Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๕ /๒๕๕๘ ทส. ร่วมมือภาคเอกชน ลดการเผาภาคการเกษตร ลดหมอกควัน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 10 เม.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ทส. ร่วมมือภาคเอกชน ลดการเผาภาคการเกษตร ลดหมอกควัน


ปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือที่เกิดขึ้นทุกปี มีสาเหตุสำคัญมาจากการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงได้จัดการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน ในวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ ทส. (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เป็นประธานการประชุม เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาคเกษตร
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กล่าวว่าในส่วนของภาครัฐ มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภาคเหนือไม่เผาซังข้าวโพด และใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดและเศษวัสดุทางการเกษตร ทั้งการให้ความรู้ทางวิชาการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแก่เกษตรกร รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/ชุมชน โดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
ข้อแนะนำสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและกำจัดกระทงเหล่านี้ ควรเร่งดำเนินการจัดเก็บให้รวดเร็ว และนำไปกำจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเนื่องจากจะถูกย่อยสลายได้ง่ายโดยธรรมชาติได้เร็วกว่ากระทงที่ผลิตจากโฟม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการจัดเก็บช้า จะทำให้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจมลง และถูกย่อยสลาย และทำให้แหล่งน้ำนั้นเกิดการเน่าเสียได้
นอกจากนี้ ในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรดำเนินการตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) โดยเฉพาะการลดการใช้สารเคมี และไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน รวมไปถึงมอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำปฏิทินการเผาเพื่อเป็นมาตรการรองรับสำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการเผา ซึ่งจะช่วยให้การเผาเศษวัสดุนั้นไม่ก่อให้เกิดหมอกควัน
ในส่วนของภาคเอกชน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ยินดีสนับสนุนการลดการเผาและหมอกควัน โดยจะให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์และค้าข้าวโพด จัดทำทะเบียนแหล่งที่มาของข้าวโพดที่จะรับซื้อ และสอบถามพ่อค้าคนกลาง/ผู้ขายข้าวโพด (Dealer) ถึงรูปแบบในการตกลงรับซื้อกับเกษตรกรว่าได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์/สารเคมีหรือมีข้อตกลงอย่างไร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการของภาครัฐ พร้อมกันนี้ ภาคเอกชนจะพิจารณาความร่วมมือเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสนับสนุนทางวิชาการ และอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเศษวัสดุและทำการเกษตรปลอดการเผา
ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้แก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของปัญหาหมอกควันได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕
www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม