Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี...ตำแหน่งบุคลากร 3
For more detail :
click here

News date 23-Dec-2005

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากร 3 ของกรมควบคุมมลพิษ

-------------------------------------------------------

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้กรมควบคุมมลพิษนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 3 (ด้านบริหารปกครอง) ของกรมคุมประพฤติ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากร 3 ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมิน ฯ ในตำแหน่งบุคลากร 3 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากร 3 ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
เลขประจำตัวเข้ารับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
การประเมิน
ในบัญชีเดิม
1
001
200001036
นายสุริยา เสมาน้อย
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากร 3 ได้ทราบว่า

1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากร 3 นี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ (ด้านบริหารปกครอง) ของกรมคุมประพฤติ ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากร 3 ของกรมควบคุมมลพิษนี้จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 3 (ด้านบริหารการปกครอง) ของกรมคุมประพฤติ

3. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากร 3 นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว คือ

3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

3.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

3.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งบุคลากร 3 โดยการโอน แต่กรมควบคุมมลพิษ ไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

3.5 ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 3 (ด้านบริหารการปกครอง) ของกรมคุมประพฤติหรือในตำแหน่งบุคลากร 3 ของกรมควบคุมมลพิษ หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งบุคลากร 3

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2548

Download :
Contact : มนสินี ลีลาขจรกิจ (manasinee(dot)l(at)pcd(dot)go(dot)th)