การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ


กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
• มาตรฐาน /วิธีการตรวจวัด/ ข้อกำหนดเกี่ยวกับเสียงของยานพาหนะ
• ข้อหาหรือฐานความผิด


1. มาตรฐาน /วิธีการตรวจวัด/ ข้อกำหนดเกี่ยวกับเสียงของยานพาหนะ
พระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญ
พ.ร.บ..ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์
ระดับเสียงในขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดที่ระยะห่างจากรถยนต์ 0.5 เมตร หรือ 85 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดที่ระยะ 7.5 เมตร
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์
ระดับเสียงในขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะห่างจากรถจักรยานยนต์ 0.5 เมตร
พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 4
(พ.ศ.2531)
การตรวจสภาพรถที่ขอจดทะเบียนให้ตรวจ ระบบเครื่องระงับเสียง
กฎกระทรวงฉบับที่ 22
(พ.ศ.2537)
กำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องมีอุปกรณ์สำหรับรถท่อไอเสียพร้อมด้วยเครื่องระงับเสียง
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดระดับเสียงและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2548
ระดับเสียงในขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะห่างจากรถจักรยานยนต์ 0.5 เมตร
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2629 (พ.ศ. 2543) เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (แก้ไขครั้งที่ 2)

ระดับเสียงสูงสุดที่ออกจากท่อไอเสียที่ประกอบเข้ากับรถจักรยานยนต์ในสภาพใช้งานปกติ ในขณะที่ยานพาหนะอยู่กับที่ ต้องไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2524)
รถที่ใช้ในการขนส่งโดยสาร และรถขนาดเล็ก จะต้องมีอุปกรณ์และส่วนควบ โดยคัสซีจะต้องประกอบด้วย เครื่องกำเนิดพลังงานที่ไม่ทำให้เกิดเสียงเกินกำลังที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  ทั้งนี้ให้มีฝาครอบเครื่องกำเนิดพลังงานขนาดปิดเครื่องให้สนิท และสามารถเก็บเสียงได้ตามความเหมาะสม  และมีระบบไอเสียที่มีเครื่องระงับเสียง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง  กำหนดมาตรฐานค่าควันดำ ก๊าช และระดับเสียงของรถซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้

กำหนดมาตรฐานค่าควันดำ ก๊าช และระดับเสียงของรถ ที่ยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถ ตลอดจนการตรวจสอบและวิธีการตรวจวัด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2. ข้อหาหรือฐานความผิด
พระราชบัญญัติข้อหาหรือฐานความผิดอัตราโทษ อัตราตาม ข้อกำหนด*
พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 5 (2) และมาตรา 58 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2537 ข้อ 2(8) และข้อ 6(6)
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถและการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว (เครื่องระงับเสียง ท่อไอเสีย)
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 และมาตรา 60
ฝ่าฝืนการห้ามใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วน ที่กำหนดตามกฎกระทรวง
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2522) 

- นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยมาใช้ในทางเดินรถ

- นำรถที่มีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์และหรือส่วนควบไม่ครบถ้วนและใช้การได้ไม่ดี มาใช้ในทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 10 ทวิ และข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำ ก๊าซ และระดับเสียงของรถ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้
นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับ 500 บาท
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 156
นำรถที่ถูกสั่งห้ามใช้ ไปใช้ในทางโดยยังมิได้รับหนังสือรับรอง
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และรับรายวันอีกวันละ 500 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 148
ใช้รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือมีเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบไม่ครบถ้วน
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา มาตรา 102
ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 103
ไม่หยุดรถเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายอาญา
ทำให้เครื่องหมาย (สติ้กเกอร์) “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือ “ห้ามใช้เด็ดขาด” หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์
ปรับไม่เกิน 500 บาท

หมายเหตุ : การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540 และ เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2540

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ 0 2298 2372-75 โทรสาร 0 2298 2392
E-mail : noise(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม