Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพิ่มศักยภาพการจัดการมลพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่และพื้นที่เสี่ยง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 3 มิ.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๙ /๒๕๕๘

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

คพ. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพิ่มศักยภาพ
การจัดการมลพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่และพื้นที่เสี่ยง

กรมควบคุมมลพิษ ( คพ. ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการจัดการมลพิษจากกิจกรรมเหมืองและพื้นที่เสี่ยงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ การปนเปื้อนการขบวนการโลหะกรรมสู่การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในบริเวณกว้างขึ้น จนกระทั่งการส่งผลกระทบต่อประชาชนรอบข้างในบริเวณการทำกิจกรรมเหมือง

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้นเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิเช่น ผู้ประกอบการณ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ การแพร่กระจายของมลพิษจากแหล่งธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบของที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร คพ. จึงเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวางนโยบายเชิงรุกเพื่อเป็นกลไกให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการจัดการปัญหาอย่างตรงจุด ซึ่งจะมีการประเมิณความเสี่ยง การป้องกันการเกิดปัญหา และการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มข้นและรอบด้านมากยิ่งขึ้น เพราะปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มากกว่าที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากการวางนโยบายแล้ว ทาง คพ. จะดำเนินการโดยยึดหลักวิชาการ ซึ่งหัวใจหลักในการทำงานเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมือง คือข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ช่วยการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเมื่อใกล้ระดับเตือนความเสี่ยง และทำงานอย่างมีระบบชัดเจนเพื่อความโปร่งใส และลดความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

นอกจากนี้ คพ. จะมีการผนึกกำลังเพื่อปรับวิธีการทำงานใหม่ให้สามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีหน่วยงานหรือทีมเฉพาะ ( ผู้เชี่ยวชาญ ) ในการประเมิณความเสี่ยง เพื่อกำหนดแจ้งให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆโดยกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนและงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕ - ๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม