Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ผนึกกลุ่มธุรกิจ ผุดโครงการธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต

ลงในเว็บไซต์วันที่ 30 มิ.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๔ /๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

คพ. ผนึกกลุ่มธุรกิจ ผุดโครงการธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต

คพ. ผุดโครงการธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต ดึงกลุ่มธุรกิจที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ร่วมลงนามการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผย คพ. ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในโครงการธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต : NextGen Compliance เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการน้ำเสีย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สร้างความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียอย่างย่างยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

โครงการธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ กำหนดให้ต้องเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีสาขาหลายแห่งทั่วประเทศ ต้องมีการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น ข้อมูลอาคารและการประกอบกิจกการ ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย ข้อมูลการบริหารจัดการระบบฯ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ต้องตกลงให้อาคารหรือกลุ่มอาคารที่เป็นสาขาทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ง คพ. กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ในการจัดการน้ำเสีย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตกลงที่จะดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารหรือกลุ่มอาคาร สาขาของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรณีมีเหตุร้องเรียนปัญหามลพิษด้านต่างๆ จากประชาชนซึ่งเกิดจากการกระทำใดๆ ของอาคารหรือกลุ่มอาคารของผู้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับการยกเว้นการดำเนินการงานตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนนั้นต้องยอมรับในความสำคัญของความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน โดยภาคธุรกิจเองเป็นส่วนสำคัญและมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพขององค์กรช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง คพ.และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันและต้องการสร้างบรรทัดฐานของภาคธุรกิจแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสืบทอดการปฏิบัติที่ดีสู่รุ่นต่อๆ ไป นายวิเชียรกล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม