Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.รับฟังความเห็นการปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 พ.ค. 58

กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร พร้อมกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และกำหนดให้การเลี้ยงสุกรถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งที่เกิดน้ำเสียที่มีปริมาณความสกปรกค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยค่าทั่วไปของค่าปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดี ( Biochemical Oxygen Demand : BOD ) อยู่ในช่วง 800 - 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสุกร ที่เลี้ยงและพฤติกรรมการทำความสะอาดโรงเรือน โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรขุนจะมีน้ำเสียที่มีความสกปรกสูงกว่าการเลี้ยงสุกรที่เป็น พ่อแม่พันธุ์ โดยค่า BOD มีค่าสูงถึง 7,000 - 10,000 มก./ล. ซึ่งหากฟาร์มเลี้ยงสุกรไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีการเก็บกวาดมูลสุกรออกก่อนการฉีดล้างภายในคอกอย่างต่อเนื่อง น้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่เข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และหากมี การระบายน้ำเสียดังกล่าวออกสู่สิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเลี้ยงสุกรอย่างหนาแน่น เช่น แม่น้ำท่าจีนในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม และเเม่น้ำบางปะกงในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

นายรังสรรค์ ปื่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร กรมควบคุมมลพิษ จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 55 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และกำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งการกำหนดมาตรฐานควบคุมดังกล่าว ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2545 ประกอบกับพารามิเตอร์ที่มีค่ามาตรฐานและประเภทของสุกรที่กำหนดไว้เดิม มีข้อจำกัดในทางปฏิบัติและข้อจำกัดของพารามิเตอร์ที่ไม่สะท้อนต่อปัญหาของสารอาหารที่ระบาย ก่อให้เกิดผลกระทบตีอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตราฐานดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกร การทบทวนมาตฐานการควบคุมการระบายน้ำ และการพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดควบคุมการระบายน้ำทิ้ง รวมถึงแนวทางการจัดการมลพิษทางน้ำ สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการมีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2137 - 49 โทรสาร 0 2298 5380 - 1 หรือ อีเมลล์ saichol.s@pcd.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม