Connection Failure : การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


Untitled Document
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน

สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)
   -พื้นที่ระยอง
   -พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม IRPC
ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศรายปี
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด มาบตาพุด IRPC
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2558
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2559
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2560
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2561

ผลจากการติดตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)
(รายงาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 )

ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ ในพื้นที่เขตประกอบการ IRPC เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 โดยมีสถานีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก และวัดปลวกเกตุ ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 12 เดือน (moving average) และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานโดยพบว่าสถานการณ์ จนถึงเดือนธันวาคม 2558 มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี ได้แก่ สาร Benzene ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณวัดปลวกเกตุ และสาร Chloroform ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก สำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีค่าความเข้มข้นไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปีมี 7 สาร ได้แก่ Vinyl Chloride , 1,3Butadiene ,Dichloromethane ,1,2-Dichloroethane ,Trichloroethylene ,1,2-Dichloropropane และ Tetrachloroethylene (ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น)(ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น)

ตาราง : ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs


Vinyl Chloride

Vinyl Chloride


1,3-Butadiene

1,3-Butadiene


Dichloromethane

Dichloromethane


Chloroform

Chloroform


1,2-Dichloroethane

1,2-Dichloroethane


Benzene

Benzene


Trichloroethylene

Trichloroethylene


1,2-Dichloropropane

1,2-Dichloropropane


Tetrachloroethylene

Tetrachloroethylene


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท 0 2298 2350 - 53
E-mail : kessinee(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th