Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ความสำเร็จและก้าวต่อไปของการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คลิกที่นี่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 23 ก.พ. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ความสำเร็จและก้าวต่อไปของการดำเนินงาน
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงความก้าวหน้าและก้าวต่อไปของการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กำจัดขยะเก่าใน 6 จังหวัดวิกฤต ได้ร้อยละ 75 และภายในปี 2560 กำจัดได้หมดทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 5 ปี ในปีแรก ใช้งบประมาณ 8,900 ล้านบาท

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวความก้าวหน้าและก้าวต่อไปของการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้ ?ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ?และเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ วันนี้ สามารถแสดงเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมและก้าวต่อไป ดังนี้

1. การดำเนินต่อขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะเก่า)
ขยะเก่าใน 6 จังหวัดวิกฤต (พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณขยะเก่าทั้งหมดของประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับงบกลาง ปี 2557 จำนวน 427.22 ล้านบาท ขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้ว 8,279,085 ตัน จากจำนวนทั้งหมด 11,047,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 โดยเป็นขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดของ อปท. 4 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี) จำนวน 907,000 ตัน กำจัดได้แล้ว 176,585 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20 และขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดของเอกชน 2 จังหวัด (ปทุมธานี และสมุทรปราการ) จำนวน 11,047,000 ล้านตัน กำจัดได้แล้ว 8,102,500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73
สำหรับการจัดการกับขยะเก่าส่วนที่เหลือใน 71 จังหวัด มีแนวทางการกำจัดโดยการฝังกลบชั่วคราว ด้วยการใช้ดินฝังกลบขยะภายในพื้นที่ และปรับพื้นที่เพื่อรับขยะใหม่ หรือ ขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือร่วมกับเอกชนรื้อร่อนนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse Derived Fuel: RDF)
ขณะนี้ ข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ พบว่าจังหวัดที่ไม่มีขยะสะสม มีอยู่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสงคราม แพร่ และภูเก็ต ส่วนใหญ่มีปริมาณขยะอยู่ระหว่าง ไม่เกิน 50,000 ตัน 25 จังหวัด และระหว่าง 1 แสน ? 5 แสนตัน 25 จังหวัด โดยมี 5 จังหวัด ที่มีขยะสะสมมากกว่า 1 ล้านตันขึ้นไป ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
จากปริมาณขยะเหล่านี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดส่วนใหญ่ จำนวน 48 จังหวัด จะกำจัดได้หมดภายใน 1 ปี จำนวน 16 จังหวัด กำจัดได้หมดภายใน 9 เดือน และมี 4 จังหวัดที่จะกำจัดหมดในเวลา 2 ปี ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร และตรัง แต่จังหวัดเหล่านี้มีปริมาณขยะไม่มาก อาจต้องเร่งรัดจังหวัดในการดำเนินงานและหากคำนวณเป็นปริมาณขยะที่จะได้รับการกำจัด ภายใน 3 เดือน กำจัดได้ร้อยละ 23 ภายใน 6 เดือน กำจัดได้ร้อยละ 34 ภายใน 9 เดือน กำจัดได้ร้อยละ 36 ภายใน 1 ปี ได้ร้อยละ 88 และภายในปี 2560 กำจัดได้ทั้งหมด

2. การวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหม่
ตามหลักการ Roadmap กำหนดให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นผลงานดังนี้
2.1 กระทรวงสาธารณสุข กำลังจะออกกฎกระทรวงการคัดแยก เก็บขนและกำจัดมูลฝอย (อยู่ระหว่างรอรัฐมนตรีลงนาม) ซึ่งจะทำให้ทุกครัวเรือนต้องคัดแยกขยะ และเกิดการปรับประบบของ อปท. ให้จัดเก็บขยะแบบแยกประเภท ขณะที่กฎกระทรวงยังไม่ออก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัด สร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยได้แล้ว 98 แห่ง
2.2 กำหนดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) ในแต่ละจังหวัด ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 77 จังหวัด ใน 1 จังหวัดอาจมีทั้งศูนย์ฯ (cluster) ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามปริมาณขยะมูลฝอยและรัศมีการเก็บขน ข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดมีทั้งหมด 270 กลุ่มพื้นที่ ขนาดใหญ่ 34 กลุ่ม ขนาดกลาง 155 กลุ่ม ขนาดเล็ก 81 กลุ่ม และสถานีขนถ่าย 69 แห่ง
2.3 ในจำนวน 270 กลุ่มพื้นที่ มีข้อเสนอมาจากแต่ละจังหวัดที่เห็นว่าในพื้นที่ของตนเองมีศักยภาพที่จะทำโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอย ขณะนี้มีอยู่ 53 แห่ง คาดว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ รวมทั้งสิ้น 227.58 เมกกะวัตต์ และมี อปท. ที่ต้องการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะอีก 80 แห่ง สามารถเป็นวัตถุดิบป้อนโรงไฟฟ้าเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนพื้นที่ดังกล่าว อาจลดลง โดยเปลี่ยนเป็นสถานีขนถ่าย หรือการผลิต RDF ตามความเหมาะสม
ขณะนี้ มีโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยเปิดดำเนินงานแล้ว 2 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถผลิตไฟฟ้า ได้รวม 25.7 เมกกะวัตต์ สิ่งที่จะทำให้พื้นที่ที่มีศักยภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณขยะที่เพียงพอ พื้นที่จัดตั้งโรงกำจัดขยะมูลฝอย การยอมรับจากทุกภาคส่วน ความเหมาะสมของเทคโนโลยี สายส่งไฟฟ้าและความสามารถในการรองรับของสายส่ง และการส่งเสริมเอกชนลงทุน
ข้อมูลตามที่กล่าว จะถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งเป็นแผน 5 ปี โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในต้นเดือนมีนาคม 2558 และคู่ขนานกำลังอยู่ในช่วงการตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2559 จากการพิจารณาในเบื้องต้น คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในปีแรก ประมาณ 8,900 ล้านบาท เป็นเรื่องการรวบรวมกำจัดขยะมูลฝอย 7,400 ล้านบาท โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้างจิตสำนึก 1,500 ล้านบาท
สำหรับกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว กำลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. ...กำลังจะเดินสายไปรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาคในช่วงวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
ขอฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าว ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการจัดการปัญหาขยะที่มีปัญหามานาน ช่วยสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพราะหากไม่มีศูนย์เหล่านี้ ขยะจะถูกกองทิ้งเป็นภูเขาอย่างที่เป็นอยู่และเพิ่มมากขึ้น แต่ประชาชนสามารถช่วยสอดส่อง ตรวจสอบความไม่โปร่งใสต่างๆ สำหรับความกังวลเรื่องเทคโนโลยี หรือมาตรฐานต่างๆ กรมควบคุมมลพิษจะช่วยกำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้

สามารถดาวน์โหลด (PDF) ไฟล์ "ก้าวต่อไปของการดำาเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตราย" คลิกที่นี่

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕ - ๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม