Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศ การขึ้นบัญชี 3 ต. นักวิชาการเงินและบัญชีฯ, นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ, นักทรัพยากรบุคคลฯ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 ก.พ. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
___________________________
ตามที่ ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันฯ และการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้นั้น

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

2. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

๓. หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หมายเหตุ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ใน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ ดูรายชื่อ
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ ดูรายชื่อ
3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ ดูรายชื่อ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้ประสานงาน : คุณภัทธิราพร เจริญผล (pattiraporn(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม