โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว


โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว 2551”
รายชื่อโรงโม่ เหมืองหิน ที่ได้รับรางวัล
 
 • รายชื่อโรงโม่หินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 16 แห่ง
 •  
 • รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 22 แห่ง
 •  
 • รายชื่อโรงโม่ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 73 แห่ง
 •  
 • รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 82 แห่ง
 • บรรยากาศพิธีมอบรางวัล โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"
  โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
  ปี พ.ศ. 2553
  ปี พ.ศ. 2550

  โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว 2551”

  โรงโม่บดหรือย่อยหิน รวมทั้งเหมืองหิน เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งมีปัญหาหลักด้านการระบายฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ และอาจส่งผลกระทบตอสุขภาพประชาชนที่สัมผัสฝุ่นละออง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป ในช่วงที่ผ่านมามีการร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน และเหมืองหิน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโรงโม่ฯ และเหมืองหินให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อจัดระเบียบโรงโม่ฯ และเหมืองหินทั่วประเทศ และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
  การดำเนินงานมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายประชาชน และสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยกรมควบคุมมลพิษจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน คู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน การตรวจประเมินมี 2 ระดับ คือ
   - ระดับที่ 1 ตรวจประเมินเบื้องต้น ดำเนินการโดยหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ ทำการตรวจ 2 รอบ ซึ่งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 45 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับปรุงสถานประกอบการให้ดีขึ้น และใช้ผลตรวจรอบที่ 2 เป็นข้อสรุปและนำไปสู่ การตรวจในระดับต่อไป
   - ระดับที่ 2 เป็นการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล ดำเนินการโดยหน่วยงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนชุมชน และสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย ทำตรวจโรงโม่ฯ และเหมืองหินที่มีผลการตรวจประเมินเบื้องต้นรอบที่ 2 ซึ่งมีคะแนนรวมตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งเข้าข่ายจะได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม การตรวจครั้งนี้มีเวลาห่างจากรอบที่ 2 ประมาณ 60 วัน และเป็นการสรุปผลขั้นสุดท้ายก่อนพิจารณามอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการ

  ปี 2551 มีโรงโม่ฯ และเหมืองหิน ในพื้นที่ 49 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นโรงโม่ฯ 365 ราย และเหมืองหิน 339 ราย โดยมีผลสรุปการตรวจประเมินดังนี้
   1. โรงโม่บดหรือย่อยหิน ดีเยี่ยม จำนวน 16 แห่ง (ตารางที่ 1)
   2. โรงโม่บดหรือย่อยหิน ดี จำนวน 73 ราย (ตารางที่ 3)
   3. โรงโม่บดหรือย่อยหิน ปานกลาง จำนวน 152 ราย
   4. โรงโม่บดหรือย่อยหิน ต้องปรับปรุง จำนวน 32 ราย
   5. โรงโม่บดหรือย่อยหิน หยุดกิจการชั่วคราว จำนวน 87 ราย
   6. เหมืองหิน ดีเยี่ยม จำนวน 22 ราย (ตารางที่ 2)
   7. เหมืองหิน ดี จำนวน 82 ราย (ตารางที่ 4)
   8. เหมืองหิน ปานกลาง จำนวน 115 ราย
   9. เหมืองหิน ต้องปรับปรุง จำนวน 35 ราย
   10. เหมืองหิน หยุดกิจการชั่วคราว จำนวน 85 ราย

  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการโรงโม่ฯ และเหมืองหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 38 แห่ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) ได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการโรงโม่ฯ และเหมืองหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 155 แห่ง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
  สำหรับสถานประกอบการโรงโม่ฯ และเหมืองหินที่มีผลการตรวจประเมินอยู่ในกลุ่มต้อง ปรับปรุงจำนวน 67 ราย นั้น กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อให้คำแนะนำและองค์ความรู้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้ดีและอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎระเบียบ

  “ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันทำให้โรงโม่ เหมืองหิน เป็นสีเขียว”
  ในปี 2552 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงดำเนิน โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงโม่ฯ และเหมืองหิน โดยใช้ขบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป  รายชื่อโรงโม่บดและย่อยหิน และเหมืองหิน ที่ได้รับรางวัล

  ตารางที่ 1 รายชื่อโรงโม่บดและย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 16 แห่ง


  ลำดับที่
  รายชื่อโรงโม่ดีเยี่ยม
   
  จังหวัด
  1
  บริษัท เคียงตะวันโม่หิน จำกัด
  กระบี่
  2
  บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด
  กาญจนบุรี
  3
  หจก. โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง
  ขอนแก่น
  4
  หจก. ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี
  ขอนแก่น
  5
  บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด
  นครราชสีมา
  6
  หจก.ศิลาไทย
  นครศรีธรรมราช
  7
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ลำปาง
  8
  บริษัท พรพิศศิลา จำกัด
  สระบุรี
  9
  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด
  สระบุรี
  10ี
  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
  11
  บริษัท โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จำกัด
  สระบุรี
  12
  บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด
  สระบุรี
  13
  หจก.ศิลานิล
  สระบุรี
  14
  บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
  สระบุรี
  15
  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หน่วยงานโรงโม่หินสุพรรณบุรี
  สุพรรณบุรี
  15
  บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จำกัด
  สุพรรณบุรี

  ตารางที่ 2 รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม จำนวน 22 แห่ง


  ลำดับที่
  รายชื่อเหมืองหินดีเยี่ยม
  จังหวัด
  1
  บริษัท เคียงตะวันโม่หิน จำกัด
  กระบี่
  2
  บริษัท เหมืองศิลาสยาม จำกัด
  กาญจนบุรี
  3
  บริษัท ตรังยูซี จำกัด
  ตรัง
  4
  หสน.ผาทองทุ่งสง
  นครศรีธรรมราช
  5
  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
  นครศรีธรรมราช
  6 บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด
  ปราจีนบุรี
  7 หจก. โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง
  ลำปาง
  8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ลำปาง
  9 หจก.หาญกิติชัย (ศิลาแม่ทะ)
  ลำปาง
  10 นายลำพูน กองศาสนะ
  สตูล
  11 บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด
  สระบุรี
  12 บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
  13 บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
  14 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
  15
  บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาหน้าพระลาน จำกัด
  สระบุรี
  16 บริษัท น่ำเฮง จำกัด
  สระบุรี
  17 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
  18 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
  สระบุรี
  19 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
  สระบุรี
  20 บริษัท เคมีแมน จำกัด
  สระบุรี
  21 บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สระบุรี
  22 หจก. สุราษฎร์ผาทอง สุราษฎร์ธานี

  ตารางที่ 3 รายชื่อโรงโม่บดและย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 73 แห่ง


  >
  ลำดับ
  รายชื่อโรงโม่
  จังหวัด
  1
  บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด
  กระบี่
  2
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
  กาญจนบุรี
  3
  บริษัท ศิลาสินกาญจน์ จำกัด
  กาญจนบุรี
  4
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรานกระต่ายหินอ่อน
  กำแพงเพชร
  5
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร
  กำแพงเพชร
  6 บริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัด ขอนแก่น
  7 บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด
  จันทบุรี
  8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนา ชลบุรี
  ชลบุรี
  9 บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด
  ชุมพร
  10 บริษัท ชุมพรการศิลา จำกัด
  ชุมพร
  11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผลการศิลา
  ชุมพร
  12 บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด
  ตรัง
  13 บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด
  ตาก
  14 บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
  นครราชสีมา
  15 บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด
  นครศรีธรรมราช
  16 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทอง ทุ่งสง
  นครศรีธรรมราช
  17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
  นครศรีธรรมราช
  18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
  นครศรีธรรมราช
  19 บริษัท เพิ่มผลศิลา จำกัด
  นครศรีธรรมราช
  20 บริษัท สิชลการศิลา 2003 จำกัด
  นครศรีธรรมราช
  21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาลานทอง
  นครสวรรค์
  22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์
  น่าน
  23 บริษัท สมใจพัฒนา จำกัด
  ปราจีนบุรี
  24 บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด
  ปราจีนบุรี
  25 บริษัท ผาทองเทียบทะเล จำกัด
  พังงา
  26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุดก่อสร้าง
  พังงา
  27 บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัด
  พะเยา
  28 บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด
  พะเยา
  29 บริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์ จำกัด
  พะเยา
  30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์
  พะเยา
  31 บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จำกัด
  ราชบุรี
  32 บริษัท ราชบุรีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  ราชบุรี
  33 บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด /TD>
  ราชบุรี
  34 บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด
  ราชบุรี
  35 บริษัท ศุภศิลาชัย จำกัด
  ราชบุรี
  36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ
  ลำปาง
  37 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ที.ดี. ปิโตเลียม
  ลำพูน
  38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังพาศิลา
  สงขลา
  39 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง
  สตูล
  40 บริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด
  สระแก้ว
  41 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเจริญกิจ 1995
  สระบุรี
  42 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรีต
  สระบุรี
  43 บริษัท ศิลาชัยเจริญ จำกัด
  สระบุรี
  44 บริษัท ศิลาคุ้งเขาเขียว จำกัด
  สระบุรี
  45 บริษัท ศิลาสินทรัพย์ จำกัด
  สระบุรี
  46 บริษัท ศิลาไทยสระบุรี จำกัด
  สระบุรี
  47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเทพตะวัน
  สระบุรี
  48 บริษัท ธนวรพงษ์ จำกัด
  สระบุรี
  49 บริษัท สินชัย 1992 จำกัด
  สระบุรี
  50 บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด
  สระบุรี
  51 บริษัท นิยมชัย 1994 จำกัด
  สระบุรี
  52 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
  สระบุรี
  53 บริษัท ศิลาทวีทรัพย์ จำกัด
  สระบุรี
  54 บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด
  สระบุรี
  55 บริษัท สหพงษ์นราพันธ์ จำกัด (โรงโม่หินอุดมศิลา)
  สระบุรี
  56 บริษัท ชลสิน จำกัด
  สระบุรี
  57 บริษัท เมฆรารัตน์ จำกัด
  สระบุรี
  58 บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด
  สระบุรี
  59 บริษัท เคมีแมน จำกัด
  สระบุรี
  60 บริษัท ศิลาชัยสระบุรี จำกัด
  สระบุรี
  61 บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาหน้าพระลาน จำกัด
  สระบุรี
  62 บริษัท ส.ศิลาทอง จำกัด
  สระบุรี
  63 บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
  64 บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
  65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีกูล
  สุราษฎร์ธานี
  66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ผาทอง (คีรีรัฐนิคม)
  สุราษฎร์ธานี
  67 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ผาทอง (กาญจนดิษฐ์)
  สุราษฎร์ธานี
  68 บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด
  สุโขทัย
  69 โรงโม่หินศิลาทุ่งเสลี่ยม
  สุโขทัย
  70 บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
  สุพรรณบุรี
  71 บริษัท เอจีไมนิ่ง จำกัด
  อุตรดิตถ์
  72 บริษัท เหมืองธารไศล จำกัด
  อุตรดิตถ์
  73 บริษัท กิตติวดีศิลาพานิชย์ จำกัด
  อุบลราชธานี

  ตารางที่ 4 รายชื่อเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 82 แห่ง


  ลำดับ
  รายชื่อโรงโม่
  จังหวัด
  1
  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด (บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด รับช่วง) กระบี่
  2
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสหพัฒนา กระบี่
  3
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย กาญจนบุรี
  4
  นายชูศักดิ์ กาญจนถวัลย์ กาญจนบุรี
  5
  บริษัท เทพศิลากาญจน์ จำกัด กาญจนบุรี
  6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี ขอนแก่น
  7 บริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัด ขอนแก่น
  8 บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด จันทบุรี
  9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพานิชระยอง ฉะเชิงเทรา
  10 บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด ชุมพร
  11 บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด นครราชสีมา
  12 บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด นครศรีธรรมราช
  13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา นครศรีธรรมราช
  14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ นครศรีธรรมราช
  15 นายนิคม สังฆรักษ์ นครศรีธรรมราช
  16 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง นครศรีธรรมราช
  17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนาการโยธา นครศรีธรรมราช
  18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิลาชัย นครศรีธรรมราช
  19 นางนิภา สุพิชญางกูร นครสวรรค์
  20 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานตาคลี นครสวรรค์
  21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ (ผาเวียง) 1 น่าน
  22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ (ผาเวียง) 2 น่าน
  23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทิพย์ บุรีรัมย์
  24 บริษัท ศิลาเพชร จำกัด บุรีรัมย์
  25 บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัด บุรีรัมย์
  26 บริษัท เหมืองหินราช จำกัด บุรีรัมย์
  27 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์รัชดา บุรีรัมย์
  28 บริษัท บุรีรัมย์นวรัตน์ จำกัด บุรีรัมย์
  29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
  30 บริษัท แบล็คซี 1994 จำกัด บุรีรัมย์
  31 บริษัท ศรีศิลาทอง จำกัด ประจวบคีรีขันธ์
  32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาปราณ ประจวบคีรีขันธ์
  36 บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด ประจวบคีรีขันธ์
  34 บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด ประจวบคีรีขันธ์
  35 บริษัท สมใจพัฒนา จำกัด ปราจีนบุรี
  36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44 (หล่อยูง) พังงา
  37 บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำกัด พังงา
  38 บริษัท ภูเก็ตสินชัย จำกัด พังงา
  39 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุดก่อสร้าง พังงา
  40 บริษัท สหกิจภักดี จำกัด พังงา
  41 บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัด พะเยา
  42 บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด พะเยา
  43 บริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์ จำกัด พะเยา
  44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์ พะเยา
  45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร พัทลุง
  46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินวาสุกรี เพชรบุรี
  47 บริษัท ทองขาว จำกัด เพชรบูรณ์
  48 บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด เพชรบูรณ์
  49 บริษัท เอส.ซี.ไมนิ่ง จำกัด แพร่
  50 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ลพบุรี
  51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางบุญชัย ลำปาง
  52 บริษัท ศิลาสินลำปาง (2522) จำกัด ลำปาง
  53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินก่อสร้าง เลย
  54 บริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด เลย
  55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขวิสุทธิ์ เลย
  56 บริษัท ทุ่งคำ จำกัด เลย
  57 บริษัท พี. ที. เค. ไมนิ่ง จำกัด เลย
  58 บริษัท เพชรเมืองเลย อสังหาริมทรัพย์ จำกัด เลย
  59 บริษัท ที. พี. เอ็น. ร็อคเวลล์ จำกัด สงขลา
  60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา สงขลา
  61 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด สระบุรี
  62 บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด สระบุรี
  63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สระบุรี
  64 บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด สระบุรี
  65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเทพตะวัน สระบุรี
  66 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด สระบุรี
  67 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล สระบุรี
  68 บริษัท ไกรสิน จำกัด สระบุรี
  69 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) สระบุรี
  70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิลา สุราษฎร์ธานี
  71 บริษัท วงศ์วิวิ จำกัด (บริษัท ท่าอุแทมายนิ่ง จำกัด รับช่วง) สุราษฎร์ธานี
  72 บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด สุราษฎร์ธานี
  73 บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด สุราษฎร์ธานี
  74 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์เรืองกิจ สุราษฎร์ธานี
  75 บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด สุราษฎร์ธานี
  76 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ผาทอง (คีรีรัฐนิคม) สุราษฎร์ธานี
  77 นายสุทิน ขีดขิน สุโขทัย
  78 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สุพรรณบุรี
  79 บริษัท สุรินทร์ศิลาทรัพย์ จำกัด สุรินทร์
  80 บริษัท กิตติวดีศิลาพานิชย์ จำกัด อุบลราชธานี
  81 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด อุบลราชธานี
  82 บริษัท มรรคาสาธิต จำกัด อุบลราชธานี • บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่โรงโม่ เหมืองหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม "โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว ปี 2551" คลิกที่นี่

 • บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่โรงโม่ เหมืองหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดี "โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว ปี 2551" ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวริ์น คลิกที่นี่

 • เอกสารประกอบ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"

  SUBJECT Download

  เอกสารประกอบการอบรม เจ้าหน้าที่ ทสจ.และนักศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระบุรี
  -การตรวจสอบเหมือง
  -การตรวจสอบโรงโม่หิน
  -กิจกรรมการทำเหมือง  [ 3.1 MB]
  [ 9.0 MB]
  [ 4.7 MB]

  แบบตรวจประเมิน-โรงโม่บดหรือย่อยหิน ปี 2551

  แบบตรวจประเมิน-เหมืองหิน ปี 2551


 • คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" here [ZIP : 3.82 MB ]

 • เอกสารประกอบการบรรยาย   here[ ZIP : 25.6 MB ]
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ

  โทร. 0 2298 2339 โทรสาร 0 2298 2331
  emission(at)pcd(dot)go(dot)th