การร้องเรียนด้านมลพิษ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2546 (รูปที่ 1) โดยในปี 2547 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม มีการร้องเรียนปัญหา มลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนรวมทั้งสิ้น 853 เรื่อง เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 777 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9

เรื่องร้องเรียน ปี 2547
รูปที่ 1 จำนวนเรื่องร้องเรียนระหว่างปี 2535-2547


ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ปี 2547 คือ ปัญหากลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ ปัญหาฝุ่นละอองหรือเขม่าควัน ปัญหา น้ำเสีย และปัญหาเสียงรบกวน คิดเป็นร้อยละ 26 ร้อยละ 15 และร้อยละ 12 ตามลำดับ (รูปที่ 2)รูปที่ 2 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2547
จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม ตามลำดับ โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 562 เรื่อง จาก 853 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66 ของเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของทั้งประเทศ (ตารางที่ 1) ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็น (รูปที่ 3)
 
รูปที่ 3 ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนในจังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2547

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายัง กรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มี การใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ จดหมาย คิดเป็น ร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และโทรสาร คิดเป็นร้อยละ 38, 13 และ 4 ตาม ลำดับ (รูปที่ 4)
รูปที่ 4 แหล่งที่มาการให้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี 2547
(คาราวานสิ่งแวดล้อมเริ่มเปิดบริการในเดือนพฤศจิกายน)

ตารางแสดงที่ 1 จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2547

จังหวัด จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ
1. กรุงเทพมหานคร 352 42
2. สมุทรปราการ 77 9
3. นครปฐม 54 6
4. นนทบุรี 42 5
5. ปทุมธานี 37 4
รวม 562 66
จังหวัดอื่นๆ 291 34
รวม 853 100


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ที่มา กรมควบคุมมลพิษ (2547)
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม