Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ภาครัฐให้สิทธ์สินค้าสีเขียวที่ราคาสูงกว่า ชนะการประกวดราคา

ลงในเว็บไซต์วันที่ 3 มิ.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๘ /๒๕๕๘

วันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาครัฐให้สิทธ์สินค้าสีเขียวที่ราคาสูงกว่า ชนะการประกวดราคา

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวทางและมาตรการส่งเสริมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยล่าสุดกรมบัญชีกลาง ได้ออกประกาศแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้วัสดุสำนักงานในประเภทสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะเฉพาะไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน กำหนดไว้ใน E- catalog จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1 กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป 2. ผงหมึก/ตลับหมึก (Toner) 3. แฟ้มเอกสาร 4. เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม 5. ซองเอกสาร

นอกจากนี้ ในการพิจารณาเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต่ำสุด สามารถชนะการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา + คุณภาพ พิจารณาจากสินค้าที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พัสดุที่ผู้ผลิตได้รับคุณภาพ ISO พัสดุที่แสดงเครื่องหมายตะกร้าเขียว ที่ได้รับรองเครื่องหมายจากกรมควบคุมมลพิษ เฉพาะที่ผลิตในประเทศไทยหรือกิจการของคนไทย เป็นต้น เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตและภาคผู้บริโภคมุ่งไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อพัสดุและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแพร่หลายมากขึ้น

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คพ. ได้ดำเนินโครงการนำร่องมาตั้งแต่ ปี 2548 และเมื่อปี 2551 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2551-2554 ตามที่ คพ.เสนอโดยกำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการในการดำเนินงานสำหรับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ 1) มาตรการสำหรับภาครัฐ 2) มาตรการสำหรับภาคผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการ 3) มาตรการสำหรับภาคการทดสอบรับรอง และ 4) มาตรการสำหรับภาคการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยเป้าหมายจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 170 หน่วยงาน และมีเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2556?2559 เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เทศบาลตำบลขึ้นไป จำนวน 2,088 แห่ง

ปัจจุบัน มีสินค้าและบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 สินค้าและ 5 บริการ ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ที่ได้รับรองเครื่องหมายจากคพ. และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ คพ. หรือทางเว็บไซต์ http://ptech.pcd.go.th และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือทางเว็บไซต์ www.tei.or.th

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕ - ๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม