Connection Failure : การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด

Untitled Document
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน

สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)
   -พื้นที่ระยอง
   -พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม IRPC
ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศรายปี
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด มาบตาพุด IRPC
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2558
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2559
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2560
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2561

ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

Vinyl Chloride
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร Vinyl Chloride หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.04 0.02 - -
2552 0.02 0.02 0.02 0.02
2553 0.01 0.01 0.01 0.01
2554 0.02 0.02 0.03 0.02
2555 0.04 0.04 0.04 0.04
2556 0.04 0.05 0.04 0.04
2557 0.05 0.05 0.05 0.04
2558 0.03 0.03 0.04 0.03
2559 0.01 0.01 0.01 0.01
2560 0.01 0.01 0.01 0.01
2561 0.01 0.01 0.01 0.01
ค่ามาตรฐาน 10


1,3 Butadiene
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร 1,3 Butadiene หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.10 0.31 - -
2552 0.08 0.25 0.28 0.05
2553 0.16 0.19 0.13 0.04
2554 0.05 0.01 0.08 0.01
2555 0.06 0.03 0.03 0.03
2556 0.03 0.03 0.03 0.03
2557 0.03 0.04 0.03 0.03
2558 0.04 0.04 0.06 0.04
2559 0.01 0.01 0.01 0.01
2560 0.01 0.01 0.01 0.01
2561 0.01 0.01 0.01 0.01
ค่ามาตรฐาน 0.33


Dichloromethane
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร Dichloromethane หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.39 0.38 - -
2552 0.25 0.30 0.42 0.24
2553 0.20 0.41 0.35 0.29
2554 0.95 0.62 0.41 0.48
2555 0.32 0.45 0.42 0.32
2556 0.48 0.96 0.54 0.40
2557 0.45 0.80 0.61 0.62
2558 1.07 2.07 0.68 0.56
2559 0.60 1.21 0.86 0.48
2560 0.51 0.74 0.70 0.42
2561 0.46 0.55 0.46 0.67
ค่ามาตรฐาน 22


Chloroform
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร Chloroform หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.07 0.05 - -
2552 0.10 0.11 0.13 0.10
2553 0.14 0.15 0.13 0.12
2554 0.16 0.16 0.23 0.14
2555 0.13 0.14 0.13 0.13
2556 0.09 0.14 0.11 0.11
2557 0.29 0.24 0.63 0.18
2558 0.28 0.21 0.31 0.11
2559 0.18 0.39 0.18 0.09
2560 0.09 0.54 0.22 0.22
2561 0.10 0.15 0.11 0.12
ค่ามาตรฐาน 0.43


1,2-Dichloroethane
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร 1,2-Dichloroethane หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.03 0.03 - -
2552 0.13 0.13 0.21 0.09
2553 0.14 0.14 0.16 0.14
2554 0.25 0.25 0.26 0.15
2555 0.10 0.11 0.18 0.14
2556 0.13 0.15 0.26 0.10
2557 0.14 0.14 0.24 0.16
2558 0.1 0.1 0.1 0.1
2559 0.10 0.00 0.10 0.00
2560 0.13 0.14 0.28 0.10
2561 0.10 0.10 0.30 0.00
ค่ามาตรฐาน 0.4


Benzene
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร Benzene หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 1.8 4.2 - -
2552 1.9 4.2 4.3 2.3
2553 2.0 4.3 3.5 1.8
2554 1.6 3.2 3.3 2.3
2555 1.7 3.0 3.0 2.0
2556 1.4 2.8 2.7 1.9
2557 1.4 2.5 1.9 1.9
2558 2.2 3.0 2.0 1.9
2559 2.0 3.3 2.3 2.0
2560 1.3 2.1 1.4 1.7
2561 1.4 2.0 1.5 1.7
ค่ามาตรฐาน 1.7


Trichloroethylene
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร Trichloroethylene หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.04 0.04 - -
2552 0.07 0.06 0.13 0.07
2553 0.08 0.09 0.12 0.06
2554 0.06 0.06 0.09 0.04
2555 0.13 0.13 0.13 0.11
2556 0.14 0.14 0.13 0.13
2557 0.13 0.13 0.13 0.12
2558 0.05 0.05 0.08 0.05
2559 0.02 0.02 0.02 0.02
2560 0.02 0.02 0.02 0.02
2561 0.02 0.02 0.02 0.02
ค่ามาตรฐาน 23


1,2-Dichloropropane
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร 1,2-Dichloropropane หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.02 0.02 - -
2552 0.12 0.11 0.15 0.03
2553 0.13 0.13 0.12 0.15
2554 0.18 0.18 0.18 0.08
2555 0.09 0.09 0.11 0.09
2556 0.12 0.12 0.13 0.09
2557 0.12 0.12 0.18 0.13
2558 0.05 0.11 0.12 0.12
2559 0.03 0.03 0.03 0.03
2560 0.03 0.05 0.12 0.05
2561 0.04 0.04 0.05 0.03
ค่ามาตรฐาน 4.0


Tetrachloroethylene
ปี ค่าเฉลี่ย 1 ปี ของสาร Tetrachloroethylene หน่วย: มคก./ลบ.ม.
ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ รร.ยุพราช จ.เชียงใหม่ บ้านพักปลัด จ.ขอนแก่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
2551 0.06 0.06 - -
2552 0.13 0.13 0.18 0.09
2553 0.10 0.11 0.13 0.06
2554 0.08 0.11 0.05 0.05
2555 0.10 0.12 0.13 0.09
2556 0.11 0.11 0.10 0.10
2557 0.23 0.23 0.22 0.22
2558 0.34 0.34 0.30 0.34
2559 0.03 0.03 0.03 0.02
2560 0.03 0.03 0.03 0.03
2561 0.03 0.03 0.03 0.03
ค่ามาตรฐาน 200


   * จำนวนตัวอย่าง ไม่ครบ 12 เดือนVinyl Chloride

Vinyl Chloride


1,3-Butadiene

1,3-Butadiene


Dichloromethane

Dichloromethane


Chloroform

Chloroform


1,2-Dichloroethane

1,2-Dichloroethane


Benzene

Benzene


Trichloroethylene

Trichloroethylene


1,2-Dichloropropane

1,2-Dichloropropane


Tetrachloroethylene

Tetrachloroethyleneติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท 0 2298 2350 - 53
E-mail : kessinee(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th


ปรับปรุงล่าสุด: 24 ม.ค. 62 เวลา 09:22:39