กรมควบคุมมลพิษได้มีการจัดวางถังคัดแยกประเภทต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550 เราจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาว คพ. และเพื่อนบ้านร่วมอาคาร มาลดและคัดแยกประเภทขยะกัน เพื่อช่วยโลกของเรา

ด้วยรักจากคณะทำงานเตรียมการและดำเนินการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมประจำปีของ คพ. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย)

เครื่องหมายแทนประเภทของขยะมูลฝอย

ถังขยะที่ใช้รองรับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่มีภายในกรมควบคุมมลพิษ

ที่รองรับของเสียอันตราย ถังรับขยะรีไซเคิล ถังรองรับกล่องเครื่องดื่ม UHT
ที่รองรับของเสียอันตราย
(ชั้น G หน้าห้องอาหาร VIP และโถงหน้าลิฟท์ชั้น 11)
ถังรองรับขยะรีไซเคิล
( ชั้น G หน้าห้องอาหาร VIP
ชั้น 2-3 หน้าห้องเตรียมอาหาร และโถงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น)
ถังรองรับซากกล่องเครื่องดื่ม UHT (ชั้น G หน้าห้องอาหาร VIP ชั้น 2-3 หน้าห้องเตรียมอาหาร และโถงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น)
ขั้นตอนการพับกล่อง UHT ก่อนทิ้ง
  ขั้นตอนการพับซากกล่องเครื่องดื่ม (UHT) ก่อนทิ้ง  

หมายเหตุ : สำหรับที่รองรับของเสียอันตราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่จัดวาง โดยจะจัดวางบริเวณด้านหน้าห้องอาหาร VIP ชั้น 1 ในระหว่างการจัดเตรียมสถานที่จัดวาง เจ้าหน้าที่ คพ. ทุกท่านสามารถนำของเสียอันตรายมาทิ้งได้ที่บริเวณ หน้าลิฟท์ชั้น 11
ตารางที่ 1 การลดขยะมูลฝอย


ประเภท
แนวทางการลด
กระดาษ
 • ใช้กระดาษ reuse ในการร่างเอกสาร สำเนาและสำเนาคู่ฉบับสำหรับหนังสือและคำสั่งของกรมและสำนัก/กอง/ฝ่าย
 • การถ่ายสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ reuse หรือโดยถ่ายลงทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ
 • การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกเพื่อการตรวจร่างหนังสือ/การเวียนหนังสือ
 • หมึกพิมพ์
 • ตั้งค่าการพิมพ์แบบประหยัดหมึกสำหรับเอกสารฉบับร่าง หรือสำเนา
 • พลาสติกและโฟม
  เป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการ :
 • ใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า แทนการใช้ถุงพลาสติก
 • ใช้ภาชนะที่สามารถ reuse ได้ ในการซื้อกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ แทนการใช้ถ้วยพลาสติก/กระดาษเคลือบไข
 • รับประทานอาหารในบริเวณห้องอาหารเท่านั้น หรือนำภาชนะอื่นๆ ที่สามารถ reuse ได้ มาใช้ในการซื้ออาหารเพื่อนำออกนอกบริเวณห้องอาหาร แทนการใช้กล่องโฟม
 • ตารางที่ 2 การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย


  ประเภท
  ชนิด
  การแยกทิ้ง
  การจัดการ
  ของเสียอันตราย

 • แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ที่สามารถอัดประจุไฟใหม่ได้ทุกชนิด
 • แยกทิ้งลงภาชนะรองรับตามที่ระบุไว้
 • เอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัด
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรงและไม่แตกหัก
 • แยกทิ้งลงภาชนะรองรับตามที่ระบุไว้
 • โครงการรวบรวมซากหลอดฟลูออเรสเซนต์
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรงและไม่แตกหัก
 • ถ่านไฟฉายทุกขนาดที่ไม่สามารถอัดประจุไฟใหม่ได้
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทอื่นๆ
 • ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ
 • แยกทิ้งลงภาชนะรองรับตามที่ระบุไว้
 • เอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัด
 • ขยะรีไซเคิล

 • ขวดพลาสติกใส หรือ ขวด PET
 • กระป๋องเครื่องดื่มที่ทำจากอลูมิเนียม

 • เทเครื่องดื่มออกให้หมด และกลั้วด้วยน้ำสะอาด ก่อนแยกทิ้งลงภาชนะรองรับตามที่ระบุไว้
 • จำหน่ายแก่ผู้รับซื้อของเก่า
 • โครงการขาเทียมพระราชทาน
 • กระดาษคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว
 • ซากตลับหมึกพิมพ์
 • แต่ละส่วนงานดำเนินการแยกเก็บรวบรวม
 • พลาสติกอื่นๆ
 • เทอาหารและเครื่องดื่มออก
 • กลั้วด้วยน้ำสะอาด ก่อนแยกทิ้งลงภาชนะรองรับตามที่ระบุไว้
 • ดำเนินการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยสำนักงานเขตพญาไท กทม.
 • กล่องเครื่องดื่ม UHT

 • เทเครื่องดื่มออกให้หมด
 • พับกล่องตามขั้นตอนบนฝาถัง
 • แยกทิ้งลงภาชนะรองรับตามที่ระบุไว้
 • ส่งบริษัทแก้วกรุงไทย จำกัดเพื่อดำเนินการ รีไซเคิล
 • เศษอาหาร

 • เศษอาหารจากการประกอบอาหารของผู้ค้า และการรับประทานอาหารในห้องอาหาร
 • ผู้ค้าในห้องอาหารรวบรวมไว้ในภาชนะรวบรวม
 • จัดให้มีเอกชนดำเนินการเก็บขนเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำไปเลี้ยงสุกร
 • ขยะอื่นๆ

 • ขยะอื่นๆ นอกเหนือจากของเสียอันตราย ขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร

 • แยกทิ้งลงภาชนะรองรับสำหรับขยะอื่นๆ
 • ดำเนินการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยสำนักงานเขต พญาไท กทม.

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล


  ปริมาณขยะรีไซเคิล เดือน ........................... ปี 25 .........
  สำนัก/กอง/ฝ่าย .........................................................


  ประเภทขยะรีไซเคิล หน่วย วันที่ หมายเหตุ
  .......... .......... .......... .......... ..........
  กระดาษคอมพิวเตอร์ กิโลกรัม            
  กระดาษบรรจุภัณฑ์ กิโลกรัม            
  กระดาษหนังสือพิมพ์ กิโลกรัม            
  กระดาษอื่นๆ กิโลกรัม            
  ตลับหมึกพิมพ์ Ink Jet ตลับ            
  ตลับหมึกพิมพ์ Laser ตลับ            
  ตลับหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร (Fax) ตลับ            
  ขวดน้ำที่ทำจากพลาสติก กิโลกรัม            
  แก้วเครื่องดื่มที่ทำจากพลาติก กิโลกรัม            
  กระป๋องเครื่องดื่มที่ทำจากอะลูมิเนียม กิโลกรัม            
  อื่นๆ.................................................              
  อื่นๆ.................................................              
  อื่นๆ.................................................              
  อื่นๆ.................................................              
  อื่นๆ.................................................              
  รวม              

  หมายเหตุ :

  1. แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มรายเดือน สำหรับเจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ใช้บันทึกปริมาณขยะรีไซเคิลที่เกิดจากกิจกรรมภายในสำนัก/กอง/ฝ่าย ทุกครั้งที่มีการจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อของเก่า โดยเจ้าหน้าที่
  2. ฝ่ายบริหารหรือธุรการของทุก สำนัก/กอง/ฝ่าย ต้องรวบรวมและจัดส่งแบบฟอร์มนี้มายังส่วนแผนงานและประมวลผล/สจก. ทุกสิ้นเดือน โทร 0 2298 2419 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนแผนงานและประเมินผล
  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

  โทร 0 2298 2419 โทรสาร 0 2298 2425
  E-mail : promtida(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th


  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขยะรีไซเคิล มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป