Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๗

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 เม.ย. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๗ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
___________________________

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมควบคุมมลพิษ กำหนดให้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๗ สังกัดสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่ง ผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๓ ชุด) ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่จัดส่งตามที่กำหนดให้ถือว่าผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันตกไปตามนัยประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก หากเป็นการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนหรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือเสนอสัดส่วนผลงานอันเป็นเท็จ สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันประกาศ โดยคำทักท้วงต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง หรือข้อทักท้วง และลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงเสนอต่อ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศ
- บัญชีแนบท้ายประกาศ
- บัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิ์จัดส่งผลงาน
- เอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน : สุริยา เสมาน้อย (suriya(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม