจำหน่ายท่อไอเสียยานพาหนะ
การประเมินผล

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้สโลแกน “หมายจับ ยานพาหนะเสียงดัง ... เริ่ม 1 พฤษภาคม 2549 ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบยานพาหนะให้มีสภาพดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน และสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสยานพาหนะเสียงดัง ร้านผลิต จำหน่ายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ Call center หมายเลข 1650   เริ่มประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2549 ทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้


- เว็บไซด์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th

-โปสเตอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ และบริเวณริมถนน

- แผ่นปลิว

- หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันตีพิมพ์วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2549 และสตาร์ช๊อคเกอร์ ตีพิมพ์วันที่ 22 เมษายน 2549

- กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ทางป้ายสลับข้อความ 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพระโขนง เขตบางกะปิ และเขตราษฎรบูรณะ โดยใช้ข้อความว่า “รถเสียงดัง..ตรวจจับ...ปรับแน่!!! ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 โปรดตรวจสอบรถของท่านให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน”

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทางป้ายสลับข้อความ 7 แห่ง ดังนี้

 • บริเวณถนนสุขุมวิท 4 แห่ง ได้แก่ แยกบางนาขาเข้า ด่านสุขุมวิทขาเข้า หน้าบริษัทเลคตาซอย และระหว่างซอยอ่อนนุช 20 และ 22
 • บริเวณถนนวิภาวดี 2 แห่ง ได้แก่ แยกหลักสี่ขาเข้า และแยกบางเขนขาเข้า
 • บริเวณถนนพหลโยธิน 1 แห่ง บริเวณกองพันทหารสื่อสาร
โดยใช้ข้อความว่า “รถเสียงดัง..ตรวจจับ..ปรับแน่ เริ่ม 1 พฤษภาคม นี้”

- สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์ทางป้ายสลับข้อความ 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ใกล้ทางด่วนรามอินทรา และอาคารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก โดยใช้ข้อความว่า “รถเสียงดัง..ตรวจจับ...ปรับแน่!!! ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 โปรดตรวจสอบรถของท่านให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน”

- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเว็บไซด์ http://www.tei.or.th/ โดยใช้ข้อความว่า  “รถเสียงดัง..ตรวจจับ...ปรับแน่!!! ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 โปรดตรวจสอบรถของท่านให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน ในโครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”


การพัฒนาบุคลากรในงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง

กรมควบคุมมลพิษดำเนินการจัดอบรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียง และการให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2549 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และกรมควบคุมมลพิษ และผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ชมรมคลินิกไอเสีย รวมจำนวน 253 คน

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เพื่อลดเสียง จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2549 กลุ่มเป้าหมายคือ  ร้านซ่อม จำหน่ายรถจักรยานยนต์ สถานบริการคลินิกไอเสีย สถานตรวจรถเอกชน สถาบันอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ รวมจำนวน 159 คน 

3) การอบรม เรื่อง ขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์2549 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วังทองหลาง ดินแดง ราชเทวี ดุสิต ปทุมวัน บางรัก สาทร และพญาไท รวมจำนวน 85 คน


การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนมลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ

กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำระบบโอนสายรับเรื่องร้องเรียนยานพาหนะเสียงดัง และร้านผลิต จำหน่าย ซ่อมและดัดแปลงท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นการบูรณาการร่วมกัน ปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 โดยประชาชนที่ร้องเรียนผ่านทาง Call Center ของ กรมควบคุมมลพิษ (โทร. 1650) ระบบจะโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบอัตโนมัติ ดังนี้

 •  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โทร. 1197) รับแจ้งร้องเรียนมอเตอร์ไซด์ รถสามล้อเครื่องเสียงดัง โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมการขนส่งทางบก (โทร. 1584) รับแจ้งร้องเรียนรถโดยสาร ควันดำ โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรุงเทพมหานคร (โทร. 1555) รับแจ้งร้องเรียนกิจการที่ก่อเหตุรำคาญในกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โทร. 0 2202 3472 และ 0 2202 3475) รับแจ้งร้องเรียนร้านผลิตและจำหน่ายท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายเฉพาะเวลาราชการ

สรุปการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
โครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียที่ได้มาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2549

หัวข้อ

จำนวน (ราย)

1. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด

14

2. วัตถุประสงค์ของผู้ร้องเรียน

 

    2.1 ว่ากล่าวตักเตือน

4

    2.2 ดำเนินการตามกฎหมาย

10

    2.3 อื่นๆ

-

3. การแจ้งตอบผู้ร้องเรียน

 

    3.1 ไม่ต้องการ

8

    3.2 ต้องการ

 

         1) แจ้งตอบแล้ว

2

         2) ยังไม่ได้แจ้งตอบ

4


สรุปการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
ระหว่าง เดือน มิถุนายน - พฤษภาคม 2549


เรื่องร้องเรียน

 

สนต.

ขนส่งฯ

กทม.

สมอ.

ฝตบ.
คพ.

สสส.
คพ.

รวม

1. ประเภทยานพาหนะ

    1.1 รถโดยสารประจำทาง ขสมก.

0

0

0

0

0

0

0

    1.2 รถโดยสารร่วมประจำทาง ขสมก.

0

0

0

0

0

0

0

   1.3 รถจักรยานยนต์

0

0

4

0

0

2

6

   1.4 รถสามล้อเครื่อง

0

0

0

0

2

1

3

   1.5 อื่นๆ

0

0

0

0

0

0

0

รวม

0

0

4

0

2

3

9

2. ประเภทกิจการเกี่ยวกับท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

    2.1 ร้านผลิตท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน

0

0

0

0

0

0

0

    2.2 ร้านจำหน่ายท่อไม่ได้มาตรฐาน

0

0

0

0

0

0

0

    2.3 ร้านซ่อมและดัดแปลง
ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เสียงดัง

0

0

4

0

3

3

10

 

 

รวม

0

0

4

0

3

3

10

รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

0

0

8

0

5

6

19

หมายเหตุ :

        
ฝตบ =   กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
สสส. =  เสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ
สนต. =  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สมอ. =  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนส่ง = กรมการขนส่งทางบก
กทม. =  กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลระดับเสียงจากยานพาหนะ ณ จุดตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน 
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  - 7 พฤศจิกายน 2549   โดย  คพ. ร่วมกับ บกจร. ขสมก. และกทม.

ประเภท
จำนวน(คัน)
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
รถที่เกินมาตรฐาน
จำนวนรถ
ต่ำสุด
สูงสุด
เฉลี่ย
จำนวน (คัน)
ร้อยละ
ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว
รถสามล้อเครื่อง 97 85.6 109.0 97.5 28 28.9 4
รถโดยสารร่วมประจำทาง ขสมก. 793 72.6 115.6 94.9 134 16.9 0
รถจักรยานยนต์ 450 76.5 105.6 90.9 82 18.2 13
รถอื่นๆ 62 83.6 108.7 95.1 13 21.0 13
ภาพรวม 1,402 72.6 115.6 - 257 18.3 30

-ผลการตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง ปี 2549 ที่นี่

 


การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะสียงดัง

ในวันที่ 26 เมษายน 2549 ซึ่งตรงกังวันต้านภัยเสียงสากล (International noise awareness day) ได้จัดงานแถลงข่าว “โครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นางศรินพร ลีมหารุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอกนิพนธ์ เจริญผล กองบังคับการตำรวจจรจร นายสมเจตน์ สินสถาพรพงศ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวินัย กิจโชค สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกิจกรรมสำคัญได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยใช้สโลแกน “รถเสียงดัง...จับแน่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549” เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นปลิว หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ ป้ายผ้า สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง และเว็บไซด์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานหรือมีการปรับแต่งท่อไอเสีย นำรถไปปรับแต่งได้ที่สถานประกอบการคลินิกไอเสีย และศูนย์บริการซ่อมและจำหน่ายรถจักรยานยนต์  รวม 47 แห่ง ในช่วงวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2549  โดยให้บริการตรวจเช็ครถให้ฟรี และลดราคาอะไหล่ 20% เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนยานพาหนะเสียงดัง หรือแจ้งเบาะแสร้านผลิต จำหน่ายซ่อมและดัดแปลงท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ผ่าน Call center กรมควบคุมมลพิษ  โทร. 1650


ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549  ซึ่งเป็นวันแรกของแผนการดำเนินงานตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง โดยเน้นรถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถโดยสารร่วมประจำทาง ขสมก. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง ณ ด่านตรวจจับบริเวณหน้าสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

การดำเนินงานตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง ในโครงการฯ นี้ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ จะตั้งด่านครอบคลุมทั้ง 50 เขต  ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถ้ารถจักรยานยนต์ที่เสียงดังเกิน 95 เดซิเบลเอ และรถสามล้อเครื่องที่เสียงดังเกิน 100 เดซิเบลเอ จะถูกปรับ 200 บาท แต่ถ้าเจตนาปรับแต่งท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ให้เกิดเสียงดังปรับไม่เกิน  1,000 บาท สำหรับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถโดยสารร่วมประจำทาง ขสมก. ที่เสียงดังเกิน 100 เดซิเบลเอ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถสามล้อเครื่องที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน นอกจากจะถูกดำเนินการจับปรับแล้วจะต้องถูกติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว โดยจะมีเวลาในการแก้ไขปรับปรุงภายใน 30 วัน หากเกินเวลาและนำมาใช้บนท้องถนนจะถูกออกคำสั่งห้ามใช้เด็ดขาดต่อไป เมื่อทำการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สามารถนำรถไปยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ฯ ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่
 1. กรมควบคุมมลพิษ
 2. สน.คู่ขนาน ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ขาเข้า)
 3. กองโรงงานช่างกล (กทม.2,ดินแดง) ถ.มิตรไมตรี ใกล้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
 4. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาดอนเมือง ถ.พหลโยธิน บริเวณด้านหลังสถานธนานุบาลดอนเมือง
 5. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาประเวศ ถ.ศรีนครินทร์ (ตรงข้ามซีคอนสแควร์)
 6. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาราษฎร์บูรณะ บริเวณที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 7. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาภาษีเจริญ โรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
คลิกขยายภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดจุดตรวจวัด


โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดสัมมนา "รักหูสักนิด ใส่ใจมลพิษทางเสียง"  ภายใต้โครงการ "รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซอย 11 โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ,กรมควบคุมมลพิษ ,สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ,กระทรวงสาธารณสุข ,กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศูนย์โสดประสาทการได้ยินกรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงจากยานพาหนะในการสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "มลพิษทางเสียงภายนอกอาคาร(ยานพาหนะและชุมชน) และแนวทางการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงของภาครัฐ "และในงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถามคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากการจราจรของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งปัญหามลพิษทางเสียงอื่น ๆ

-คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากการจราจรของหน่วยงานต่างๆ


การตรวจให้คำแนะนำร้านจำหน่ายท่อไอเสียยานพาหนะ

จากการประชุมหารือ เรื่อง การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ (ครั้งที่ 5/2549) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้นำเสนอ กิจกรรมการรณรงค์การใช้ท่อไอเสียที่มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ร้านผลิต จำหน่าย ซ่อม และดัดแปลงท่อไอเสียยานพาหนะ ผลิต จำหน่าย และใช้ท่อไอเสียยานพาหนะที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รณรงค์ให้ประชาชนใช้ท่อไอเสียยานพาหนะที่มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานหรือได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย การตรวจร้านผลิต จำหน่าย ซ่อม และดัดแปลงท่อไอเสียยานพาหนะ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน และการประเมินผลกิจกรรม ทั้งนี้ผลจากการตรวจร้านผลิต จำหน่าย ซ่อม และดัดแปลงท่อไอเสียยานพาหนะ จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจจับร้านผลิต จำหน่าย ซ่อม และดัดแปลงท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานต่อไป

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์การใช้ท่อไอเสียที่มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐาน ดังนี้
  1) ให้สัมภาษณ์นายสมคิด แสงนิล รองเลขาธิการ สมอ. ทางรายการหมุนตามวัน สถานีวิทยุ FM 92.5 MHz. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เวลา 18.00 – 19.00 น. รายละเอียด

  2) เผยแพร่ข่าว สมอ. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549รายละเอียด

  3) เผยแพร่ข่าวทางเวปไซด์ สมอ. http://www.tisi.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2549

  4) จัดทำสารคดีมาตรฐาน ชุด “สมอ. โฟกัส” ตอนที่ 23 ความยาวประมาณ 2 นาที เกี่ยวกับมาตรฐานท่อไอเสียกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ผลิต ร้านจำหน่ายท่อไอเสีย และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ท่อไอเสียที่ได้มาตรฐาน และเผยแพร่ผ่านทาง “รายการข่าวเก้าวันใหม่” สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ช่วงเวลา 06.30 - 08.00 น.รายละเอียด

  5) ลงข่าวใน สมอ. สาร เดือนสิงหาคม 2549 รายละเอียด

  6) บทความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่ 20 กันยายน 2549รายละเอียด

  7) จัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “ใช้ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องหมาย (ตรา มอก.) เท่านั้น” รายละเอียด จำนวน 2,000 ชุด โดยจัดส่งให้ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
- กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานครได้จัดส่งต่อให้สำนักงานเขต 50 แห่ง เพื่อแจกจ่ายและเผยแพร่ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ผลิตและร้านจำหน่ายท่อไอเสีย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 และมีแผนการดำเนิน กิจกรรมการรณรงค์การใช้ท่อไอเสียที่มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องจากปี 2549


การประเมินผล

การประเมินข้อมูลระดับเสียงริมเส้นทางจราจร ใช้ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดริมถนน 6 แห่ง ได้แก่

  - บริเวณห้วยขวาง (ถ.ประชาสงเคราะห์)
  - วงเวียน 22 กรกฎา (ถ.เยาวราช)
  - สถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี (ถ.อินทรพิทักษ์)
  - สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (ถ.ลาดพร้าว)
  - สถานีดินแดง (ถ.ดินแดง)
  - สถานีพาหุรัด (ถ.ตรีเพชร)
มีผลดังนี้

  - การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเสียงในเดือนพฤษภาคม 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการรณรงค์และตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง (รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่องและรถโดยสาร) เทียบกับเดือนพฤษภาคม ปี 2548 พบว่า ปี 2549 ระดับเสียงริมถนนลดลง 1.8 เดซิเบลเอ โดยสถานีต่างๆ ระดับเสียงลดลง 0.4-4.5 เดซิเบลเอ ยกเว้น ถ.ประชาสงเคราะห์ที่ระดับเสียงไม่เปลี่ยนแปลง

  - การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเสียงในเดือนพฤษภาคม ของปี 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการรณรงค์และตรวจจับยานพาหนะเสียงดัง (รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่องและรถโดยสาร) เทียบกับเดือนมกราคม-เมษายน 2549 ซึ่งเป็นช่วงก่อนรณรงค์ พบว่า ระดับเสียงริมถนนไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อพิจารณารายสถานีแล้วพบว่า ถ.ตรีเพชร และ ถ.เยาวราช มีระดับเสียลดลง 0.4 และ 0.6 เดซิเบลเอ ตามลำดับ ในขณะที่ ถ.ดินแดง และ ถ.ลาดพร้าว มีระดับเสียงเพิ่มขึ้น 0.7 และ 1.4 เดซิเบลเอ ตามลำดับ ส่วนสถานีอื่นๆ มีระดับเสียงไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ระดับเสียงริมถนนยังคงเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนด 70 เดซิเบลเอ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ 0 2298 2372-75 โทรสาร 0 2298 2392
E-mail : noise(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม