โครงการ


โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว 2550”
รายชื่อโรงโม่ เหมืองหิน ที่ได้รับรางวัล
 
 • รายชื่อโรงโม่หินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 5 แห่ง
 •  
 • รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 14 แห่ง
 •  
 • รายชื่อโรงโม่ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 46 แห่ง
 •  
 • รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 65 แห่ง
 • เอกสารประกอบ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"
  โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
  ปี พ.ศ. 2553
  ปี พ.ศ. 2551

  โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว 2550”

  สืบเนื่องจากสถานประกอบกิจการโรงโม่บดหรือย่อยหิน รวมทั้งเหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งมีปัญหาหลักด้านการระบายฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต?อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัมผัสฝุ่นละอองดังกล่าว ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษ ได้รับการร้องเรียนเรื่องปัญหาฝุ่นละอองจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ เช่น กรณีโรงโม่ฯ ในจังหวัดราชบุรี และสระบุรี เป็นต้น ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการ ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดทั้งในส่วนของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปี 2549 จึงริเริ่มดำเนินโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” เพื่อจัดระเบียบโรงโม่ฯ และเหมืองหินทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัด โดยมีโรงโม่หิน และเหมืองหินเข้าร่วมโครงการจำนวน 338 แห่ง และ 321 แห่ง ตามลำดับ ซึ่งโครงการ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อคือ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงรุกในการกำกับดูแลโรงโม่หิน และ เหมืองหินด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 2) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักและ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

  การดำเนินงานตามโครงการฯ ใช้เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน พร้อมทั้งคู่มือปฏิบัติการโครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับเพื่อประกาศเกียรติคุณ ซึ่งผลการตรวจประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
   ระดับดีเยี่ยมได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
   ระดับดี ได้คะแนน 80-89 คะแนน
   ระดับปานกลาง ได้คะแนน 60-79 คะแนน
   ระดับแย่ต้องปรับปรุง ได้คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน
  การตรวจประเมินมี 2 ระดับ คือ
  ระดับที่ 1 การตรวจประเมินเบื้องต้น ทำการตรวจ 2 รอบ ซึ่งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาสำหรับปรับปรุงสถานประกอบการให้ดีขึ้น และจะใช้ผลการตรวจรอบที่ 2 เป็นข้อสรุปในการตรวจประเมินและ นำผลไปสู่การตรวจในระดับต่อไป

  ระดับที่ 2 การตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล ทำการตรวจเฉพาะโรงโม่ฯ และเหมืองหินที่ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้นรอบที่ 2 และมีคะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งเข้าข่ายจะได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีและดีเยี่ยม การตรวจครั้งนี้มีเวลาห่างจากรอบที่ 2 ประมาณ 3 เดือน และเป็นการสรุปผลขั้นสุดท้ายก่อนพิจารณา มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการ

  บัดนี้ การดำเนินโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2550 สรุปผลการจัด กลุ่มโรงโม่ฯ และเหมืองหิน
  ดังนี้
  1. กลุ่มโรงโม่ฯ ดีเยี่ยม จำนวน 5 แห่ง (ตารางที่ 1)
  2. กลุ่มเหมืองหินดีเยี่ยม จำนวน 17 แห่ง (ตารางที่ 2)
  3. กลุ่มโรงโม่ฯ ดี จำนวน 46 แห่ง (ตารางที่ 3)
  4. กลุ่มเหมืองหินดี จำนวน 65 แห่ง (ตารางที่ 4)
  5. กลุ่มโรงโม่ปานกลาง จำนวน 179 แห่ง
  6. กลุ่มเหมืองหินปานกลาง จำนวน 131 แห่ง
  7. กลุ่มโรงโม่ฯ ต้องปรับปรุง จำนวน 65 แห่ง
  8. กลุ่มเหมืองหิน ต้องปรับปรุง จำนวน 30 แห่ง
  กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดงานมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มดีและดีเยี่ยม เพื่อประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ส่วนสถานประกอบการที่อยู่ใน กลุ่มปานกลางและต้องปรับปรุงนั้น ในปีงบประมาณ 2551 กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการให้คำแนะนำด้านองค์ความรู้เพื่อช่วยยกระดับสถานประกอบการดังกล่าวให้ดีขึ้น นอกจากนี้ในวันดังกล่าวผู้ประกอบการโรงโม่หิน และเหมืองหินได้ร่วมกันจัดทำพันธะสัญญาในการประกอบกิจการ โรงโม่ฯ เหมืองหิน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสาระสำคัญดังนี้

  1.จะร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  2.จะควบคุม ป้องกัน แบะแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการอย่างเคร่งครัดเพื่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
  3. จะประสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและรัฐบาลอย่างจริงใจและต่อเนื่อง

  “โรงโม่ เหมืองหิน ร่วมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน”
   
  ในปี 2551 กรมควบคุมมลพิษ จะสนับสนุนการดำเนินการมาตรการทางสังคมเชิงบวก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  รายชื่อโรงโม่ เหมืองหิน ที่ได้รับรางวัล

  ตารางที่ 1 รายชื่อโรงโม่ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 5 แห่ง


  ลำดับที่
  รายชื่อโรงโม่ดีเยี่ยม
    จังหวัด
  1
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด สระบุรี
  2
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
  3
  บริษัท โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จำกัด
  4
  บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด
  5ี
  บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาหน้าพระลาน จำกัด

  ตารางที่ 2 รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 14 แห่ง


  ลำดับที่
  รายชื่อเหมืองหินดีเยี่ยม
  จังหวัด
  1
  บริษัท เคียงตะวันโม่หิน จำกัด
  กระบี่
  2
  บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
  นครราชสีมา
  3
  บริษัท สิรินิธิ จำกัด
  4
  หสน. ผาทอง ทุ่งสง
  นครศรีธรรมราช
  5
  หจก. แพร่ธำรงวิทย์
  น่าน
  6 หจก. โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง ลำปาง
  7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  8 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งนุ้ยศิลาทอง สตูล
  9 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สระบุรี
  10 บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาหน้าพระลาน จำกัด
  11 บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด
  12 หจก. ทวีกูล สุราษฎร์ธานี
  13 หจก. สุราษฎร์ผาทอง
  14 บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

  ตารางที่ 3 รายชื่อโรงโม่ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 46 แห่ง


  ลำดับ
  รายชื่อโรงโม่
  จังหวัด
  1
  บริษัท เคียงตะวันโม่หิน จำกัด
  กระบี่
  2ี
  บริษัท เค.ซี ไมนิ่ง โปรดักส์ จำกัด
  กาญจนบุรี
  3
  ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเขาน้อย
  4
  บริษัท ศิลาสินกาญจน์ จำกัด
  5
  บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด
  6 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง ขอนแก่น
  7 นายประสิทธิ์ ทวนดำ บริษัท ตรังยูซี จำกัด รับช่วง ตรัง
  8 บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จก. นครราชศรีมา
  9 บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด
  10 บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด นครศรีธรรมราช
  11 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธำรงวิทย์ น่าน
  12 บริษัท หินเพชร จำกัด บุรีรัมย์
  13 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์
  14 บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด ประจวบคีรีขันธ์
  15 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด ยะลา
  16 บริษัท ศิลาสินลำปาง (2522 ) จำกัด ลำปาง
  17 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  18 บริษัท เพชรเมืองเลย อสังหาริมทรัพย์ จำกัด เลย
  19 บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด สงขลา
  20 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาทรายกรีต สระบุรี
  21 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเจริญกิจ 1995
  22 บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาพระพุทธบาท จำกัด
  23 บริษัท ไกรสิน จำกัด
  24 บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด
  25 บริษัท ศิลาชัยเจริญ จำกัด
  26 บริษัท สระบุรีศิลากิจ จำกัด
  27 บริษัท ศิลาคุ้งเขาเขียว จำกัด
  28 บริษัท พรพิศศิลา จำกัด
  29 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญไทยศิลา (ศิลาทองมา)
  30 บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด
  31 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
  32 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  36 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
  34 บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด
  35 บริษัท ศิลาทวีทรัพย์ จำกัด
  36 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลานิล
  37 บริษัท สหพงษ์นราพันธ์ (อุดมศิลา) จำกัด
  38 บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด
  39 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาคำคอนสตรัคชั่น สุโขทัย
  40 บริษัท  ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด สุพรรณบุรี
  41 บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด
  42 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์ผาทอง สุราษฎร์ธานี
  43 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์ผาทอง
  44 บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด
  45 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาวัฒน์ อุดรธานี
  46 บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด อุบลราชธานี

  ตารางที่ 4 รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 65 แห่ง


  ลำดับ
  รายชื่อโรงโม่
  จังหวัด
  1
  บริษัท ถนอมวงศ์ บริการ จำกัด กระบี่
  2ี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกพานิชระยอง ฉะเทริงเชา
  3
  ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเขาน้อย กาญจนบุรี
  4
  บริษัท ศิลาสินกาญจน์ จำกัด
  5
  บริษัท ศิลาสินกาญจน์ จำกัด
  6 นางชูศรี สมสมัย
  7 บริษัท เหมืองศิลาสยาม จำกัด
  8 บริษัท เพชรภูผา จำกัด กำแพงเพชร
  9 ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี ขอนแก่น
  10 บริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัด
  11 บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด จันทบุรี
  12 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  (เจ. 1403 โรงโม่หินหนองน้ำเขียว)
  ชลบุรี
  13 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทัศนาชลบุร
  14 บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด ชุมพร
  15 บริษัท หยุ่นศิลาเชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่
  16 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราการวิศวะก่อสร้าง
  17 นายเฉลิมโชค อุทัยวงศ์ศักดิ์ (บ. อาเชี่ยน จก.)
  18 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ ที.ดี.
  19 นายประสิทธิ์ ทวนดำ บริษัท ตรังยูซี จำกัด รับช่วง นครศรีธรรมราช
  20 บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด
  21 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังศิลา
  22 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาไทย
  23 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลผาทอง ทุ่งสง
  24 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินสร้างแหล่งน้ำ นครสวรรค์
  25 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  26 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด น่าน
  27 บริษัท เพชรเมืองเลย อสังหาริมทรัพย์ จำกัด เลย
  28 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินก่อสร้าง
  29 บริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด
  30 บริษัท สหศิลาเลย จำกัด
  31 บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัด บุรีรัมย์
  32 บริษัท เหมืองหินราช จำกัด
  36 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์รัชดา
  34 บริษัท บุรีรัมย์ นวรัตน์ จำกัด
  35 บริษัท หินเพชร จำกัด
  36 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์
  37 บริษัท ศรีศิลาทอง จำกัด ประจวบคีรีขันธ์
  38 บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด
  39 บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด
  40 บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด ปราจีนบุรี
  41 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมืองหินบำรุง 44 (หล่อยูง) พังงา
  42 บริษัท เขาบ่อ คอนสทรัคชั่น จำกัด
  43 บริษัท สหกิจภักดี จำกัด
  44 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษณ์ศิลาพร พัทลุง
  45 บริษัท เจ. คอนสตรัคชั่น จำกัด พิษณุโลก
  46 บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด เพชรบูรณ์
  47 บริษัท ทองขาว จำกัด
  48 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพฤฒิพงษ์ก่อสร้าง
  49 บริษัท เอส. ซี. ไมนิ่ง จำกัด แพร่
  50 บริษัท พี. ที. เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด สระแก้ว
  51 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลานิล สระบุรี
  52 บริษัท ไกรสิน จำกัด
  53 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  54 บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด
  55 บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด
  56 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
  57 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
  58 บริษัท พี  เอส อุตสาหกรรม  จำกัด สุพรรณบุรี
  59 บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด สุราษฎร์ธานี
  60 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์ผาทอง
  61 นายธรรมศักดิ์ นิธโยทัย
  62 บริษัท สุรินทร์ศิลาทรัพย์ จำกัด สุรินทร์
  63 บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด อุบลราชธานี
  64 บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด
  65 บริษัท ศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด


  เอกสารประกอบ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"

  SUBJECT Download  โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว

  แนะนำคู่มือปฏิบัติการ โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว

  โดย นางสาวกาญจนา สวยสม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  คู่มือปฏิบัติการ โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว

  แบบประเมิน-โรงโม่ติดดาว

  แบบประเมิน-เหมืองติดดาว

  เอกสารประกอบการบรรยายการสำรวจ ตรวจประเมินเหมืองหิน

  -การตรวจสอบและตรวจประเมินเหมืองหิน โดย นายสายัณห์ หมีแก้ว กองตรวจมลพิษ

  เอกสารประกอบการบรรยายการสำรวจ ตรวจประเมินโรงโม่หิน

  -โรงโม่ บด หรือย่อยหิน

  -แบบสำรวจและตรวจประเมินโรงโม่หิน
  โดย นายภาณุพันธ์ สมสกุล กองตรวจมลพิษ


 • คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" here [ZIP : 3.82 MB ]

 • เอกสารประกอบการบรรยาย   here[ ZIP : 25.6 MB ]
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ

  โทร. 0 2298 2339 โทรสาร 0 2298 2331
  emission(at)pcd(dot)go(dot)th