สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553
พื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน)
2548 2549 2550 2551 2552 2553
กรุงเทพมหานคร 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834 8,766
เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา 12,635 12,912 13,600 14,915 16,368 16,620
   ภาคกลางและภาคตะวันออก 5,499 5,619 5,780 5,258 5,830 5,918
   ภาคเหนือ 2,148 2,195 2,346 2,931 3,255 3,315
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,906 2,970 3,167 4,267 4,700 4,768
   ภาคใต้ 2,082 2,128 2,307 2,459 2,583 2,619
นอกเขตเทศบาล 18,295 18,697 18,200 17,369 16,208 16,146
รวมทั้งประเทศ 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 41,532

หมายเหตุ : * องค์การบริหารส่วนตำบลยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวน 343 แห่ง
  ** องค์การบริหารส่วนตำบลยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวน 378 แห่ง
  ปริมาณขยะมูลฝอยคาดการณ์จากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รายพื้นที่

ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2551 - 2553 จำแนกตามการปกครอง

ที่มา : (1) ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวบรวมจากสำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร, กุมภาพันธ์ 2554
  (2) ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
ประมาณการข้อมูลการก็บขนขยะมูลฝอย โดยกรมควบคุมมลพิษ, กุมภาพันธ์ 2554

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในปี 2546 - 2553

ที่มา : (1) ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวบรวมจากสำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร, กุมภาพันธ์ 2554
  (2) ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
ประมาณการข้อมูลการก็บขนขยะมูลฝอย โดยกรมควบคุมมลพิษ, กุมภาพันธ์ 2554

ปริมาณการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2546 – 2553

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ธันวาคม 2553

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
2536-2546 2547-2548 2548-2553


กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โทร 0 2298 2413 โทรสาร 0 2298 2425
E-mail : suppajit(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม