Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ อาเซียน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 15 พ.ค. 58

ด้วย กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่าน พิจารณายื่นข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว หากมีความสนใจเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โปรดยื่นข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยกรมควบคุมมลพิษจะขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวตามแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังกรมควบคุมมลพิษ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๐ หรือ E-mail: pcdlaw10@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธิสาร์ ดำรงค์เผ่า เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๗๑ หรือ ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๖๘ โดยกรมควบคุมมลพิษจะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ผ่านทางเวปไซต์ www.pcd.go.th ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดTOR


ผู้ประสานงาน : สุทธิสาร์ ดำรงค์เผ่า (sutthisa(dot)d(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม