จำนวนเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ ภาคกลาง | ตะวันออก | เหนือ | ตะวันตก | ใต้ | ตะวันออก/เหนือ | 76 จังหวัด


การร้องเรียนด้านมลพิษ ในปี 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 754 ราย ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ ปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มลพิษด้านฝุ่นละอองและเขม่าควัน, น้ำเสีย, เสียงรบกวน, ของเสียอันตราย, ขยะและสิ่งปฏิกูล และอื่น ๆ ตามลำดับ (รูปที่ 1)


สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี2546
รูปที่ 1 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2546


จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ตามลำดับ โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 528 เรื่อง จาก 754 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70 ของเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของทั้งประเทศ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง)
1. กรุงเทพมหานคร 307
2. สมุทรปราการ 115
3. นครปฐม 41
4. สมุทรสาคร 37
5. นนทบุรี 28
ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) มีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุด (ตารางที่ 2) โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 605 เรื่อง จาก 754 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 ของ เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของทั้งประเทศ (ตารางที่ 8) รองลงมาคือ ภาคตะวันออก (ตารางที่ 3) , ภาคเหนือ (ตารางที่ 4) , ภาคตะวันตก (ตารางที่ 5) , ภาคใต้ (ตารางที่ 6) , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางที่ 7) และตามลำดับ ในแต่ละภาค ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียน มากที่สุด คือ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็น


ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง) ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์
กลิ่นเหม็นเสียงรบกวน/เสียงดังฝุ่นละออง/เขม่าควันน้ำเสียขยะและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายอื่น ๆ รวมจำนวนปัญหา
1. กรุงเทพมหานคร 3072087113039191915501
2. สมุทรปราการ11586144426341178
3. นครปฐม41203121840057
4. สมุทรสาคร37243151511059
5. นนทบุรี2821812410046
6. ปทุมธานี201137702030
7. สระบุรี141024503125
8. พระนครศรีอยุธยา10507011014
9. สุพรรณบุรี820610009
10. อ่างทอง6301400210
11. นครสวรรค์7523100011
12. นครนายก420020105
13. กำแพงเพชร320210005
14. พิจิตร220020004
15. เพชรบูรณ์000000000
16. สิงห์บุรี110010002
17. อุทัยธานี000000000
18. พิษณุโลก000000000
19. สมุทรสงคราม110011104
20. สุโขทัย100100001
21. ชัยนาท000000000
22. ลพบุรี000000000
ที่มา : กองตรวจมลพิษ, กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46

ตารางที่ 3 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง) ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์
กลิ่นเหม็นเสียงรบกวน/เสียงดังฝุ่นละออง/เขม่าควันน้ำเสียขยะและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายอื่น ๆ รวมจำนวนปัญหา
1. ชลบุรี181246411028
2. ระยอง179261100028
3. ฉะเชิงเทรา12925301121
4. ปราจีนบุรี8321215115
5. จันทบุรี200110002
6. ตราด000000000
7. สระแก้ว000000000
ที่มา : กองตรวจมลพิษ, กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46

ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง) ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์
กลิ่นเหม็นเสียงรบกวน/เสียงดังฝุ่นละออง/เขม่าควันน้ำเสียขยะและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายอื่น ๆ รวมจำนวนปัญหา
1. เชียงใหม่7512300011
2. เชียงราย210110003
3. อุตรดิตถ์ 220011004
4. ลำพูน330020005
5. น่าน100000011
6. พะเยา000000000
7. แพร่100010001
8. แม่ฮ่องสอน000000000
9. ลำปาง100000011
ที่มา : กองตรวจมลพิษ, กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46

ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันตก ปี 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง) ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์
กลิ่นเหม็นเสียงรบกวน/เสียงดังฝุ่นละออง/เขม่าควันน้ำเสียขยะและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายอื่น ๆ รวมจำนวนปัญหา
1. กาญจนบุรี12602324017
2. ราชบุรี8600400010
3. ประจวบคีรีขันธ์310221006
4. เพชรบุรี201010103
5. ตาก110000001
ที่มา : กองตรวจมลพิษ, กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46

ตารางที่ 6 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง) ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์
กลิ่นเหม็นเสียงรบกวน/เสียงดังฝุ่นละออง/เขม่าควันน้ำเสียขยะและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายอื่น ๆ รวมจำนวนปัญหา
1. สุราษฎร์ธานี 9402600113
2. สงขลา101000900019
3. นครศรีธรรมราช420110004
4. ตรัง200110013
5. นราธิวาส000000000
6. ปัตตานี210110104
7. ยะลา110010002
8. กระบี่000000000
9. ชุมพร 000000000
10. พังงา110200003
11 พัทลุง000000000
12. ภูเก็ต000000000
13. ระนอง000000000
14. สตูล000000000
ที่มา : กองตรวจมลพิษ, กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46

ตารางที่ 7 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง) ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์
กลิ่นเหม็นเสียงรบกวน/เสียงดังฝุ่นละออง/เขม่าควันน้ำเสียขยะและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายอื่น ๆ รวมจำนวนปัญหา
1. นครราชสีมา8432500014
2. มหาสารคาม211100003
3. กาฬสินธุ์ 202200004
4. ขอนแก่น221010004
5. บุรีรัมย์000000000
6. สกลนคร200110002
7. ชัยภูมิ 110010002
8. มุกดาหาร000000000
9. ร้อยเอ็ด000000000
10. เลย100100001
11. ศรีสะเกษ000000000
12. สุรินทร์000000000
13. หนองคาย110000001
14. หนองบัวลำภู111000002
15. อำนาจเจริญ000000000
16. อุดรธานี000000000
17. นครพนม000000000
18. อุบลราชธานี000000000
19. ยโสธร000000000
ที่มา : กองตรวจมลพิษ, กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46

ตารางที่ 8 สถิติการร้องทุกข์ด้านมลพิษในประเทศไทย ตั้งแต่ ม. ค. - ธ. ค. 2546
จังหวัดจำนวน (เรื่อง)
1.กระบี่0
2.กรุงเทพมหานคร307
3.กาญจนบุรี12
4.กาฬสินธุ์2
5.กำแพงเพชร3
6.ขอนแก่น2
7.จันทบุรี2
8.ฉะเชิงเทรา12
9.ชลบุรี18
10.ชัยนาท0
11.ชัยภูมิ1
12.ชุมพร0
13.เชียงราย2
14.เชียงใหม่7
15.ตรัง2
16.ตราด0
17.ตาก1
18.นครนายก4
19.นครปฐม41
20.นครพนม0
21.นครราชสีมา8
22.นครศรีธรรมราช4
23.นครสวรรค์7
24.นนทบุรี27
25.นราธิวาส0
26.น่าน1
27.บุรีรัมย์0
28.ปทุมธานี20
29.ประจวบคีรีขันธ์3
30.ปราจีนบุรี8
31.ปัตตานี2
32.พระนครศรีอยุธยา10
33.พะเยา0
34.พังงา1
35.พัทลุง0
36.พิจิตร2
37.พิษณุโลก0
38.เพชรบุรี2
39.เพชรบูรณ์0
40.แพร่1
41.ภูเก็ต0
42.มหาสารคาม2
43.มุกดาหาร0
44.แม่ฮ่องสอน0
45.ยโสธร0
46.ยะลา1
47.ร้อยเอ็ด0
48.ระนอง0
49.ระยอง17
50.ราชบุรี8
51.ลพบุรี0
52.ลำปาง1
53.ลำพูน3
54.เลย0
55.ศรีสะเกษ0
56.สกลนคร2
57.สงขลา10
58.สตูล0
59.สมุทรปราการ115
60.สมุทรสงคราม1
61.สมุทรสาคร37
62.สระแก้ว0
63.สระบุรี14
64.สิงห์บุรี1
65.สุโขทัย1
66.สุพรรณบุรี8
67.สุราษฎร์ธานี9
68.สุรินทร์0
69.หนองคาย1
70.หนองบัวลำภู1
71.อ่างทอง6
72.อำนาจเจริญ0
73.อุดรธานี0
74.อุตรดิตถ์2
75.อุทัยธานี0
76.อุบลราชธานี0
รวม754
ที่มา : กองตรวจมลพิษ,กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 /


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ (มีนาคม 2546)
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม