Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 193/2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562


รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562

1.) จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 19 - 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) บริเวณเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากวันก่อนหน้าทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก

2. กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ช่วงวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2562 จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงบ่าย - ค่ำ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ฝุ่นดีขึ้น

3. การป้องกันด้านสุขภาพตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต่อไป

5. กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในควบคุมกำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองและลดการระบายฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม