โครงการ


โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว 2553”
เอกสารประกอบ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"
โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550

โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว 2553”

1.หลักการและเหตุผล

โรงโม่บดหรือย่อยหิน รวมทั้งเหมืองหิน เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่มีการระบายฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป  ในช่วงที่ผ่านมามีการร้องเรียนปัญหา ฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน และเหมืองหิน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง  กรมควบคุมมลพิษ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะมี  ส่วนร่วมในการกำกับดูแลโรงโม่ฯ และเหมืองหินให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงริเริ่มโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน  ติดดาว” มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อจัดระเบียบโรงโม่ฯ และเหมืองหินทั่วประเทศ และดำเนินการต่อเนื่องมา จนถึงปัจจุบัน 

2.วัตถุประสงค์

2.1 สนับสนุนและส่งเสริมสถานประกอบการโรงโม่บดหรือย่อยหิน และเหมืองหินให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยใช้มาตรการทางสังคมเชิงบวกเป็นเครื่องมือ
2.2 เพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการโม่บดหรือย่อยหิน และเหมืองหิน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3.เป้าหมาย

3.1 โรงโม่บดหรือย่อยหิน และเหมืองหินทั่วประเทศปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือดีกว่าที่กฎหมายกำหนด
3.2 ฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่บดหรือย่อยหิน และเหมืองหินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4.วิธีการดำเนินงาน

  4.1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานประกอบการโรงโม่บดหรือย่อยหิน และเหมืองหินทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
  4.2 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางและแผนการดำเนินงาน
  4.3 จัดทำหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และแบบบันทึกผลการตรวจประเมินสถานประกอบการโรงโม่บดหรือย่อยหิน และเหมืองหิน
  4.4 ดำเนินการตรวจประเมินโรงโม่บดหรือย่อยหิน และเหมืองหิน
  1) ตรวจประเมินเบื้องต้น จำนวน 2 รอบ (รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ห่างกันไม่น้อยกว่า 60 วัน)
  2) ตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล (ตรวจเฉพาะสถานประกอบการที่มีคะแนนการตรวจประเมิน เบื้องต้นรอบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

  4.5 สรุปผลการตรวจประเมินและจัดกลุ่มตามระดับคะแนนที่ได้ มี 4 กลุ่ม คือ
  1) กลุ่มดีเยี่ยม คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
  2) กลุ่มดี คะแนนตั้งแต่ 80-89 คะแนน
  3) กลุ่มปานกลาง คะแนนตั้งแต่ 60-79 คะแนน
  4) กลุ่มต้องปรับปรุง คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน

  4.6 มอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยสถานประกอบการที่จัดอยู่ในกลุ่มดี และดีเยี่ยม และตรวจติดตามผลเพื่อปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ สถานประกอบการที่จัดอยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุง

5.แนวทางการตรวจประเมิน ประจำปี 2553

5.1 การตรวจประเมินเบื้องต้น รอบที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ 5 จังหวัดที่มีโรงโม่ฯ เหมืองหินหนาแน่น ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ราชบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี ดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ
5.2 การตรวจประเมินเบื้องต้น รอบที่ 1 และ 2 ในพื้นที่นอกเหนือจากจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ราชบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี ดำเนินการโดยสถานประกอบการโรงโม่ฯ และเหมืองหิน ในรูปแบบการตรวจสอบตนเอง (Self-Evaluation) โดยต้องรายงานผลการตรวจประเมินให้กรมควบคุมมลพิษทราบทั้ง 2 ครั้ง ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยกรมควบคุมมลพิษ จะจัดทำคู่มือปฏิบัติการ โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” และแบบตรวจประเมินโรงโม่ฯ และเหมืองหิน พร้อมทั้งส่งให้ผู้ประกอบการโรงโม่ฯ และเหมืองหิน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการตรวจประเมิน
ทั้งนี้การตรวจประเมินเบื้องต้นครั้งที่ 1 และ 2 ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 60 วัน เพื่อให้ ผู้ประกอบการมีระยะเวลาปรับปรุงสถานประกอบการให้ดีขึ้น โดยจะใช้ผลการตรวจประเมินรอบที่ 2 เป็นข้อยุติในการตรวจประเมินเบื้องต้น
5.3 การตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล จะทำการตรวจเฉพาะสถานประกอบการโรงโม่ฯ และเหมืองหิน ที่มีผลการตรวจประเมินเบื้องต้นรอบที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย สภาการเหมืองแร่
ทั้งนี้ การตรวจประเมินโรงโม่ฯ กำหนดให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและระบบกำจัดฝุ่นละออง (ข้อ 4.4) ซึ่งในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ จะใช้เครื่องมือ Smoke Opacity Meter ตรวจวัด ส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นให้ผู้ตรวจประเมินสังเกตุปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามในการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล กรมควบคุมมลพิษจะใช้เครื่องมือ Smoke Opacity Meter ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเพื่อให้ทราบค่าที่แน่นอน โดยการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่ฯ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ค่าความทึบแสงฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 0-3.9% หมายความว่ามีปริมาณฝุ่นละอองน้อย
- ค่าความทึบแสงฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 4.0-10.0% หมายความว่ามีปริมาณฝุ่นปานกลาง
- ค่าความทึบแสงฝุ่นละอองอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10.1% ขึ้นไปหมายความว่ามีปริมาณฝุ่นละอองมาก

6.การสรุปผลโครงการ

กรมควบคุมมลพิษ จะใช้ผลการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลเป็นข้อสรุปขั้นสุดท้ายในการพิจารณามอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ดีเยี่ยม และจะจัดงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการโรงโม่ฯ และเหมืองหินที่มีผลการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติต่อไป

7.ระยะเวลาดำเนิน

ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2553

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย Download แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" ประจำปี 2553  แล้วส่งแบบตอบรับมายัง ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
กรุณาตอบกลับมาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
 


เอกสารประกอบ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"

SUBJECT Download

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" ประจำปี 2553

 

pdf 71KB [ 71 KB]

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2327 โทรสาร 0 2298 2331
emission(at)pcd(dot)go(dot)th