Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ม.ค. 62

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุร่วมกับกรุงเทพมหานคร สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอธิบดีเป็นผู้บัญชาการ ตลอดวันหยุดทั้ง 4 วัน เพื่อเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุร่วมกับ กทม. และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ? 16 รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากมีสถานการณ์เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ คพ. ร่วมกับ กทม.หรือสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและให้คําแนะนําในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือประชาชนผู้พบเหตุสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน 1650

นายประลอง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง เช่น ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กใน กทม.และปริมณฑล ความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากส ารเคมีและวัตถุอันตราย หรือไฟไหม้ เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน สถานประกอบการต่างๆจะหยุดทำการต่อเนื่อง ประชาชนจะกลับภูมิลําเนาหรือไปท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ สถานประกอบการต่างๆ ประชาชน ในการดูแลพื้นที่ เข้มงวดด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการ ดูแลระบบเตือนภัยและการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติ ระมัดระวังในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม