ในปี 2550 มีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 552 เรื่อง ลดลงจากปี 2549 ซึ่งมีจำนวน 755 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27

เรื่องร้องเรียน ปี 2550
รูปที่ 1 จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ระหว่างปี 2535-2550ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดสามอันดับแรกยังคงเหมือน ปี 2549 นั่นคือ ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน และปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน คิดเป็นร้อยละ 41 ร้อยละ 24 และร้อยละ 14 ตามลำดับ ส่วนปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีการร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 13 และร้อยละ 3 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3

ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2548-2550
รูปที่ 2 ปัญหามลพิษที่มีกาารร้องเรียนระหว่างปี 2549-2550สัดส่วนปัญหามลพิษ ปี 2550
รูปที่ 3 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนในปี 2550


จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และนนทบุรี ตามลำดับ โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 374 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68 ของเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษทั้งประเทศ (ดังตารางที่ 1) โดยปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ดังรูปที่ 4
 
ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2550
รูปที่ 4 ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนในจังหวัดที่มีการ ร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2550ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่ โทรศัพท์ และจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 32 และ 20 ตามลำดับ (รูปที่ 5)

ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี 2550
รูปที่ 5 ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ตารางแสดงที่ 1 จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2550

จังหวัด จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ
1. กรุงเทพมหานคร 273 50
2. สมุทรปราการ 35 6
3. สมุทรสาคร 27 5
4. นครปฐม 21 4
5. นนทบุรี 18 3
รวม
374
68
จังหวัดอื่นๆ
178 32
รวม
552
100
สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2550 รูปขยาย

สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2550สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2550 (ทั้ง 76 จังหวัด) [pdf : 59 KB]


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม