Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทนักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 พ.ค. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
___________________________

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ประกอบประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษในกรมควบคุมมลพิษ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 4 กลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน สังกัดส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๓. คุณลักษณะงานของตำแหน่ง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๔. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ? ๑๖.๓๐ น. โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษในกรมควบคุมมลพิษ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา

๖. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งละ ๑ คน รวมทั้งชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) โดยจะประกาศทาง Intranet, website ของกรมควบคุมมลพิษ และหนังสือเวียน
(รายละเอียดประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้ประสานงาน : คุณสุริยา (suriya(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม