PCD : Information & Services

หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยท่านมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้
ใช้แบบฟอร์ม
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
sunee.p@pcd.go.th
ทางไปรษณีย์
ตู้ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
__________________________

ระบบ ถาม - ตอบ Q&A

Q&A ที่ประชาชนถามบ่อยท่านสามารถแจ้งปัญหาด้านมลพิษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คพ. ไปตรวจสอบได้ 4 วิธีคือ
ทางโทรศัพท์หมายเลข 1650
ใช้แบบฟอร์ม
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-petition(at)pcd(dot)go(dot)th
ทางไปรษณีย์
ตู้ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ.ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ แบบฟอร์มท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ คพ. โดยการใส่คำค้น แล้วกด "ค้นหา"by google.comเว็บไซต์อื่นๆ...
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(ONEP)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR)
กรมทรัพยากรธรณี (DMR)
กรมทรัพยากรน้ำ (DWR)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (DGR)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
องค์การสวนสัตว์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การจัดการน้ำเสีย
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ  (POPs)
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ระบบข่าวสารข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง (AQNIS)
ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)
ศูนย์แบบจำลองและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (CEMRA)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)
ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (LCFA)
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม