Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คลิกที่นี่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 27 ก.พ. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คพ.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ...

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึ่งขณะนี้ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังจัดรับฟังความคิดเห็นใน ๔ ภูมิภาค

โดยกรอบแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายวางระบบการบริหารจัดการและอุดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่เดิม การเพิ่มบทบังคับให้ผู้ผลิตสินค้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะของตน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนมีส่วนก่อให้เกิดขยะตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle : PPP) และหลักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) การกำหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการนำซากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ใหม่หรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการให้คุณค่าขยะเป็นทรัพยากร และส่งเสริมสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การกำหนดหน้าที่ของผู้ก่อให้เกิดขยะ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนการดำเนินการของผู้ที่ก่อให้เกิดขยะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน การเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะจากประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน และมีการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับลักษณะของความผิด

และเพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน กรมควบคุมมลพิษจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาประกอบการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ... ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดต่อไป โดยมีกำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

(1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนเเก่น) ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
(2) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
(3) ภาคใต้ (สุราษฎ์ธานี) ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมไดมอน พลาซ่า จังหวัดสุราษฎ์ธานี
(4) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลลูน ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ... กรมควบคุมมลพิษได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่างโดย Download แบบฟอร์มได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pcd.go.th/info_serv/wasteLaw.html หัวข้อ แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ... และจัดส่งมาแบบแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมาที่อีเมลล์ pcdlaw10@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02 298 5390 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ 02 298 2365-66,02 298 2368,02 298 2371

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕ - ๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม