ในปี พ.ศ. 2551 มีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 512 เรื่อง ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7

เรื่องร้องเรียน ปี 2551
รูปที่ 1 จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2551ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดสองอันดับแรกยังเป็นปัญหาเดียวกับ ปี พ.ศ. 2550 ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน มีการร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 43 และร้อยละ 24 ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนเป็นอันดับรองลงมาได้แก่ ปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน ปัญหาน้ำเสีย มีการร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 14 และร้อยละ 11 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3

ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2550 - 2551
รูปที่ 2 ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551สัดส่วนปัญหามลพิษ ปี 2551
รูปที่ 3 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี พ.ศ.2551


จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 71 ของเรื่องร้องเรียนทั้งประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางแสดงที่ 1 จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2551

จังหวัด จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ
1. กรุงเทพมหานคร 272 53
2. สมุทรปราการ 30 6
3. นนทบุรี 22 4
4. นครปฐม 20 4
5. สมุทรสาคร 20 4
รวม
364
71
จังหวัดอื่นๆ
148 29
รวม
512
100


ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาได้แก่ อินเตอร์เน็ตและจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 33 และ 20 ตามลำดับ (รูปที่ 4)

ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี 2551
รูปที่ 4 ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2551

สถิติปัญหาด้านมลพิษประจำปี 2551 เดือนตุลาคม - กันยายน 2551 (ทั้ง 76 จังหวัด) รูปขยาย


สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2550สถิติปัญหาด้านมลพิษประจำปี 2551 เดือนตุลาคม - กันยายน 2551 (ทั้ง 76 จังหวัด) [pdf : 82.9 KB]


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม