โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์


ความเป็นมาของโครงการ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กร รัฐ หรือเอกชน
ขั้นตอนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรหรือเอกชน
 • ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
 • ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจความเป็นไปได้ของโครงการ
 • ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจจัดทำแผนงานโครงการ
 • ขั้นตอนที่ 4 การทำประชาพิจารณ์
 • ขั้นตอนที่ 5 การทำความตกลงกับประชาชนในพื้นท์
 • ขั้นตอนที่ 6 การสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย
 • ขั้นตอนที่ 7 การดำเนินการของระบบกำจัดขยะมูลฝอย


 • ความเป็นมาของโครงการ

  ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรง เพราะนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหาที่มีความ
  ซับซ้อนเกินกว่าจะคาดหวังว่าหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท้องถิ่นจะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงจำเป็นจะต้องอาศัยประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา เพราะประชาชนทุกคนอยู่ในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในการสร้างปัญหา เพราะประชาชนทุกคนอยู่ในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในการสร้างปัญหาและฐานของผู้ที่ต้องเข้าร่วมในการจัดการปัญหา เพราะประชาชนมีสิทธิและอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้ระบุไว้ชัดเจนในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม และอำนาจมากขึ้นในการบริหารงานแผ่นดิน ตลอดจนการมีสิทธิและอำนาจในการควบคุมกำกับ และตรวจสอบการดำเนินการงานของภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจ้งจากหน่วยราชการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและควบคุมกำกับ และตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงจากหน่วยงานราชการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและควบคุมกำกับการดำเนินงานของรัฐได้โดยตรงมากขึ้น บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร จึงได้รับการยอมรับจากรัฐ ประชาชนจึงมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในปัญหาขยะมูลฝอย ตั้งแต่

  • ร่วมค้นหาปัญหา พิจารณาปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
  • ร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา
  • ร่วมค้นหาและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
  • ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
  • ร่วมประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา


  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กร รัฐ หรือเอกชน

  ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรรัฐ หรือเอกชน หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกำจัดขยะของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ได้จัดทำขึ้นในพื้นที่ตั้งของประชาชน โดยประชาชนท้องถิ่นเข้าร่วมทุกกระบวนการของโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการโครงการ

  ขั้นตอนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรหรือเอกชน

  ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม

  • ประกอบด้วยตัวแทนขององค์กรท้องถิ่น (หรือเทศบาล) หรือองค์กรเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง ประชาชนในพื้นที่ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงและสื่อมวลชนในพื้นที่
  • มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแผนงานและมาตรการดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด และมีอำนาจในการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ

  ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจความเป็นไปได้ของโครงการ

  คณะกรรมการร่วมจัดตั้งคณะทำงานขึ้น 2 ชุด คือ
   1. คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
   2. คณะทำงานศึกษาผลกระทบของโครงการจัดสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้ตัดสินใจแล้วตามการศึกษาของ
   คณะทำงานชุดที่ 1 และให้ครอบคลุมทุกแง่มุม ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
   สิ่งแวดล้อม
  คณะกรรมการร่วมต้องพิจารณา และตัดสินใจต่อผลการศึกษาของคณะทำงานทั้งสองชุด โดยให้กระบวนการตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง โดยให้กระบวนการตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นอาจเชิญผู้รู้เข้าร่วมให้ข้อมูลระหว่างการประชุมพิจารณา และควรใช้การปะชุมที่มีเวลามากพอด้วย

  ขั้นตอนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรหรือเอกชน

  ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจจัดทำแผนงานโครงการ

  • คณะกรรมการร่วมจัดทำแผนงานโครงการที่เป็นผลการตัดสินใจตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของพื้นที่จัดสร้างตามระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้เลือกไว้แล้ว โดยในการจัดทำแผนงานโครงการนี้อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาช่วยในการจัดการทำด้วย เช่น นักวิชาการที่มีชื่อเสียงและผู้บริหารโครงการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
  • คณะกรรมการร่วมควรจัดทำแผนงานการบริหารจัดการโครงการที่กำหนด โดยกำหนดให้ใช้วิธีการ "การบริหารจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม" เป็นการบริหารจัดการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกกระบวนการของการดำเนินงาน

  ขั้นตอนที่ 4 การทำประชาพิจารณ์

  คณะกรรมการร่วมจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่ได้คัดเลือกไว้ โดยกระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์ต้องทำครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจจัดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเต็มที่ และได้ข้อสรุปที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


  ขั้นตอนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรหรือเอกชน

  ขั้นตอนที่ 5 การทำความตกลงกับประชาชนในพื้นที่

  จัดให้มีการประชุมร่วมกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะจัดสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อพิจารณา 2 ประเด็นสำคัญ คือ การตอบแทนและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ และการบริหารจัดโครงการ ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง และการเปิดดำเนินการระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

  ขั้นตอนที่ 6 การสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย

  คณะกรรมการร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างที่กำหนดขึ้นตามระเบียบและมาตรฐานการก่อสร้าง นอกจากนี้ประชาชนอาจตั้งคณะกรรมการของประชาชนเป็นอีกชุดหนึ่ง เพื่อติดตามผลการก่อสร้างและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

  ขั้นตอนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรหรือเอกชน

  ขั้นตอนที่ 7 การดำเนินการของระบบกำจัดขยะมูลฝอย

  • คณะกรรมการร่วมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะผู้บริหารระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการ นอกจากนี้ประชาชนอาจจัดตั้งคณะกรรมการของประชาชนชุดหนึ่ง เพื่อติดตามเฝ้าระวังการดำเนินการของโรงงาน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการร่วมด้วย
  • จัดให้มีการติดตามและประเมินผลกระทบของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเป็นระยะๆ ตามมาตรฐานวิชาการ โดยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม และประเมินผลเป็นการเฉพาะ
  • ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบผลการดำเนินงานของโรงงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่อาจทำผ่านสื่อมวลชน และแจ้งโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
  ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
  โทรศัพท์ 0 2298 2424 โทรสาร 0 2298 2425
  E-mail : napawas(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม