การร้องเรียนด้านมลพิษ มีแนวโน้ม ลดลงเล็กน้อยจากปี 2547 (รูปที่ 1) โดยในปี 2548 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมมีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุม มลพิษ จำนวนรวมทั้งสิ้น 848 เรื่อง ลดลงจาก ปี 2547 ซึ่งมีจำนวน 853 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1

เรื่องร้องเรียน ปี 2548
รูปที่ 1 จำนวนเรื่องร้องเรียนระหว่างปี 2535-2548ปี 2548 ปัญหามลพิษที่ได้รับการ ร้องเรียนยังคงเหมือนปี 2547 นั่นคือ ปัญหากลิ่นเหม็น มีการร้องเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ปัญหาน้ำเสีย และปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน คิดเป็นร้อยละ 24 ร้อยละ 17 และร้อยละ 11 ตามลำดับ (รูปที่ 2 และ 3)

ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2547-2548
รูปที่ 2 ปัญหามลพิษที่มีกาารร้องเรียนระหว่างปี 2547-2548สัดส่วนปัญหามลพิษ ปี 2548
รูปที่ 3 ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนในปี 2548


จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และปทุมธานี ตามลำดับ โดยมีเรื่องร้องเรียนรวม 555 เรื่อง จาก 848 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65 ของเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษของทั้งประเทศ (ตาราง) ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็น (รูปที่ 4)
 
ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2548
รูปที่ 4 ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนในจังหวัดที่มีการ ร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2548ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายัง กรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาได้แก่ จดหมายและอินเตอร์เนต คิดเป็นร้อยละ 26 และ 22 ตามลำดับ (รูปที่ 4)

ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี 2548
รูปที่ 5 ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ตารางแสดงที่ 1 จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2548

จังหวัด จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ
1. กรุงเทพมหานคร 328 39
2. สมุทรปราการ 72 8
3. สมุทรสาคร 65 8
4. นนทบุรี 53 6
5. ปทุมธานี 37 4
รวม
555
65
จังหวัดอื่นๆ
293 35
รวม
848
100


สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2548 รูปขยาย

สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2548

สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2548 (ทั้ง 76 จังหวัด) [pdf : 65.8 KB]


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ที่มา กรมควบคุมมลพิษ (2548)
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม