Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. คุมเข้มเสียงร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2558

ลงในเว็บไซต์วันที่ 30 มี.ค. 58

คพ. คุมเข้มเสียงร้านค้าในงานกาชาด ห้ามเกิน 82 เดซิเบลเอ จะตรวจสอบการติดตั้งเครื่องขยายเสียงและลำโพง การตรวจวัดระดับเสียงและออกใบเตือน หากร้านค้าใดได้รับใบเตือนเกิน 3 ครั้ง จะถูกยกเลิกการใช้เครื่องขยายเสียง สถิติครั้งที่ผ่านมาปี 2556 ร้านค้าที่มีระดับเสียงตามที่กำหนด เพียงร้อยละ 1

นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาดประจำปี 2558 เปิดเผยว่างานกาชาดประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาดประจำปี 2558 ประกอบด้วยผู้แทน คพ. กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตดุสิต สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักอนามัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องตรวจวัดระดับเสียง โดยมี นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานคณะกรรมการ

คพ. และคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงฯ ได้วางมาตรการ เพื่อควบคุมและป้องกันระดับเสียงจากงานกาชาดเข้มข้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจาก ผลการตรวจวัดระดับเสียงร้านค้าในงานกาชาดปี 2556 มีผลการตรวจวัดระดับเสียงจากร้านค้าต่างๆ จำนวน 174 ร้าน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 80.4- 100.7 เดซิเบลเอ ค่าเฉลี่ยระดับเสียงรวมทั้งหมดคิดเป็น 88.6 เดซิเบลเอ ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ยลดลงจากปี 2555 คือ 2.5 เดซิเบลเอ โดยร้านค้าที่มีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดทุกวันที่ตรวจวัด จำนวน 105 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 60 ร้านค้าที่มีระดับเสียงเกินเกณฑ์บางวันมี 67 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 39 และร้านค้าที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดมี 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 1

ที่ผ่านมา คพ. ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมเสียงงานกาชาดปี 2558 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของมลพิษทางเสียง การควบคุมเครื่องขยายเสียงและลำโพง ให้กับผู้จัดการร้านและผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงภายในงานกาชาด และเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมเสียงงานกาชาด ให้มีแนวทางปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและอยู่ในทิศทางเดียวกัน สำหรับมาตรการระหว่างจัดงาน จะมีการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องขยายเสียงและลำโพง การตรวจวัดระดับเสียงตามแบบการขอใช้เครื่องขยายเสียง และการให้คำแนะนำข้อปฏิบัติในการติดตั้ง และการใช้เครื่องขยายเสียง การแจ้งเตือนและออกใบเตือนให้กับร้านค้าที่มีผลการตรวจวัดระดับเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงฯ ได้กำหนดระดับเสียงไว้ไม่เกิน 82 เดซิเบลเอ หากร้านค้าใดได้รับใบเตือนเกิน 3 ครั้ง จะถูกยกเลิกการใช้เครื่องขยายเสียง หากร้านค้าใดมีระดับเสียง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับการชมเชย ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินมาตรการเหล่านี้ คือระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้เข้าร่วมงานและผู้ปฏิบัติงานภายในงานกาชาด รวมทั้งชุมชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม