ขยะมูลฝอย

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2536 มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 30,640 ตัน และเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 39,225 ตัน ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 1.2 ต่อปี แต่ในปี พ.ศ. 2546 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 300 ตัน ทั้งนี้การที่ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครลดลง อาจเนื่องมาจากได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยส่วนหนึ่งได้นำกลับมาใช้ปรโยชน์มากขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่างปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2546
พื้นที่ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตันต่อวัน)
2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
1. กรุงเทพมหานคร 7,050 7,000 7,192 8,098 8,949 8,497 8,990 9,130 9,317 9,617 9,340
2. เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา 3,422 5,618 6,311 6,658 8,196 7,414 12,328 11,785 11,903 11,976 12,100
3. เขตสุขาภิบาล 4,138 4,184 4,655 4,895 4,819 4,777 - - - - -
4. นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 16,030 16,206 16,334 16,378 15,138 16,558 16,561 17,170 17, 423 17,632 17,800
รวมทั้งประเทศ 30,640 33,008 34,492 36,029 37,102 37,246 37,879 38,170 38,643 39,225 39,240

หมายเหตุ : ในปี 2542 สุขาภิบาลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด


รายละเอียดข้อมูลขยะมูลฝอยอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
2536-2546 2547-2548 2548-2553


กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โทร 0 2298 2413 โทรสาร 0 2298 2425
E-mail : imran(dot)h(at)pcd(dot)go(dot)th
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม