Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

ลงในเว็บไซต์วันที่ 9 เม.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๓ /๒๕๕๘

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

คพ. ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ. ) กล่าวว่า คพ. ปฏิบัติภารกิจหลัก เสนอนโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐานในการควบคุมมลพิษ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย การดำเนินภารกิจดังกล่าว สังคมอาจมองว่ามีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง รับผลประโยชน์ กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เจ้าหน้าที่ คพ. เห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงมีความตั้งใจแน่วแน่ อาสาเข้ามาร่วมเป็น ?เครือข่าย คพ. ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อร่วมกันทำงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดผลอย่างจริงจังต่อไป

ในโอกาสที่รัฐบาลได้ริเริ่ม โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล? เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทย ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมถวาย ของขวัญ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการตั้งปณิธานความดี และทำตามปณิธานนั้น

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 23 ปี กรมควบคุมมลพิษ จึงกำหนดให้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการทำความดี ภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล คพ. ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์ กรมควบคุมมลพิษ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเจ้าหน้าที่ คพ. พร้อมใจพึงปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้

1. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลาและทรัพย์สินราชการ
2. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอ สิ่งใด เพื่อประโยชน์มิชอบ
3. ไม่ใช้อำนาจ หน้าที่ เพื่อประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค
5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น
7. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน

การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจ จะทำให้กรมควบคุมมลพิษ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ไร้ทุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม