Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
พ.ศ. 2552-55
พ.ศ.2549-51
พ.ศ.2546-48
พ.ศ.2543-45
พ.ศ. 2540-42

การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 4

ข่าววันที่ 20 ต.ค. 51


ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ประกอบด้วย การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 4 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 11 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม+3 ครั้งที่ 7 และการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2551 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยมีรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนจากประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เข้าร่วมการประชุม

การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 4 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมความพยายามของประเทศภาคีในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และยืนยันที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยประเทศภาคีสามารถเสนอโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินจากกองทุนด้านหมอกควันซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ที่ประชุมยินดีหากประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ จะให้การสนับสนุนโครงการและกองทุนหมอกควันดังกล่าว

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre: ASMC) ประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานผลการติดตามสถานการณ์ไฟและหมอกควันในภูมิภาคให้ที่ประชุมทราบ โดยพบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวนจุดความร้อนที่คาดว่าเป็นตำแหน่งที่มีไฟไหม้ซึ่งแปลผลได้จากภาพถ่ายดาวเทียม (Hotspot) ในเกาะสุมาตราและบอร์เนียวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคม กลางเดือนมิถุนายน ปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม และช่วงกลางถึงปลายเดือนกันยายน 2551 อันเป็นผลเนื่องมาจากช่วงความแห้งแล้งและอิทธิพลของช่วงต่อก่อนเปลี่ยนเข้าสู่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หมอกควันเบาบางจาก Hotspot ในเมือง Riau อินโดนีเซียถูกพัดพาและส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย จำนวน Hotspot สะสมในเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลปี 2550 ซึ่งอินโดนีเซียยืนยันที่จะดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกให้น้อยที่สุด

ในส่วนของอนุภูมิภาคแม่โขง พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงต้นปี โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและต้นเมษายน 2551 หลังจากนั้นจำนวน Hotspot ลดจำนวนลงเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จำนวน Hotspot สะสมในไทย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบันลดลงจากข้อมูลปี 2550 แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของมาตรการควบคุมการเผาใน ที่โล่งที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551 -2554

ซึ่งที่ประชุมยังได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงบทบาทความเป็นผู้นำผลักดันความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่โขงเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและ หมอกควันที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน โดยที่ประชุมได้ร้องขอให้ไทยจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคในการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการไฟป่า การใช้เทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถรับมือต่อสถานการณ์หมอกควันและการเผาในที่โล่งได้อย่างเหมาะสม

นอกจากการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN ESC Awards) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองต่างๆ ในอาเซียนมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเมืองระหว่างกัน และผลักดันให้เกิดการพัฒนามาตรฐานของเมืองให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอกรุงเทพมหานครเข้ารับรางวัล ด้าน Clean and Green Land เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่สีเขียวที่มีการประกาศโครงการอย่างเป็นทางการและที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจน ทั้งนี้มีเมืองที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวม 10 เมือง เช่น หลวงพระบางประเทศลาว South West Community Develop Council ประเทศสิงคโปร์ North Kuching City Hall ประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นต้น

ก่อนสิ้นสุดการประชุม ประเทศไทยแจ้งยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศในอนุภูมิภาคใต้เส้นศูนย์สูตรเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 โดยมีกำหนดการจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิก จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติอินโดนีเซียเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควัน และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในระดับทวีภาคีและระดับอนุภูมิภาค รวมถึงการเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออินโดนีเซียในการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควัน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

สำหรับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมามีการประชุม รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศในอนุภูมิภาคใต้เส้นศูนย์สูตรเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 5 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2551 ณ สิงคโปร์

ผลที่ได้จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่สำคัญ ได้แก่
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควัน
  • ความร่วมมือในลักษณะทวิภาคี ระหว่างสิงคโปร์-อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย-อินโดนีเซีย เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควันในอินโดนีเซีย โดยทั้งสองประเทศได้เลือกเมืองที่มีปัญหาในอินโดนีเซียเพื่อเข้าไปร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตามแผน ในลักษณะเมืองตัวอย่างเพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับเมืองอื่นต่อไป
  • อินโดนีเซีย เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกที่เหลือ ได้แก่ ไทย และบรูไน ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันกับสิงคโปร์และมาเลเซีย    ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.