Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมควบคุมมลพิษ
-----------------------------------

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่
เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
1
1005
575029
นางสาวลาวัลย์ แสงทองคำ
2
1009
575001
นางสาวกรกฎ เป็นอยู่
3
1003
575006
นางโศภิตา หงษา
4
1010
575012
นายณัฏฐสรวง หลักคำ
5
1002
575014
นางสาวไจยตนะ ภักดิ์ใจดี
6
1006
575032
นายสุรเชษฐ์ เรืองอำพร

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้ทราบว่า
๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งดังกล่าว คือ
๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าว
๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนด
๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้าง ในตำแหน่งดังกล่าว


รายละเอียดประกาศฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้ประสานงาน : นางพรทิพย์ เสมาน้อย (pornthip(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม