Connection Failure PCD : Bidding
e-Bidding | e-Market | e-Auction | ประกวด/สอบราคา | จ้างที่ปรึกษา | สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 5 มิถุนายน 2563   มีประกาศที่ เปิดยื่นเอกสาร ทั้งสิ้น 0 รายการ


หน่วยงาน
เรื่อง / ดาวน์โหลดเอกสาร*
สถานะ
โครการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ ปิดดาวน์โหลด
24-Nov-17
โครงการระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 1 ระบบ ปิดดาวน์โหลด
15-Nov-17
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปิดดาวน์โหลด
28-Feb-17
โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี ปิดดาวน์โหลด
30-Nov-16
โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ปิดดาวน์โหลด
11-Sep-15
โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ปิดดาวน์โหลด
11-Sep-15
โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝั่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้ำกับหน่วยงานอื่น ปิดดาวน์โหลด
11-Sep-15
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปิดดาวน์โหลด
08-May-15
โครงการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี ปิดดาวน์โหลด
18-Nov-14
การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย ปิดดาวน์โหลด
06-Oct-14
โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (ในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) ปิดดาวน์โหลด
25-Jul-14
ขอขยายเวลาการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอ การดาเนินงานที่ปรึกษาด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและองค์กร และ/หรือที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ปิดดาวน์โหลด
10-Mar-14
ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ CBFCM ปิดดาวน์โหลด
13-Feb-14
โครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปิดดาวน์โหลด
25-Oct-13
โครงการการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านการจัดการสารปรอท ปิดดาวน์โหลด
23-Oct-13
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษและประเมินศักยภาพการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง ปิดดาวน์โหลด
01-Oct-13
ศึกษาสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากแหล่งกำเนิดประเภท non point source ในภาคการเกษตรจังหวัดระยอง ปิดดาวน์โหลด
15-Mar-13
โครงการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยง ปิดดาวน์โหลด
04-Mar-13


หมายเหตุ


รายละเอียด ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น
1. รายละเอียดการก่อตั้งบริษัท/หน่วยงาน
2. รายชื่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ของบุคลากรที่จะเสนอเข้าร่วมดำเนินการในโครงการ โดยแยกเป็นส่วน ๆ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. ผลงานของบริษัท หรือหน่วยงาน ที่ผ่านมาพร้อมระบุหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ทั้งนี้ขอให้เสนอผลงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ หรือใกล้เคียงกับ โครงการฯ เท่านั้น
4. ความคิดเห็น แนวคิดในการดำเนินงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการฯ หรือข้อเสนอ อื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาถึงความพร้อมของบริษัท หรือหน่วย งาน เช่น รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการฯ ราย ชื่อห้องปฏิบัติการที่จะส่งตัวอย่างวิเคราะห์ เป็นต้น
โดยให้สรุปเป็นภาษาไทย มีเนื้อที่ชัดเจน และกระชับ และมีความยาวเฉพาะในส่วนของ เนื้อหาหลักไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 5 ชุด ทั้งนี้หากพบว่าข้อมูลที่เสนอไม่เป็น ความจริงคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อยื่นข้อเสนอ โครงการ โดยจะเลือกที่ปรึกษาที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ และมีความเหมาะสมมากที่สุดเท่านั้น
***ทั้งนี้ ให้ยึดรายละเอียดที่ระบุไว้ใน TOR หรือประกาศเชิญฯ ของแต่ละโครงการเป็นสำคัญ
เปิดยื่นเอกสารอยู่ ปิดยื่นเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (pdf)*

ปรับปรุงล่าสุด: 30 ม.ค. 63 เวลา 10:49:06
404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม